Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Sophie Mannerheimin koulussa käydään syyslukukauden alussa vanhempainillassa huoltajien kanssa opetussuunnitelman tavoitteita ja arvioinnin perusteita ja käytänteitä läpi. Kaksi kertaa lukuvuodessa järjestetään oppimiskeskustelut, jossa sovitaan oppimisen ja kasvun tavoitteet. Oppilas, opettaja ja huoltaja arvioivat portfolioon jatkuvasti oppilaan edistymistä, jonka lisäksi arviointikeskustelut käydään kahdesti lukuvuodessa. Tavoitteet kirjataan portfolioon, arviointipohjaan sekä HOJKS:n. Tavoitteiden saavuttamista arvioidaan säännöllisesti kasvukeskusteluissa 4 - 6 viikon välein.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Sophie Mannerheimin koulun arvot ovat arvokkuus, ahkeruus, rehellisyys, väkivallattomuus, oikeudenmukaisuus ja tavat. Koulumme toiminta pohjautuu näihin arvoihin ja niitä tarkastellaan, arvioidaan ja pidetään yllä koulun arjessa yhdessä oppilaiden, koulun aikuisten ja huoltajien kanssa. Sophie Mannerheimin koulun käyttäytymisen tavoitteet pohjautuvat koulun arvoihin, toimintatapoihin ja järjestyssääntöihin.

Käyttäytymisen tavoitteet:

Muiden ihmisten arvostava kohtelu

Oppilas

• Puhuu ja toimii toista arvostaen ja kunnioittaen

• Harjoittelee huomioimaan ja kuuntelemaan toisten mielipiteitä ja näkemyksiä

• Antaa toiselle puheenvuoron

• Arvostaa toisen omaisuutta

• Tukee ja kannustaa toista hyvään toimintaan

Asiallinen ja tilannetietoinen käyttäytyminen

Oppilas

• Käyttää tilanteeseen sopivaa ja asianmukaista kieltä

• Keskustelee tilanteeseen ja asiaan sopivista puheenaiheista

• Antaa toiselle omaa tilaa ja rauhaa

• Edistää ja ylläpitää työrauhaa ja ruokarauhaa omalla toiminnallaan

• Toimii väkivallattomasti kaikissa tilanteissa

Hyvien tapojen noudattaminen

Oppilas

• Käyttäytyy hyvien käytöstapojen mukaisesti

• Osaa pahoitella omaa toimintaansa ja vastaanottaa anteeksipyynnön

• Käyttää asiallista kieltä

• Harjoittelee riitojen selvittämistä ja sopimista

Sääntöjen ja ohjeiden noudattaminen

Oppilas

• Tuntee ja noudattaa koulun sääntöjä

• Toimii ohjeiden mukaan koulun arjessa

• Harjoittelee sopimaan ja neuvottelemaan ristiriitatilanteissa

Ympäristön huomioonottaminen

Oppilas

• kunnioittaa omaa ja muiden työtä

• huolehtii työympäristöstä ja yhteisistä työvälineistä

• Osallistuu kouluympäristön siisteydestä huolehtimiseen

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Sophie Mannerheimin koulussa ei tarjota alle kahden vuosiviikkotunnin käsittäviä valinnaisaineita.  

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Sophie Mannerheimin koulussa järjestetään oppimiskeskustelut kaksi kertaa lukuvuodessa, jossa sovitaan oppimisen ja kasvun tavoitteet. Oppilas, opettaja ja huoltaja arvioivat portfolioon jatkuvasti oppilaan edistymistä, minkä lisäksi arviointikeskustelut käydään kahdesti lukuvuodessa. Lukuvuoden lopuksi annetaan lukuvuositodistus luokka-asteilla 1.-9. Luokka-asteilla 8. ja 9. annetaan lisäksi välitodistus tammikuun lopussa. Sophie Mannerheimin koulussa käydään syyslukukauden alussa vanhempainillassa opetussuunnitelman tavoitteita ja arvioinnin perusteita sekä käytänteitä läpi. Lisäksi tavoitteiden saavuttamista arvioidaan säännöllisesti kasvukeskusteluissa 4-6 viikon välein. 

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet