Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Strömbergin koulussa oppimisen arvioinnin periaatteet ja käytänteet ovat keskeinen osa oppimisprosessia. Oppilaita ohjataan tavoitteelliseen työskentelyyn, ja arviointi on luonteva osa tätä prosessia.

 Strömbergin koulussa työskentely arvioidaan osana oppiainetta. Arvioinnissa huomioidaan seuraavat osa-alueet:

• Suunnittelutaidot

• Työskentelytaidot

• Arviointitaidot

Työskentelyä arvioidaan jatkuvana arviointina. Tavoitteena on, että oppilaiden osallisuutta korostetaan tavoitteiden asettelusta arviointiin (koulun ilmiötyökalu). Oppilas saa säännöllisesti palautetta sekä suullisesti että kirjallisesti työskentelystä ja edistymisestä omien tavoitteiden suunnassa. Tähän sisältyy myös vertaisarviointi.

Huoltajat saavat tietoa oppilaan työskentelystä ja käyttäytymisestä oppimiskeskustelun yhteydessä puolessa välissä lukuvuotta sekä lukuvuositodistuksessa lukuvuoden päätteeksi. Lisäksi huoltajat saavat tietoa oppilaan työskentelystä eri oppiaineissa sekä käyttäytymisestä koulun ja kodin yhteistyökanavien välityksellä.

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Strömbergin koulussa väliarviointi tapahtuu oppimiskeskustelun muodossa. Oppimiskeskustelu käydään marraskuun-helmikuun välisenä aikana. Oppimiskeskusteluun osallistuvat oppilas huoltajineen ja opettaja. Keskustelun runkona ovat koulun yhteiset pohjat.

Lukuvuositodistus annetaan kevätlukukauden päätteeksi. 1.-3. –luokilla arviointi on sanallista ja 4.-6. –luokilla numeerinen. Yksilöllisen opetussuunnitelman mukaan opiskelevilla arviointi on aina sanallista. Toiminta-alueittain opiskelevilla arviointi tapahtuu omalla todistuskaavakkeella.

Arvioinnista tiedottaminen tapahtuu lukuvuoden aikana koulun sähköisen tiedotuskanavan kautta sekä lukuvuoden alussa vanhempainilloissa.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Strömbergin koulussa käytetään käyttäytymisen arvioinnissa alla esitettyjä tavoitteita. Oppilaiden kanssa pohditaan yhdessä, mitä sisältyy käsitteisiin vastuullisuus, omatoimisuus, käytöstavat ja yhteistyötaidot. Oppilas arvioi myös itse omaa käyttäytymistään lukuvuoden aikana ja asettaa itselleen tavoitteita esimerkiksi oppimiskeskustelun yhteydessä.

Käyttäytymisen arvioinnin tavoitteet:

Käyttäytyminen 1.-2. lk.

• Huolehdin omista ja yhteisistä tavaroista.

• Käyttäydyn kohteliaasti ja ystävällisesti.

• Annan toisille työrauhan.

• Osaan noudattaa yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja sääntöjä

Käyttäytyminen 3.-6. lk

• Vastuullisuus

• Omatoimisuus

• Käytöstavat

• Yhteistyötaidot

Luokilla 1-3 käyttäytyminen arvioidaan sanallisesti lukuvuositodistuksen liitteenä,

4.- 6. luokilla numeroarviointina lukuvuositodistuksessa.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet