Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Lukuvuoden alussa oppilaille ja huoltajille esitellään vuosiluokan oppiainekohtaiset tavoitteet. Samalla asetetaan oppilaan ja huoltajan kanssa oppilaan omat kasvun ja oppimisen tavoitteet. Tavoitteet kirjataan oppilaskohtaisesti. Tavoitteisiin palataan vähintään yhden kerran syyslukukaudella, oppimiskeskustelussa tammikuun lopussa ja vähintään kaksi kertaa kevään aikana. Lukuvuoden lopussa oppilas saa lukuvuositodistuksen.

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Vallilan ala-asteen koulussa oppilas ja huoltaja asettavat oppilaan omat kasvun ja oppimisen tavoitteet lukuvuodelle tavoitteenasettelukeskustelussa tai sähköiselle alustalle syyskuussa. Tavoitteista käydään keskustelu opettajan kanssa. Tavoitteisiin palataan yhdessä tammikuun oppimiskeskustelussa.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Vallilan koulun käyttäytymisen tavoitteet

Oppilas

-      kohtelee toisia tasa-arvoisesti, arvostavasti ja reilusti, eikä kiusaa.

-      osaa huolehtia omista ja yhteisistä tavaroista.

-      noudattaa koulussa sovittuja sääntöjä ja koulun aikuisten ohjeita.

-      noudattaa hyviä tapoja.

-      tulee toimeen kaikkien kanssa ja osaa ratkaista erimielisyydet keskustelemalla.

-      on rehellinen ja ottaa vastuun omista teoistaan.

-      arvostaa omaa ja muiden työtä ja antaa toisille työrauhan.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Vallilan ala-asteella

Kun käy ilmi, että oppilaalle on tulossa hylätty arvosana jossain aineessa, kutsutaan huoltaja ja oppilas yhteiseen palaveriin, jossa sovitaan erillisen näytön suorittamisen tavasta ja aikataulusta.

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Vallilan ala-asteen koulu ei anna päättöarvosanoja.

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Vallilan ala-asteen koulussa

Tammikuun oppimiskeskustelussa oppilaalle kerrotaan lukuvuositodistusta ennakoiva arvosana kussakin oppiaineessa ja käydään läpi, mitä oppilas voi tehdä päästäkseen tavoittelemaansa arvosanaansa.

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet