Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Solakallion koulussa arviointiin osallistuvat kaikki oppilaan kanssa työskentelevät aikuiset. Opettaja kokoaa oppilaan kanssa työskentelevien aikuisten huomioita arvioinnin perustaksi. Arviointi perustuu välittömään havainnointiin ja palautteen antamiseen arjen oppimistilanteissa. Oppimista ja arviointia tapahtuu läpi oppilaan koko koulupäivän. Oppilaan tavoitteiden saavuttamista suhteutetaan koko ajan myös oppilaan saamaan tuen tarpeeseen. 

Arviointi on tilannesidonnaista ja päivittäistä ja siinä käytetään oppilaiden kanssa kuvia, videoita ja vaihtoehtoisia kommunikaatiomenetelmiä. Näin oppilaat saavat palautetta oppimisestaan. Päivittäinen arviointitieto siirtyy huoltajille oppilaan mukana oppilaskohtaisesti sovituilla välineillä. 

HOJKS:ssa asetettuja 3 päätavoitetta arvioidaan yhdessä oppilaan kanssa lukukausien päätteeksi oppilaan edellytysten mukaan. 

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Yhteistyö huoltajien kanssa 

Solakallion koulussa jokaiselle oppilaalle laaditaan HOJKS. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä oppilaan huoltajien ja tarvittavien monialaisten yhteistyötahojen kanssa jokaisena lukuvuotena syyskuun loppuun mennessä HOJKS-neuvottelussa. Uusille oppilaille suunnitelma laaditaan lokakuun puoleen väliin mennessä. 

HOJKS:ssa asetetaan oppilaalle henkilökohtaiset tavoitteet oppiaineittain tai toiminta-alueittain. Suunnitelmaan kirjataan tavoitteiden pohjalta myös oppilaan oppimisen ja osaamisen arvioinnin muodot. Oppilaiden päätavoitteiden saavuttamista arvioidaan kevätlukukauden lopussa yhdessä huoltajien ja yhteistyötahojen kanssa arviointineuvottelussa. Lukuvuositodistuksessa arvioidaan oppiaineet tai toiminta-alueet. Lukuvuositodistuksen lisäksi huoltajat näkevät kirjallisen arvioinnin HOJKS:in oppiainekokonaisuuksista Wilmasta.  

Jatkuvaa arviointipalautetta huoltajat saavat lukuvuoden aikana sähköisessä portfoliossa. Solakallion koulussa portfolio toimii pitkäaikaisen kehityskaaren tukena arvioinnissa. Päivittäinen arviointitieto siirtyy huoltajille oppilaan mukana oppilaskohtaisesti sovituilla välineillä.   

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Solakallion koulun oppilaat ovat kehitysvammaisia autisminkirjon oppilaita, joilla on poikkeava tapa olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Arjen käyttäytymiseen vaikuttavat lisäksi aistipoikkeavuudet. Käyttäytymisen tavoitteet ovat konkreetteja ja vaativuudeltaan kohtuullisesti oppilaiden saavutettavissa. Käyttäytymisen tavoitteista nostetaan lukuvuosittain oppilaille yksilölliset tavoitteet, jotka kirjataan HOJKS:iin. 

Solakallion koulun käyttäytymisen tavoitteena on, että oppilas: 

-          toimii koulun järjestyssääntöjen mukaan 

-          ottaa muut huomioon (ei kiusaa, on ystävällinen) 

-          ilmaisee itseään asiallisesti 

-          noudattaa hyviä käytöstapoja 

-          toimii sosiaalisesti sopivalla tavalla 

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Solakallion todistukset ja arvioinnin kohdat

HOJKS:ssa asetettuja kolmea päätavoitetta arvioidaan yhdessä oppilaan kanssa syys- ja kevätlukukauden päätteeksi oppilaan edellytysten mukaan. Samojen päätavoitteiden arviointikeskustelu käydään yhteistyössä huoltajien kanssa kevätlukukauden päätteeksi. 

Oppiainekokonaisuuksien ja toiminta-alueiden kirjallinen arviointi on huoltajien luettavissa Wilmassa. Oppilaan kanssa käydään päivittäistä arviointia oppiainekohtaisista tai toiminta-alueittaisista tavoitteista. Oppilas saa kokoavan arvioinnin oppiaineista tai toiminta-alueista lukuvuositodistuksessa. 

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet