Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Huoltajille kerrotaan arvioinnin periaatteista ja käytänteistä lukuvuoden alussa vanhempainillassa. Oppimiskeskustelut, joihin osallistuvat opettaja, oppilas ja huoltaja, järjestetään helmikuun loppuun mennessä. Wilma on pääasiallinen tiedotuskanava jatkuvalle arviointipalautteelle. Arvioinnin vuosikello lähetetään Wilman kautta huoltajille lukuvuoden alussa.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymisen arvioinnin lomake on käytössä Vesalan peruskoulussa. Kolme osa-aluetta käyttämästämme lomakkeesta ovat: 1. muiden ihmisten ja ympäristön huomioiminen 2. työn, oppimisen ja työympäristön arvostaminen 3. sääntöjen noudattaminen. Lomakkeessa on myös osio oppilaan omalle itsearvioinnille. Lomakkeen sisältö esitellään lukuvuoden alussa oppilaille ja huoltajille Wilman kautta ja vanhempainilloissa.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Vesalan peruskoulun tuntijaossa on sidottu taito- ja taideaineiden tunteja valinnaisuuden osalta luokka-asteilla 7-9. Näin ollen muita arviointivaikutuksia ei tule.

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Vesalan peruskoulussa vuosiluokilla 1-9 oppimiskeskustelu käydään lukuvuoden puolessa välissä, viimeistään helmikuun loppuun mennessä. Nelosvaroitukset annetaan syys- ja kevätlukukauden puolivälissä. Vesalan peruskoulussa vuosiluokilla 8 - 9 annetaan yksi välitodistus lukuvuodessa syyslukukauden päätteeksi. Kaikilla vuosiluokilla oppimiskeskustelussa käydään läpi edistyminen eri oppiaineissa. 7. luokkalaisille syyslukukauden numeerinen väliarviointi opetettavista oppiaineista näkyy Wilmasta.

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet