Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Vuoniityn peruskoulun toimintasuunnitelmassa täsmennetään lukuvuoden aikataulut arvioinnin suhteen. 

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Vuoniityn peruskoulussa järjestetään vanhempainillat arvioinnin yleisistä periaatteista syyskuun aikana kaikille vuosiluokille. Tarkemmista oppimisen tavoitteista ja arviointikäytänteistä koulu tiedottaa Wilman kautta lukuvuoden aikana säännöllisesti.

Opettajat käyvät kaikkien oppilaiden ja huoltajien kanssa oppimiskeskustelut vähintään kerran lukuvuodessa. Oppimiskeskustelut käydään kaikilla luokka-asteilla syysloman alkuun mennessä.

 4.–6.- luokilla keskusteluissa käydään läpi vuosiluokilla uutena alkaneissa oppiaineissa edistyminen sekä ennakoidaan tulevaa numeerista väliarviointitodistusta.

Oppimiskeskustelussa yhdessä määritellyt tavoitteet dokumentoidaan (esim. Wilman oppimiskeskustelu-välilehdeltä avautuvaan oppimissuunnitelmaan Arviointi- ja oppimiskeskusteluille varattuun kohtaan). Tavoitteet ovat oppimisen edistymiseen, työskentelytaitoihin, laaja-alaisen osaamisen taitoihin ja/tai käyttäytymiseen liittyviä, oppilaan oppimista edistäviä tavoitteita.

Arviointikeskustelut ja väliarviointi

Opettajat käyvät 1.–3.- luokkien oppilaiden ja huoltajien kanssa arviointikeskustelut talvilomaan eli viikkoon 8 mennessä.

Arviointikeskustelu dokumentoidaan Wilmaan.

4.–9.- luokkien välitodistus annetaan syyslukukauden päättyessä.

Lukuvuosiarviointi

Kaikki saavat lukuvuositodistuksen, joka kokoaa yhteen koko lukuvuoden arvioinnin. 1.–3.- luokkien arviointi on sanallista ja vuosiluokilla 4–9 oppilaiden arviointi tapahtuu numeroarvosanoin. 

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymiseen liittyvien tietoja ja taitojen opettaminen ovat osa koulun kasvatustehtävää.

Vuoniityn peruskoulussa vuosiluokilla 1–3 käyttäytymisen sanallisen arvioinnin tekee luokanopettaja yhdessä muiden oppilasta opettavien opettajien kanssa.

Vuosiluokilla 4–9 käyttäytymistä arvioidaan arvosanalla lukukauden ja lukuvuoden päättyessä, lukuun ottamatta 9. vuosiluokan päätteeksi annettavaa päättöarviointia, jolloin ei anneta arviointia käyttäytymisestä.

Vuosiluokilla 4–9 käyttäytyminen arvioidaan hajautetusti, jolloin kaikki oppilasta opettavat opettajat antavat käytösarvosanan. Opettajien antamista arvosanoista muodostuu keskiarvo, jota luokanvalvoja voi nostaa tai laskea yhden arvosanan verran. Suuremmista numeromuutoksista päätetään koulussa arviointikokouksessa.

Käyttäytymisen osataidot:

Hyvien tapojen noudattaminen

 • toimii kohteliaasti   

 • toimii avuliaasti  

 • on rehellinen   

 • viestii toisia kunnioittavalla tavalla, kielen- ja äänenkäyttö on toisia kunnioittavaa   

Sääntöjen ja ohjeiden noudattaminen

 • sitoutuu sovittuihin toimintatapoihin

 • noudattaa koulun järjestyssääntöjä

 • toimii annettujen ohjeiden mukaisesti

 • ottaa vastuuta yhteisten asioiden hoidosta

 • käy säännöllisesti koulua

Muiden ihmisten ja ympäristön huomioon ottaminen

 • on ystävällinen

 • hyväksyy erilaisuutta

 • ei kiusaa

 • tukee toiminnallaan työrauhaa

 • toimii ympäristöä kunnioittaen  

 • huolehtii oma- aloitteisesti ja vastuullisesti ympäristön viihtyvyydestä

Asiallinen ja tilannetietoinen käyttäytyminen

 • käyttäytyy asiallisesti ja ystävällisesti päivittäin koulussa   

 • hallitsee tilanteeseen sopivat käytöstavat yhteisissä tapahtumissa, retkillä ja koulun ulkopuolisessa toiminnassa   

 • sietää pettymyksiä. 

Käyttäytymisen arvioinnin osataidot ja kriteerit Vuoniityn peruskoulussa

Luokat 1-3

Todistuksen käyttäytymisen sanallisen kokonaisarvioinnin kriteerit

Olet saavuttanut tavoitteet erinomaisesti

Oppilas osaa alla kuvatut käyttäytymisen taidot erittäin hyvin. Hän on esimerkillinen toiminnassaan ja kannustaa muitakin käyttäytymään ja työskentelemään hyvin.

Olet saavuttanut tavoitteet hyvin

Oppilas osaa alla kuvatut taidot hyvin. Joissakin osa-alueista hänen toimintansa on vaatinut keskustelua ja ohjausta, mutta hän on kyennyt kehittämään toimintaansa.

Olet saavuttanut tavoitteet tyydyttävästi

Oppilas tarvitsee vielä harjoittelua alla kuvatuissa käyttäytymisen taidoissa. Hänen toimintansa on toistuvasti vaatinut keskustelua ja ohjausta.

Olet saavuttanut tavoitteet hyväksytysti

Oppilas on saavuttanut tavoitteet hyväksytysti.

Käyttäytymisen arvioinnin osataidot

Hyvien tapojen noudattaminen

· toimii kohteliaasti

· toimii avuliaasti

· on rehellinen

· viestii toisia kunnioittavalla tavalla, kielen- ja äänenkäyttö on toisia kunnioittavaa

Sääntöjen ja ohjeiden noudattaminen

· sitoutuu sovittuihin toimintatapoihin

· noudattaa koulun järjestyssääntöjä

· toimii annettujen ohjeiden mukaisesti

· ottaa vastuuta yhteisten asioiden hoidosta

· käy säännöllisesti koulua

Muiden ihmisten ja ympäristön huomioon ottaminen

· on ystävällinen

· hyväksyy erilaisuutta

· ei kiusaa

· tukee toiminnallaan työrauhaa

· toimii ympäristöä kunnioittaen

· huolehtii oma- aloitteisesti ja vastuullisesti ympäristön viihtyvyydestä

Asiallinen ja tilannetietoinen käyttäytyminen

· käyttäytyy asiallisesti ja ystävällisesti päivittäin koulussa

· hallitsee tilanteeseen sopivat käytöstavat yhteisissä tapahtumissa, retkillä ja koulun ulkopuolisessa toiminnassa

· sietää pettymyksiä

Luokat 4-9

Hyvän käyttäytymisen (arvosana 8) kriteerit on määritelty Vuoniityn peruskoulussa vuosiluokilla 4-9 seuraavasti:

·       oppilas käyttäytyy pääsääntöisesti asiallisesti ja vastuuntuntoisesti sekä toimii rehellisesti ja luotettavasti

·       oppilas toimii pääsääntöisesti myönteisesti kouluyhteisössä, ottaa huomioon muut ihmiset ja ottaa vastuuta oppimisympäristöstä

·       oppilas ymmärtää pääsääntöisesti sääntöjen ja ohjeiden merkityksen sekä noudattaa niitä

·       oppilaan toiminta on voinut vaatia keskustelua ja ohjausta, mutta oppilas on pystynyt kehittämään toimintaansa.

Arvosanaa nostavia tekijöitä ovat:

Kiitettävä 9

Hyvän käyttäytymisen lisäksi oppilas

·       toimii rehellisesti, luotettavasti ja kohteliaasti eri tilanteissa

·       osoittaa yhteistyöhalua muiden ihmisten kanssa

·       huolehtii oma-aloitteisesti ja vastuullisesti koulunkäynnistään ja oppimisympäristöstään.

Erinomainen 10

Hyvän ja kiitettävän käyttäytymisen lisäksi oppilas

·       edistää hyvää yhteishenkeä

·       tekee yhteistyötä muiden ihmisten kanssa auttaen, kannustaen ja tukien

·       toimii oma-aloitteisesti ja ottaa vastuuta yhteisten asioiden hoidosta.

Arvosanaa laskevia tekijöitä ovat:

Tyydyttävä 7

Käyttäytyminen arvioidaan tyydyttäväksi, jos

·       oppilaan käyttäytymisessä tai vuorovaikutustaidoissa on puutteita tai huomautettavaa

·       oppilas käyttäytyy tilanteisiin sopimattomalla tavalla esimerkiksi häiritsemällä tai käyttämällä asiatonta kieltä

·       oppilaan toiminta on vaatinut keskustelua ja ohjausta, mutta oppilas ei ole riittävästi pystynyt kehittämään toimintaansa.

Kohtalainen 6

Käyttäytyminen arvioidaan kohtalaiseksi, jos edellisten arvosanaa laskevien tekijöiden lisäksi

·       Oppilas rikkoo annettuja sääntöjä ja ohjeita toistuvasti ja on saanut niihin liittyä rangaistuksia

·       oppilas käyttäytyy toisia kohtaan epäkunnioittavasti tai aggressiivisesti ja suhtautuu välinpitämättömästi oppimisympäristöönsä

·       oppilaalla on runsaasti luvattomia poissaoloja.

Välttävä 5

Käyttäytyminen arvioidaan välttäväksi, jos edellisten arvosanaa laskevien tekijöiden lisäksi

·       oppilas toimii jatkuvasti epärehellisesti

·       oppilas häiritsee kouluyhteisön toimintaa tai syyllistyy toisten jatkuvaan tahalliseen kiusaamiseen

·       oppilas rangaistuksista ja tukitoimenpiteistä huolimatta uhmaa tai rikkoo annettuja sääntöjä ja ohjeita tietoisesti ja toistuvasti.

Hylätty 4

Oppilaan käyttäytyminen arvioidaan hylätyksi, jos

·       oppilas ei sopeudu kouluyhteisöön.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Vuoniityn peruskoulussa oppilas voi siirtyä opiskelemaan vuosiluokkiin sitomattomasti (VSOP) oman opinto-ohjelman mukaisesti milloin tahansa lukuvuoden aikana. Päätöksen vuosiluokkiin sitomattomasta opiskelusta tekee rehtori tai virka-apulaisrehtori kuultuaan oppilasta ja hänen huoltajaansa. Oppilaan ja huoltajan kuulemiseen osallistuvat laaja-alainen erityisopettaja ja opinto-ohjaaja. 

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Vuoniityn peruskoulussa valinnaisaineet vuosiluokilla 7–9 muodostavat pääsääntöisesti 2 vuosiviikkotunnin kokonaisuuden ja siten ne arvioidaan numeroarvosanoilla. Oppilaan vaihtaessa valinnaisainetta tai osallistuessa ylimääräisen valinnaisaineen opiskeluun, voi syntyä tilanne, että valinnaisaine arvioidaan sanallisesti. Tällöin katsotaan voiko sanallisesti arvioitu valinnaisaine korottaa yhteisen aineen arvosanaa. Tällaisia valinnaisaineita ovat käsityö, tekstiilityö, tekninen työ, musiikki, kotitalous ja kuvataide. 

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Vuoniityn peruskoulussa vuosiluokkien 1–3 oppilaille ei anneta välitodistusta, vaan oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa käydään arviointikeskustelu viikkoon 8 mennessä. Oppilaan edistymistä arvioidaan sanallisesti.

Vuosiluokkien 4–9 oppilaille annetaan välitodistus syyslukukauden päättyessä. Oppilaan edistymistä arvioidaan välitodistuksessa numeroarvosanoilla. 

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet