Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Arviointikulttuuri Ressun peruskoulussa:

Jokainen oppilas määrittelee oman laaja-alaisen osaamisen tavoitteensa syyslukukauden aikana. Tavoite kirjataan toimintasuunnitelmassa määrätyllä tavalla. Oppimiskeskustelut järjestetään toimintasuunnitelmassa määriteltynä ajankohtana kaikille vuosiluokille. Huoltaja kutsutaan mukaan oppimiskeskusteluun.

Väliarviointi tehdään joulukuussa. Vuosiluokille 1.–3. annetaan sanallinen väliarviointi ja vuosiluokilla 4.-9. annetaan numeerinen väliarviointi.

Lukuvuoden päättyessä vuosiluokille 1.–3. annetaan sanallinen todistus ja vuosiluokilla 4.-9. annetaan numeerinen todistus.

Summatiivisen arvioinnin sanallinen ja numeerinen arviointi annetaan huoltajalle tiedoksi. Oppilaan arviointi lukuvuoden aikana on jatkuvaa.  

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymisen arvioinnin tavoitteet Ressun peruskoulussa

Käyttäytymisen arviointi kohdistuu siihen, miten oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön sekä noudattaa sääntöjä. Ressun peruskoulun tavoitteet oppilaan käyttäytymiselle ovat:

Hyvien tapojen noudattaminen

Oppilas toimii

 • kohteliaasti

 • auttavaisesti

 • rehellisesti

 • toisia kunnioittavasti

 • Sääntöjen ja ohjeiden noudattaminen

Oppilas

 • noudattaa koulun järjestyssääntöjä

 • toimii annettujen ohjeiden mukaisesti

 • ottaa vastuuta yhteisten asioiden hoidosta

 • käy säännöllisesti koulua

Muiden ihmisten ja ympäristön huomioon ottaminen

Oppilas

 • hyväksyy erilaisuutta

 • kohtelee kaikkia tasa-arvoisesti

 • ei kiusaa tai jätä ketään ulkopuolelle

 • tukee toiminnallaan työrauhaa

 • huolehtii oma- aloitteisesti ja vastuullisesti ympäristöstä

Asiallinen ja tilannetietoinen käyttäytyminen

Oppilas

 • toimii asiallisesti ja tilannetietoisesti päivittäisessä koulutyössä

 • toimii asiallisesti ja tilannetietoisesti yhteisissä tapahtumissa, retkien ja vastaavan koulun ulkopuolisen toiminnan aikana

 • sietää pettymyksiä

 • huolehtii tehtävistään ja velvoitteistaan

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Korottamisen periaatteet Ressun peruskoulussa

Sanallisesti arvioitavan, 9. vuosiluokan, yhden vuosiviikkotunnin valinnaisaineen kurssin alkaessa oppilaan on ilmaistava, että hän tavoittelee arvosanan korottamista. Opettaja käy yhdessä oppilaan kanssa tavoitekeskustelun, jossa määritellään näytöt arvosanan korottamiseen. Tavoitteet kirjataan ryhmän arviointikirjan lisätietoihin.

Näytöt voivat olla tavoitekohtaisia, jolloin oppilas voi keskittyä parantamaan suoritustaan niissä opetussuunnitelman päättöarvioinnin tavoitteissa, joissa kokee näyttönsä olleen puutteellinen aiemmin. Jos tämä vaikuttaa oppiaineen päättöarvioinnin suhteen kokonaisuuteen korottavasti, voidaan arvosanaa nostaa.

Oppilaan päättöarvioinnin arvosanaa on mahdollista pyrkiä korottamaan seuraavissa lyhytkursseissa: teknisen työn lisäkurssi (käsityö), tekstiilityön lisäkurssi (käsityö), palloilu (liikunta), leivontaa ja välipaloja (kotitalous), matematiikan lisäkurssi ja English debate (englanninkielen suullinen osuus A1-kielessä). 

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Koulukohtainen osuus

Oppimiskeskustelut Ressun peruskoulussa:

Oppilas asettaa itselleen taidolliset tavoitteet luokanopettajan tai -valvojan ohjauksessa syyslukukauden aikana. Tavoitteet kirjataan toimintasuunnitelmassa määriteltyyn alustaan. Huoltaja kutsutaan mukaan kevätlukukauden alussa käytävään oppimiskeskusteluun (oppilas-huoltaja-luokan vastuuopettaja). Oppimiskeskustelujen ajankohta määritellään vuosittain toimintasuunnitelmassa. Oppimiskeskustelussa palataan syyslukukauden aikana asetettujen tavoitteiden toteutumiseen sekä sovitaan mahdollisista lisätavoitteista koko lukuvuoden arviointia ajatellen. Oppimiskeskustelun muistio kirjataan toimintasuunnitelmassa määritellyllä tavalla.

Väliarviointi Ressun peruskoulussa:

Vuosiluokilla 1.-3. annetaan sanallinen väliarviointi tasoasteikolla. Vuosiluokilla 4.-7. väliarviointi ja 8.-9. välitodistus on numeerinen ja ne annetaan syyslukukauden päättyessä.  

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet