Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Vartiokylän yläasteen koulussa huolehditaan yhtenäisen arviointikulttuurin syntymisestä varmistamalla, että yhtenäiset arviointiperusteet ovat kaikkien tiedossa (mm. uusien opettajien perehdytys). Koulussa keskustellaan periaatteiden yhtenäisyydestä muun muassa ennen lukuvuotta (suunniteltaessa) ja erillisissä arviointiin keskittyneissä kokouksissa. Keskustelua käydään sekä yhteisesti että aineryhmissä. Toimintasuunnitelmassa voidaan tarvittaessa tehdä muutoksia ja tarkennuksia. 

Arvioinnin kriteerit johdetaan koulukohtaisen opetussuunnitelman tavoitteista ja niiden ajantasaisuutta seurataan aineryhmissä. Vartiokylän yläasteella samojen vuosiluokkien ja oppiaineiden opettajat tarkistavat yhdessä, että arvioinnin kriteerit ovat yhtenevät. Koulussa sovitaan vähimmäistavoitetaso, joka vaaditaan oppiaineen hyväksytysti suorittamiseen. 

Arvioinnin monipuolisuudesta huolehditaan siten, että oppilaalle tarjotaan mahdollisuus osoittaa osaamistaan erilaisin vaihtelevin näytöin ja työtavoin. Tietotekniikkaa hyödynnetään arvioinnissa eri oppiaineisiin soveltuvin tavoin.

Itsearviointia ja vertaispalautetta käytetään joustavasti oppimisprosessin osana, ja itse- ja vertaisarvioinnin taitoa harjoitellaan pitkin lukuvuotta eri oppiaineissa. Itsearviointia ja vertaisarviointia toteutetaan erilaisin keinoin kirjallisesti ja suullisesti esim. opponointina, lomakkeina ja verkkotyökaluja hyödyntäen. Itsearviointi ja ryhmän vertaisarviointi on osa oppiaineissa tapahtuvaa jatkuvaa arviointia. Oppilas harjaantuu tarkastelemaan ja säätelemään toimintaansa sekä tunnistamaan edistymistään. Itsearvioinnin kautta oppilaalle syntyy käsitys siitä, että hän voi vaikuttaa omaan oppimiseensa ja itseään koskeviin asioihin. Aineen arviointi avautuu oppilaalle myös hänen ja opettajan välisissä arviointikeskusteluissa.

Vartiokylän yläasteen koulussa työskentelylle asetetaan tavoitteeksi omien taitojen kehittäminen, vastuullinen toiminta ja rakentava vuorovaikutus. Kirjallista palautetta annetaan vähintään kerran lukuvuodessa. Suullista palautetta annetaan jatkuvasti tuntityöskentelyn yhteydessä. Aineryhmittäin sovitaan, miten työskentelytaitoja arvioidaan eri oppiaineissa.  Työskentelyn arviointi kohdistuu oppilaan taitoon suunnitella, säädellä, toteuttaa ja arvioida omaa työtään. Vastuullisuus ja yhteistyötaidot ovat myös osa työskentelyn arviointia. Työskentelyn arviointi on osa oppiaineen arviointia. 

Oppilailla ja huoltajilla on mahdollisuus tutustua arviointikriteereihin, ja he saavat tietoa päättöarvioinnista aineopettajilta ja oppilaanohjaajalta. Arvioinnin perusteista ja kriteereistä kerrotaan huoltajille, mm. vanhempainilloissa ja muissa tapaamisissa, koulun kotisivuilla (opetussuunnitelma) tai Wilmassa. Oppilaat saavat säännöllisesti tietoa arvioinnin perusteista ja kriteereistä opetuksen yhteydessä.

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Vartiokylän yläasteen koulussa huoltajilla on mahdollisuus tutustua oppiaineiden tavoitteisiin ja arviointiperusteisiin sähköisessä muodossa. Huoltajilla on tilaisuus myös keskustella opettajien kanssa arviointiperusteista ja suoritetusta arvioinnista esimerkiksi vanhempainilloissa, -tapaamisissa tai Wilman välityksellä.

Oppilaan kanssa käydään vähintään kerran lukuvuodessa oppimiskeskustelu, johon huoltajat kutsutaan mukaan. Tätä keskustelua avataan tarkemmin luvussa 6.11.1.

Arvioinnin yleiset periaatteet

Vartiokylän yläasteen koulussa huoltajilla on mahdollisuus tutustua oppiaineiden tavoitteisiin ja arviointiperusteisiin sähköisessä muodossa. Huoltajilla on tilaisuus myös keskustella opettajien kanssa arviointiperusteista ja suoritetusta arvioinnista esimerkiksi vanhempainilloissa, -tapaamisissa tai Wilman välityksellä.

Oppilaan kanssa käydään vähintään kerran lukuvuodessa oppimiskeskustelu, johon huoltajat kutsutaan mukaan. Tätä keskustelua avataan tarkemmin luvussa 6.11.1.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Vartiokylän yläasteen oppilas perehdytetään koulun järjestyssääntöihin. Tavoite on, että oppilas käyttäytyy opetussuunnitelmassa esitettyjen ja koulussa yhteisesti asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Käyttäytyminen arvioidaan opettajien yhteistyönä numerolla seitsemännellä ja kahdeksannella luokalla, sekä välitodistuksessa että lukuvuositodistuksessa.

Vartiokylän yläasteen koulun käyttäytymisen arvioinnin osa-alueet ovat koulun sääntöjen noudattaminen, muiden ihmisten ja ympäristön huomioiminen sekä oman ja toisten työn arvostaminen.   

Käyttäytymisen arvioinnissa huomioidaan seuraavat asiat: 

oppilas

• käyttäytyy hyvin ja auttaa muita

• noudattaa koulun sääntöjä

• käyttäytyy rehellisesti ja vastuullisesti

• osoittaa oma-aloitteisuutta ja yhteistyökykyä

• arvostaa omaa ja muiden työtä

• hoitaa oman työnsä ajallaan ja sovitusti

• ei myöhästele tai ole luvatta poissa

• kantaa vastuuta kouluympäristöstä, koulutiloista sekä yhteisestä ja yksityisestä omaisuudesta.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Jos Vartiokylän yläasteen koulun oppilas saa hylätyn arvosanan (4 tai Hylätty), hänelle annetaan mahdollisuus suorittaa hylätty arvosana ennalta sovittuna päivänä lukuvuoden aikana ja/tai lukuvuoden päätyttyä yhtenä päivänä kesäkuussa tilaisuudessa, jossa oppilas voi näyttää osaamistaan monipuolisesti.

Vuosiluokalle jättämistä harkittaessa arvioidaan aina sen hyöty oppilaan kokonaistilanteen kannalta. Yhteistyötä oppilaan huoltajan kanssa tiivistetään heti, kun huomataan, että oppilaan suoritustaso yhdessä tai useammassa oppiaineessa on heikentynyt huomattavasti. Kokonaistilanteen arviointiin osallistuvat tarvittava oppilashuoltohenkilöstö, luokanvalvoja, aineenopettajat ja huoltaja(t). Viime kädessä luokan kertaaminen on koulun pedagoginen päätös.

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Vartiokylän yläasteen koulussa valinnaisten aineiden päättöarvioinnin perusteet löytyvät kunkin valinnaiskurssin omasta opetussuunnitelmasta. Vähintään kahden vuosiviikkotunnin laajuiset kurssit arvioidaan numeerisesti. Oppimäärältään alle kahden vuosiviikkotunnin laajuiset valinnaiset aineet ja tällaisista oppimääristä koostuvat kokonaisuudet arvioidaan sanallisesti. Mikäli sanallisesti arvioitu valinnaisaine katsotaan liittyväksi johonkin yhteiseen oppiaineeseen, sen suoritus voi korottaa kyseisen oppiaineen päättöarvosanaa. Mikäli näin on, se kerrotaan myös kyseisen valinnaisaineen opetussuunnitelmassa.

Vartiokylän yläasteen koulun sanallisesti arvioitavat valinnaisaineet, jotka voivat vaikuttaa korottavasti suluissa olevan aineen päättöarvosanaan:

• Erätaidot (biologia ja maantieto)

• Retkeilytaidot (biologia ja maantieto)

• Englanti – käytännön kielitaitoa (englanti)

• Mestarileipuri (kotitalous)

• Ruokamatka (kotitalous)

• Digikuvis (kuvataide)

• Piirustus ja maalaus (kuvataide)

• Savipaja (kuvataide)

• Korut ja asusteet (käsityö)

• Mopo-, fillari- ja mikroautopaja (käsityö)

• Muoti ja sisustus (käsityö)

• Tekninen työ (käsityö)

• Maailman uskontojen ja kulttuurien syventävä kurssi (katsomusaineet)

• Fitness (liikunta)

• Liikunnan erikoiskurssi liikuntaa jo harrastaville (liikunta)

• Uusiin lajeihin tutustuminen (liikunta)

• Matematiikkaa lukioon aikoville (matematiikka)

• Ohjelmointia syventäen ja soveltaen (matematiikka)

• Bändikurssi (musiikki)

• Tee omaa musaa (musiikki)

• Lakitieto (yhteiskuntaoppi)

• Yrittäjätaidot (yhteiskuntaoppi)

• Draama ja teatteri (äidinkieli ja kirjallisuus)

• Mediataitajat (äidinkieli ja kirjallisuus)

• Suomitsemppi (äidinkieli ja kirjallisuus: suomi toisena kielenä ja kirjallisuus)

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Vartiokylän yläasteen koulussa annetaan lukuvuositodistuksen lisäksi kaikille oppilaille vähintään kerran lukuvuoden aikana välitodistus, jonka arvosanoja voidaan täydentää sanallisesti työskentelytaitojen osalta. Väliarvioinnin antamisajankohta täsmennetään koulun toimintasuunnitelmassa. Väliarviointi sijoittuu marras–tammikuulle. Arviointi annetaan tiedoksi huoltajille, joille annetaan mahdollisuus arvioinnista keskusteluun. Tästä tarkemmin luvussa 6.2.

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Vartiokylän yläasteen koulussa annetaan lukuvuositodistuksen lisäksi kaikille oppilaille vähintään kerran lukuvuoden aikana välitodistus, jonka arvosanoja voidaan täydentää sanallisesti työskentelytaitojen osalta. Väliarvioinnin antamisajankohta täsmennetään koulun toimintasuunnitelmassa. Väliarviointi sijoittuu marras–tammikuulle. Arviointi annetaan tiedoksi huoltajille, joille annetaan mahdollisuus arvioinnista keskusteluun. Tästä tarkemmin luvussa 6.2.

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet