Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Lukuvuoden alussa järjestetään luokkatasoiset vanhempainillat, joissa huoltajille kerrotaan arvioinnin luonteesta ja yleisistä periaatteista. Samalla käydään läpi oppiainekohtaiset keskeiset sisällöt ja oppimisen tavoitteet. Vanhempainillassa käsitelty materiaali lähetetään vanhemmille tiedoksi myös Wilman kautta.

Lukuvuoden alussa oppilas asettaa itselleen henkilökohtaiset oppimisen tavoitteet yhdessä luokanopettajan kanssa. Tavoitteet kirjataan ja toimitetaan huoltajille nähtäväksi ja kommentoitavaksi.

Oppimiskeskustelut järjestetään syyslukukauden aikana. Oppimiskeskusteluihin osallistuu oppilas, huoltaja ja opettaja tai opettajat. Oppimiskeskusteluissa käydään läpi aiemmin asetetut tavoitteet ja arvioidaan oppimisen edistymistä laajemmin.

Kevätlukukauden aikana palataan oppilaan asettamiin henkilökohtaisiin tavoitteisiin ja käydään opettajan kanssa läpi, miten tavoitteet on saavutettu. Oppimisen edistymisen arviointi kirjataan ja toimitetaan huoltajille nähtäväksi.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Tahvonlahden ala-asteen koulussa käyttäytymisen arvioinnin pohjana käytetään koulun toimintaa ohjaavia peruspilareita:

1. Kanna vastuuta turvallisuudesta.

2. Arvosta toista ihmistä.

3. Tee parhaasi koulutyössä.

4. Anna osaamisellesi arvoa.

5. Noudata saamiasi ohjeita.

6. Pidä huolta ympäristöstä.

Peruspilareihin tutustutaan yhteisöllisesti lukuvuoden alussa ja niiden pohjalta asetetaan yksilöllisiä ja yhteisöllisiä tavoitteita. Peruspilarit käydään läpi vanhempainilloissa ja ne lähetetään koteihin lukuvuositiedotteessa. Peruspilareihin voidaan palata huoltajien kanssa oppimiskeskusteluissa tai henkilökohtaisissa opetuksen järjestämistä koskevissa suunnitelmissa.

Tunne- ja vuorovaikutustaitoja harjoitellaan luokissa säännöllisesti. Palautetta käyttäytymisestä annetaan erilaisissa koulupäivien vuorovaikutustilanteissa. Tarvittaessa oppilasta ohjataan ja hänelle opetetaan tilannekohtaista käyttäytymistä. Palaute voi kohdistua myös oppilasryhmään tai koko luokkaan. Tavoitteiden saavuttamisesta ryhmänä tai luokkana voidaan keskustella yhteisöllisesti esimerkiksi vanhempainilloissa.

Wilman kautta annettavan palautteen periaatteista kerrotaan myös vanhemmille ja oppilaille. Vanhempia kannustetaan keskustelemaan Wilma-merkinnöistä lapsensa kanssa kotona. Wilma-merkinnät otetaan tarvittaessa esille oppilaskohtaisissa oppimiskeskusteluissa.

Käyttäytymisen arviointi on jatkuvaa ja siihen osallistuvat kaikki oppilasta opettavat opettajat. Myös oppilas itse osallistuu käyttäytymisensä arviointiin. Oppilaan käyttäytymistä arvioidaan sanallisesti lukuvuositodistuksen liitteenä.

Käyttäytymisen arvioinnin perustana olevat kriteerit määritellään toimintasuunnitelmassa. Toteutumista arvioidaan yhteisesti määriteltyjen kriteerien pohjalta.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Jos oppilas on vaarassa jäädä vuosiluokalle tai saamassa ehdot, keskustellaan asiasta hyvissä ajoin moniammatillisesti koulun yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä sekä oppilaan että hänen huoltajansa kanssa. Oppilaalle annetaan mahdollisuus osoittaa osaamistaan ja tavoitteiden saavuttamista monipuolisesti ja eri tavoin ennen ehtojen määräämistä. Ehtojen suorittaminen tapahtuu lukuvuoden päätyttyä tapauskohtaisesti erikseen sovittavalla tavalla. Mahdollisesta luokalle jäämisestä kerrotaan oppilaalle ja huoltajalle pian ehtojen suorittamisen jälkeen. 

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuoden alussa oppilaat kirjaavat itselleen lukuvuoden tavoitteet yhdessä opettajan kanssa.

Oppimiskeskustelut järjestetään syyslukukauden aikana. Oppimiskeskustelussa käydään läpi oppilaan osaamista, edistymistä ja tavoitteita. Oppimiskeskusteluun osallistuu oppilas, huoltaja, luokanopettaja ja tarvittaessa muita opettajia ja oppilashuollon henkilökuntaa.

Kevätlukukauden alussa luokanopettaja ja oppilas palaavat aiemmin asetettuihin tavoitteisiin. Keskustelu ja tavoitteiden toteutuminen kirjataan ja lähetetään huoltajille tiedoksi.

Lukuvuoden lopussa oppilaat saavat lukuvuositodistuksen.

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet