Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Arvioinnin yleisistä periaatteista ja aikatauluista kerrotaan huoltajille lukuvuoden alkaessa koko koulun yhteisessä vanhempainillassa. Lisäksi opettajat tiedottavat lukuvuoden keskeisistä tavoitteista ja arviointikäytänteistä lukuvuoden alussa. Huoltaja kutsutaan kerran lukuvuodessa käytävään oppimiskeskusteluun. Vuosiluokilla 1-3 oppimiskeskustelut käydään pääsääntöisesti tammi-helmikuun aikana ja vuosiluokilla 4-6 voidaan aloittaa jo syyslukukauden puolella. 

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymisen arviointi koulussamme pohjautuu koulun arvoihin, järjestyssääntöihin sekä seuraaviin opetussuunnitelman perusteissa mainittuihin osa-alueisiin:

• Hyvien tapojen noudattaminen

• Sääntöjen ja ohjeiden noudattaminen

• Muiden ihmisten arvostava kohtelu

• Ympäristön huomioon ottaminen

• Asiallinen ja tilannetietoinen käyttäytyminen

Vuosiluokilla 1–3 käyttäytymistä arvioidaan sanallisesti todistuksen liitteellä. Vuosiluokilla 4–6 käyttäytyminen arvioidaan numeroarvosanoina.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Vuosiluokilla 4-6 annetaan välitodistus tammi-helmikuun vaihteessa. Todistuksen antamisen tarkempi ajankohta ilmoitetaan lukuvuoden alkaessa. Todistuksena käytetään Helsingin kaupungin yhteistä välitodistusta.  

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet