Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Toivolan koulussa yhteistyö huoltajien kanssa

Lukuvuoden alkaessa koulu tiedottaa huoltajia arvioinnin yleisistä käytänteistä ja ajankohdista koulun yhteisellä tiedotteella. Oppimiskokonaisuuden alkaessa opettaja tiedottaa oppilaita ja huoltajia kyseisen oppiaineen tavoitteista, arvioinnin periaatteista ja arviointiin vaikuttavista näytöistä. Oppilaalle ja huoltajalle annetaan lukuvuoden aikana säännöllisesti tietoa oppilaan opintojen edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä monipuolisesti eri tiedottamistapoja hyödyntäen. Keskeinen osa huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä ovat syksyn HOJKS-keskustelu ja kevään HOJKS-päivitys. Huoltajia kannustetaan aktiiviseen vuorovaikutukseen koulun kanssa. Arvioinnin käytänteitä tarkennetaan lukuvuosittain toimintasuunnitelmassa.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Oppilas

  • osaa toimia asiallisesti ja hyvien tapojen mukaisesti erilaisissa tilanteissa.

  • noudattaa koulun järjestyssääntöjä ja annettuja ohjeita. Ohjeet ovat tilannesidonnaisia ja niitä voivat antaa eri aikuiset.

  • kuuntelee arvostaen erilaisia mielipiteitä. Hän puhuu ystävällisesti ja huomioi toisia.

  • pitää huolta lähiympäristöstään ja edistää omalla toiminnallaan kestävän kehityksen periaatteita.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Toivolan koulussa annetaan 7.luokalla välitodistus.

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Toivolan koulussa annetaan 7.luokalla välitodistus.

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet