Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Yhteistyö huoltajien kanssa

Taivallahden peruskoulussa syksyn vanhempainilloissa käydään läpi vuosiluokkia koskevat arvioinnin periaatteet.   Huoltajat kutsutaan vähintään kerran lukuvuodessa oppilasta koskevaan oppimiskeskusteluun. Oppimiskeskustelun käy alakoulussa luokanopettaja ja yläkoulussa luokanohjaaja.  

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Taivallahden peruskoulun käyttäytymisen tavoitteet​​

Hyvien tapojen noudattaminen ​

 • toimin kohteliaasti ​

 • toimin avuliaasti ​

 • olen rehellinen ​

 • viestin toisia kunnioittavalla tavalla ​

 • kielen- ja äänenkäyttöni on toisia kunnioittavaa ​

Sääntöjen ja ohjeiden noudattaminen ​

 • sitoudun sovittuihin toimintatapoihin ​

 • noudatan koulun järjestyssääntöjä ​

 • toimin annettujen ohjeiden mukaisesti ​

 • otan vastuuta yhteisten asioiden hoidosta ​

 • käyn säännöllisesti koulua ​ ​

Muiden ihmisten ja oppimisympäristön huomioon ottaminen ​

 • olen ystävällinen ​

 • hyväksyn moninaisuutta ​

 • en kiusaa ​

 • tuen toiminnallani työrauhaa ​

 • toimin ympäristöä kunnioittaen ​

 • huolehdin oma- aloitteisesti ja vastuullisesti ympäristön viihtyvyydestä ​

Asiallinen ja tilannetietoinen käyttäytyminen ​

 • käyttäydyn asiallisesti ja ystävällisesti päivittäin koulussa ​

 • hallitsen tilanteeseen sopivat käytöstavat yhteisissä tapahtumissa, retkillä ja koulun ulkopuolisessa toiminnassa ​

 • siedän pettymyksiä 

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Taivallahden peruskoulussa annettavien todistusten ja arviointien ajankohdat tiedotetaan huoltajille vanhempainillassa syyslukukauden aikana ja käydään oppilaiden kanssa läpi lukuvuoden alussa. 1.-4. luokat saavat sanallisen väliarvioinnin. 1.-3. luokat saavat keväällä sanallisen lukuvuositodistuksen. 4.-luokan keväällä oppilaalle annetaan lukuvuositodistus numeroarviointina. 5.-9.- luokilla annetaan väli- ja lukuvuositodistus numeroarviointina.  

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet