Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Arvioinnin kriteereistä ja aikatauluista tiedotetaan vanhempia, kun lukuvuosi on käynnistynyt. Opettajat tapaavat perheet oppimiskeskusteluissa syys- ja kevätlukukauden alussa. Syyslukukauden keskusteluissa kirjataan oppijan vahvuuksia sekä oppimisen ja koulunkäynnin tavoitteita. Keskusteluissa käsitellään ilmiö- ja monialaisen työskentelyn periaatteet. Kevätlukukauden keskustelussa pääpaino on oppimisen edistymisen arvioinnissa suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja asetetaan tarkennettuja tavoitteita.

Formatiivista ohjaavaa ja oppimista edistävää arviointia annetaan oppilaalle monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Vanhempia tiedotetaan oppilaan koulunkäynnistä Wilma-merkinnöin lukuvuoden aikana ja tarvittaessa muilla sovituilla tavoilla. Arvioinnissa hyödynnetään sähköisessä oppimisympäristössä tehtävää oppijan tavoitteiden asettelua ja itsearviointia.

Kuvassa esitetty Roihuvuoren ala-asteen koulun arvioinnin yleiset periaatteet. Arvioinnin yleiset periaatteet kuvattiin edellisessä tekstissä.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Oppilaan käyttäytymisen tavoitteet ovat muiden asiallinen huomioonottaminen, oppimisympäristön huomioonottaminen, myönteinen suhtautuminen työntekoon sekä yhteisten sääntöjen noudattaminen. 

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Roihuvuoren koulussa lukuvuoden aikana järjestettävät oppimiskeskustelut perustuvat oppilaan tekemään itsearviointiin ja opettajan antamaan palautteeseen. Itsearviointilomake seuraa oppilasta lukuvuoden ajan. Oppimiskeskustelut järjestetään syyskuussa ja tammikuussa. Huhtikuussa oppilaat tekevät lukuvuotta koskevan itsearvioinnin. Lukuvuositodistus annetaan lukuvuoden päätteeksi. 

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet