Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Erilaisten sähköisten oppimisympäristöjen ja oppilaalle muodostuvan sähköisen portfolion kautta huoltaja ja oppilas voivat yhdessä seurata oppilaan opintojen edistymistä sekä työskentelyä. Sähköisiä oppimisympäristöjä ja portfoliota käytetään oppilaan ikätason mukaisesti.

Koulun arviointikäytänteitä tarkastellaan lukuvuosittain niin koulun opettajien ja rehtorin kesken, mutta myös oppilaskunnan hallituksen, johtokunnan sekä oppilaiden huoltajien kanssa.

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Lukuvuoden alussa järjestetään vanhempainilta, jossa tiedotetaan huoltajia arvioinnin aikatauluista ja periaatteista. Vähintään kerran lukuvuodessa järjestetään luokanopettajan, huoltajien ja oppilaan yhteinen oppimiskeskustelu. Oppimiskeskustelun tukena on oppilaan koulussa täyttämä itsearviointikaavake Oppimisen Sillat. Itsearviointikaavakkeen liitteenä annetaan lyhyt luokanopettajan sanallinen kuvaus oppilaan oppimisen tavoitteiden saavuttamisesta huoltajille. Itsearviointi tehdään sekä syys- että kevätlukukaudella. Keväällä huoltajat tavataan tarpeen mukaan uudestaan.

Huoltajat ja oppilaat saavat tietoa oppimisen tavoitteista ja tavoitteiden saavuttamisesta joko kirjallisesti tai sähköisen oppimisympäristön kautta ajoittain lukuvuoden aikana

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Käytöksen ja työskentelytaitojen arviointi annetaan Siltamäen ala-asteella lukuvuositodistuksen yhteydessä jaettavalla erillisellä liitteellä ensimmäisen, toisen ja kolmannen luokan oppilaille. Neljännen, viidennen ja kuudennen luokan oppilaiden käytöksestä annetaan todistuksen yhteydessä numeroarviointi, jota täydennetään liitteellä.

Käytöksen ja työskentelytaitojen arviointia toteutetaan myös Oppimisen sillat –keskustelujen yhteydessä. Lisäksi oppilas saa jatkuvaa palautetta käytöksestään ja työskentelytaidoistaan pitkin lukuvuotta niin suullisena palautteena kuin tarvittaessa esimerkiksi Wilma-merkintöjen kautta.

Arvioinnissa korostuu oppilaan oma vastuu itsestään oppijana ja kouluyhteisön jäsenenä.

Käytöksen tavoitteet

· Oppilas osaa toimia yhteistyössä muiden kanssa ja ryhmän jäsenenä

· Oppilas noudattaa koulun kiusaamisen vastaisen ohjelman tavoitteita

· Oppilas noudattaa koulun järjestyssääntöjä ja hyviä käytöstapoja.

· Oppilas antaa opiskelurauhan muille.

· Oppilas pitää huolta yhteisestä oppimisympäristöstä

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Kaikki koulun oppilaat täyttävät syys- ja kevätlukukauden päätteeksi käytöksen ja työskentelytaitojen itsearviointilomakkeen. Oppilas saa myös luokanopettajan täyttämän käytöksen ja työskentelytaitojen arviointia täydentävän lomakkeen.

Ensimmäisen, toisen ja kolmannen luokan oppilaat saavat todistuksen lukuvuoden päätteeksi.

Neljännen, viidennen ja kuudennen luokan oppilaat saavat todistuksen numeroarvioinnilla sekä syys- että kevätlukukauden lopuksi.

Vähintään kerran lukuvuodessa järjestetään luokanopettajan, huoltajien ja oppilaan yhteinen oppimiskeskustelu. Itsearviointilomake Oppimisen Sillat täytetään sekä syys- että kevätlukukaudella. Itsearvioinnin ja oppimiskeskustelun liitteenä oppilas saa luokanopettajalta sanallisen arvioinnin oppimisen tavoitteiden saavuttamisesta.

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet