Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppilaan osaamisen kehittymistä, työskentelyä ja käyttäytymistä seurataan aktiivisesti ja niistä annetaan suullista palautetta säännöllisesti. Opintojakson alussa oppilaalle kerrotaan oppiaineen keskeiset sisällöt ja arvioinnin perusteet. Arvioinnin avulla oppilaan tarpeet voidaan huomioida eriyttämällä opetusta ylös- tai alaspäin. 

Luokanopettajat ja luokanohjaajat käyvät oppimiskeskustelun oppilaan ja huoltajien kanssa vähintään kerran lukuvuodessa. 9. luokkien oppilaiden osalta määritellään koulun toimintasuunnitelmassa, ketkä pitävät oppimiskeskustelut. Luokanopettajat ja aineopettajat käyvät arviointikeskusteluja oppilaan kanssa pitkin lukuvuotta. Pidetyt oppimis- ja arviointikeskustelut kirjataan toimintasuunnitelman mukaisesti.

Jos oppilasta uhkaa hylätty arvosana jossakin oppiaineessa, huoltajia tiedotetaan asiasta tai jos oppilas on vaarassa jäädä vuosiluokalleen, tilannetta arvioidaan syys- ja kevätlukukaudella yhdessä oppilaan, huoltajien ja oppilasta opettavien opettajien ja rehtorin kanssa. Näin oppilaalle annetaan mahdollisuus lukuvuoden aikana saada arvioinnista hyväksytty suoritus. Rehtori tekee lopullisen päätöksen ja huoltajia ja oppilasta tiedotetaan ajoissa keväällä.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymisen arvioinnin perusteena ovat koulun säännöt ja ohjeet sekä niiden noudattaminen. Käyttäytymisen arvioinnin tavoitteet sisältävät muiden ihmisten arvostavan kohtelun, omasta koulunkäynnistä huolehtimisen, asiallisen ja tilannetietoisen käyttäytymisen sekä oppimisympäristön huomioonottamisen. Käyttäytymisen arvioinnin arvosanakohtaiset kriteerit tiedotetaan lukuvuoden alussa koulun kotisivuilla.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Opetuksen järjestäjän tarkennus opinnoissa etenemiseen perusopetuksen aikana 

Luokanopettajat ja luokanohjaajat käyvät oppimiskeskustelun oppilaan ja huoltajien kanssa vähintään kerran lukuvuodessa. 9. luokkien oppilaiden osalta määritellään koulun toimintasuunnitelmassa, ketkä pitävät oppimiskeskustelut. Luokanopettajat ja aineopettajat käyvät arviointikeskusteluja oppilaan kanssa pitkin lukuvuotta. Pidetyt oppimis- ja arviointikeskustelut kirjataan toimintasuunnitelman mukaisesti.

Jos oppilasta uhkaa hylätty arvosana jossakin oppiaineessa, huoltajia tiedotetaan asiasta tai jos oppilas on vaarassa jäädä vuosiluokalleen, tilannetta arvioidaan syys- ja kevätlukukaudella yhdessä oppilaan, huoltajien ja oppilasta opettavien opettajien ja rehtorin kanssa. Näin oppilaalle annetaan mahdollisuus lukuvuoden aikana saada

arvioinnista hyväksytty suoritus. Rehtori tekee lopullisen päätöksen ja huoltajia ja oppilasta tiedotetaan ajoissa keväällä.

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Arvioinnin kriteerit käydään vuosiluokittain läpi oppilaan ja huoltajien kanssa. Vuosiluokilla 1-6 luokanopettaja käy oppimiskeskustelun oppilaan ja huoltajien kanssa joulu-tammikuussa. Oppimiskeskustelu toimii väliarviointina. Vuosiluokilla 7-8 luokanohjaaja käy oppimiskeskustelun oppilaan ja 9. luokkien oppilaiden osalta määritellään koulun toimintasuunnitelmassa, ketkä pitävät oppimiskeskustelut sekä tämän lisäksi 7-9 luokkien oppilaat saavat välitodistuksen syyslukukauden päätteeksi.

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Vuosiluokilla 7-9 oppilaat saavat välitodistuksen syyslukukauden päätteeksi.

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet