Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Huoltajille kerrotaan opiskelun tavoitteista sekä arvioinnin periaatteista ja käytänteistä jokaisen oppimiskokonaisuuden alussa. Yleensä oppimiskeskustelu alkaa lukukauden tai jakson alkaessa. Luokanvalvoja tiedottaa oppimiskeskustelujen ajankohdista huoltajille. Oppilaan huoltajat kutsutaan oppimiskeskusteluun seuraavalla tavalla:

1.lk

Ensimmäisen luokan oppilaiden huoltajat kutsutaan kahdesti lukuvuodessa

oppimiskeskusteluun (syys- ja kevätlukukaudella).

2.lk

Toisen luokan oppilaiden huoltajat kutsutaan syyslukukaudella oppimiskeskusteluun.

Lisäksi tarjotaan mahdollisuutta toiseen oppimiskeskusteluun kevätlukukaudella.

3.-9.lk

Luokkien 3.–9. oppilaiden huoltajat kutsutaan syyslukukaudella oppimiskeskusteluun.

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Arvioinnissa otetaan huomioon valtakunnallinen opetussuunnitelma, koulun toiminta-ajatus, koulun arvot ja kasvatustavoitteet sekä se, miten oppilas sitoutuu koulun järjestyssääntöihin ja koulun yhteisiin sopimuksiin. Arviointiin osallistuvat yhdessä oppilaan kanssa häntä opettavat opettajat. Luokilla 1–3 käyttäytymistä arvioidaan sanallisesti. Luokilla 4–9 käyttäytymistä arvioidaan numerolla.

Käyttäytymiselle asetetut tavoitteet:

Muiden huomioonottaminen

* hyvät tavat

* rehellisyys

* yhteistyökyky

* vastuuntunto

* avuliaisuus

* työrauha

Ympäristön huomioonottaminen

* vastuunkantaminen kouluympäristöstä, koulutiloista sekä yhteisestä ja yksityisestä omaisuudesta

Työskentelyn arvostaminen

* myönteinen asenne päivittäiseen koulunkäyntiin

* oman ja toisten työn arvostaminen

*koulutehtävien ja läksyjen tekeminen opettajan ohjeiden mukaan

Sääntöjen noudattaminen

* koulun järjestyssääntöjen ja muiden sovittujen toimintatapojen kuten luokan järjestyssääntöjen noudattaminen

* säännöllinen koulunkäynti ja opiskelu

* mahdollisten poissaolojen selvittäminen

Arvosanojen kuvaus:

Kymmenen (10): 

Oppilaan käyttäytyminen on kaikkien tavoitteiden mukaista.

Yhdeksän (9):

Oppilaan käyttäytyminen on lähes aina tavoitteiden mukaista.

Kahdeksan (8):

Oppilaan käyttäytyminen on yleensä tavoitteiden mukaista, mutta siinä on joskus huomautettavaa.

Seitsemän (7):

Oppilaan käyttäytyminen ei aina ole tavoitteiden mukaista, vaan siinä on usein huomautettavaa.

Kuusi (6):

Oppilaan käyttäytyminen on harvoin tavoitteiden mukaista.

Viisi (5):

Oppilaan käyttäytyminen ei ole tavoitteiden mukaista.

Neljä (4):

Oppilaan käyttäytyminen ei ole kouluyhteisöön sopivaa.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisaineen opiskelussa osoitettu osaaminen otetaan huomioon opintokokonaisuuden päättyessä. Osaaminen otetaan huomioon, mikäli valinnaisaine on:

• Sanallisesti arvioitava, eli alle 2vvt, joka arvioidaan sanallisesti Hyväksytty-merkinnällä

• Valinnainen aine, ei taide- ja taitoaineiden valinnainen

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Luokalla 1 oppilas saa sanallisen lukuvuositodistuksen.

Luokilla 2-3

• Sanallinen väliarviointi annetaan syyslukukauden päättyessä.

• Kevätlukukauden lopussa annetaan sanallinen lukuvuositodistus, jossa arvioidaan koko lukuvuotta.

 Luokilla 4-9

• Numeerinen väliarviointi annetaan syyslukukauden päättyessä.

• Kevätlukukauden lopussa annetaan numeerinen lukuvuositodistus, jossa arvioidaan koko lukuvuotta.

Kaikilla vuosiluokilla annetaan edellisten lisäksi muu sanallinen väliarvio kerran lukuvuodessa. Numeroarviointia voidaan aina täydentää sanallisella arvioinnilla. Arvioinnin ja todistusten ajankohdista tiedotetaan huoltajille lukuvuoden alkaessa.

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet