Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Torpparinmäen peruskoulussa opiskelun tavoitteet sekä arvioinnin periaatteet tiedotetaan huoltajille lukuvuoden alussa vanhempainillassa sekä tarvittaessa erillisellä tiedotteella.  Oppiainekohtaiset opetuksen tavoitteet löytyvät koulun opetussuunnitelmasta. Tavoitteita voidaan täsmentää oppilaille ja huoltajille oppiainekohtaisesti. 

Syyslukukauden aikana huoltajat ja oppilaat kutsutaan oppimiskeskusteluun.

Toimintasuunnitelmaan kirjataan tarkemmat arviointikäytänteiden ajankohdat.  

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

1.-3. luokilla käytetään koulun käyttäytymisen lukuvuosiarvioinnin pohjaa. Käyttäytymisen arvioinnin kolme osa-aluetta on esitelty alla. Arviointi pohjaa koulun toimintatapoihin ja järjestyssääntöihin. 

4.-8. luokilla käyttäytyminen arvioidaan numeroin. Numeroarviointi pohjaa koulun toimintatapoihin ja järjestyssääntöihin.

9. luokalla käyttäytyminen arvioidaan numeroin syys- ja talvijakson päätteeksi annettavan välitodistuksen yhteydessä. Numeroarviointi pohjaa koulun toimintatapoihin ja järjestyssääntöihin.  

Käyttäytymisen arvioinnin osa-alueet Torpparinmäen peruskoulussa: 

Hyvät tavat ja vuorovaikutus 

  • Asiallinen ja tilanteenmukainen käyttäytyminen

  • Muiden ihmisten arvostava kohtelu  

Toimintatavat ja säännöt

  • Torpparinmäen peruskoulun sääntöjen ja ohjeiden noudattaminen (koulun järjestyssäännöt, luokan säännöt)  

Oppimisympäristö

  • Välineistä ja tiloista huolehtiminen

  • Vastuunkantaminen omista tehtävistä

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Torpparinmäen peruskoulussa lukuvuosi jaetaan kolmeen jaksoon; syys-, talvi- ja kevätjakso.

Jokaisen jakson aikana oppilaat ja huoltajat saavat monipuolista arviointitietoa oppilaan opintojen edistymisestä. Arviointi voi olla suullista tai kirjallista.  

Syysjakson väliarviointi annetaan oppimiskeskustelussa, johon kaikkien vuosiluokkien oppilaat ja huoltajat kutsutaan syyslukukauden aikana. Tämän lisäksi 9. luokan oppilas saa numeerisen välitodistuksen syysjakson päätteeksi. 7. ja 8. luokilla annetaan arvosana niistä oppiaineista, joiden opiskelu päättyy syysjaksossa. Lisäksi 8. luokan oppilaat saavat numeron historiasta, joka on kahdeksannella vuosiluokalla päättyvä oppiaine. 

Talvijakson väliarviointi koostuu oppilaalle annetusta suullisesta tai kirjallisesta palautteesta. Luokille 8 ja 9 annetaan talvijakson päätteeksi numeerinen välitodistus. 7. luokalla annetaan arvosana niistä oppiaineista, joiden opiskelu päättyy talvijaksossa. Lisäksi 8. luokan oppilaat saavat numeron historiasta, joka on kahdeksannella vuosiluokalla päättyvä oppiaine.

Kevätjakson päätteeksi kaikki 1.-8.-luokkien oppilaat saavat lukuvuositodistuksen ja 9.-luokkalaiset päättötodistuksen.

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet