Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Arvioinnin periaatteet ja käytänteet käydään läpi lukuvuoden aloittavassa VESO-päivässä. Samalla sovitaan, millä tavoin huoltajille tarjotaan tietoa oppilaan opintojen edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä. Tässä on luokka-asteen opettajien keskinäinen keskustelu ja yhteistyö tärkeässä roolissa.

Oppilaiden kanssa keskustellaan eri oppiaineiden jaksojen alkaessa opiskeltavista sisällöistä, tavoitteista, työtavoista ja arvioinnista.

Opiskelun tavoitteet sekä arvioinnin periaatteet ja käytänteet esitellään huoltajille syksyn vanhempainilloissa. 

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Lukuvuoden vuosiluokkatasoiset tavoitteet ja arviointikäytänteet käydään läpi kunkin luokan vanhempainillassa syyslukukauden alussa. Syyslukukauden alussa huoltaja ja oppilas yhteistyössä asettavat oppilaan osaamiseen, sisältöihin tai työskentelyyn liittyvän tavoitteen, jota tarkastellaan oppimiskeskustelussa. Samalla myös asetetaan uusi tavoite lukuvuoden työn jatkolle.

Oppilaan edistymistä seurataan yhteistyössä huoltajien kanssa.

Arviointi on suunnitelmallista ja johdonmukaista.  

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymisen arviointi on jatkuvaa ja monipuolista. Se on osa koulun päivittäistä perustyötä. 

Käyttäytymisen arviointi perustuu siihen, miten oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön, arvostaa omaa ja muiden työtä sekä noudattaa koulun sääntöjä ja hyviä tapoja.

Tavoitteena on, että oppilas:

  • on ystävällinen, avulias ja rehellinen

  • käyttäytyy hyvien tapojen mukaisesti

  • käyttää asiallista ja kunnioittavaa kieltä

  • ottaa huomioon toiset ihmiset

  • ei kiusaa muita

  • antaa kaikille työrauhan

  • omalla käyttäytymisellään tukee kouluyhteisön toimintaa

  • noudattaa koulun sääntöjä

  • suhtautuu vastuuntuntoisesti yhteiseen ja yksityiseen omaisuuteen

  • toimii ympäristötietoisesti

Vuosiluokilla 1-3 käyttäytymistä arvioidaan sanallisesti oppimispäiväkirjassa ja lukuvuositodistuksen liitteellä.

Vuosiluokilla 4-6 käyttäytymistä arvioidaan sanallisesti oppimispäiväkirjassa. Lukuvuositodistuksessa käyttäytymisestä annetaan numeerinen arviointi.

Oppimiskeskustelussa käyttäytymisestä keskustellaan oppilaan, hänen huoltajansa ja opettajan yhteistyönä. Keskustelun pohjalta asetetaan tavoitteita, jotka kirjataan oppimispäiväkirjaan.

Numeroarvioinnissa käytetään asteikkoa 10 (erinomainen), 9 (kiitettävä), 8 (hyvä), 7 (tyydyttävä), 6 (kohtalainen), 5 (välttävä), 4 (hylätty).

Oppilaan käyttäytymisen numeroarviointi vuosiluokilla 4-6 määräytyy seuraavasti:

10 / Erinomainen

Käyttäytyminen on esimerkillistä ja aina tilannetietoista

Opiskeluasenne on myönteinen ja positiivinen

Oppilas

- on yhteistyökykyinen, aktiivinen, omatoiminen ja rehellinen

- ottaa muut oppilaat huomioon tasavertaisesti, hyväksyy erilaisuuden ja on rakentamassa myönteistä yhteishenkeä

- arvostaa omaa ja muiden työtä

- noudattaa koulun sääntöjä ja hyviä tapoja ja luo ympärilleen työrauhaa

- huolehtii siisteydestä yhteisvastuullisesti

- on aidosti kohtelias ja luotettava

Oppilaalla ei ole rangaistuksia

9 / Kiitettävä

Käyttäytyminen on lähes aina esimerkillistä ja tilannetietoista

Opiskeluasenne on myönteinen

Oppilas

- tulee toimeen hyvin muiden kanssa, on aktiivinen, omatoiminen ja rehellinen.

- huomioi koulutoverinsa ja hyväksyy erilaisuuden.

- huolehtii siisteydestä yhteisvastuullisesti.

- noudattaa koulun sääntöjä, hyviä tapoja sekä luo ympärilleen työrauhaa.

Oppilaalla ei ole rangaistuksia.

8 / Hyvä

Käyttäytyminen on hyvää ja tilannetietoista

Oppilas

- asennoituu myönteisesti koulutyöhön

- on yhteistyökykyinen

- arvostaa yleensä omaa ja muiden työtä

-huolehtii siisteydestä

-ottaa usein huomioon muut sekä hyväksyy erilaisuuden

-noudattaa pääsääntöisesti koulun sääntöjä

-on yleensä ojennettavissa ja rangaistukset ovat poikkeuksellisia

7 / Tyydyttävä

Oppilaan käyttäytymisessä ja / tai opiskeluasenteessa on parannettavaa

Oppilaalla on yhteistyössä välillä ongelmia muiden oppilaiden kanssa

Oppilaalla on vaikeuksia antaa muille työrauhaa

Oppilas

- kantaa vastuun satunnaisesti itsestään, muista ja siisteydestä

- osaa tuetusti toimia ryhmässä

- aiheuttaa asenteellaan ja teoillaan kielteistä ilmapiiriä

- rikkoo satunnaisesti koulun järjestyssääntöjä ja huomauttelee erilaisuudesta

6 / Välttävä

Oppilaan opiskeluasenne on huono ja hän tarvitsee usein palautetta käyttäytymisestään

Oppilaalla on paljon rangaistuksia

Oppilas

- osoittaa käyttäytymisessä välinpitämättömyyttä, kielteisyyttä, epärehellisyyttä ja yhteistyökyvyttömyyttä

- ei arvosta omaa eikä muiden työtä

- aiheuttaa asenteellaan ja teoillaan kielteistä ilmapiiriä

- rikkoo usein koulun järjestyssääntöjä

- ei siedä erilaisuutta ja kiusaa muita

5 / Välttävä

Oppilaan opiskeluasenne on huono ja hän tarvitsee usein palautetta käyttäytymisestään

Oppilas

- osoittaa käyttäytymisessä välinpitämättömyyttä, kielteisyyttä, epärehellisyyttä ja yhteistyökyvyttömyyttä

- ei arvosta omaa eikä muiden työtä ja häiritsee jatkuvasti työyhteisön toimintaa

- aiheuttaa asenteellaan ja teoillaan kielteistä ilmapiiriä

- rikkoo toistuvasti koulun järjestyssääntöjä ja käyttäytyy omavaltaisesti

- ei siedä erilaisuutta ja kiusaa muita

Oppilaalla on paljon rangaistuksia ja luvattomia poissaoloja

4 / Tavoitteet saavuttamatta

Oppilas ei sopeudu kouluyhteisöön

Oppilaan asenne koulua kohtaan on vääristynyt ja jatkuvien rikkeiden takia

Oppilaalle joudutaan toistuvasti miettimään yksilöllisiä ratkaisuja

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet