Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Suutarilan ala-asteen koulussa tehdään yhteistyötä huoltajien kanssa oppilaan oppimisen ja osaamisen arvioinnissa lukuvuosittain marras-tammikuussa pidettävissä yhteisissä oppimiskeskusteluissa. Lukuvuoden aikana käytävän oppimiskeskusteluviikon ajankohta tiedotetaan syyslukukauden ensimmäisessä luokkakohtaisessa vanhempainillassa. Syyslukukauden ensimmäiset vanhempainillat pidetään syyskuun loppuun mennessä.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Suutarilan ala-asteella käyttäytymisen arvioinnissa arvioidaan seuraavien tavoitteiden täyttymistä

Hyvien tapojen noudattaminen

Oppilas:

Huomioi toiset ihmiset.

Noudattaa hyviä tapoja.

Käyttää ystävällistä ja asiallista kieltä.

Käyttäytyy ystävällisesti ja esimerkillisesti muita kohtaan.

Sääntöjen ja ohjeiden noudattaminen

Oppilas:

Tuntee koulun järjestyssäännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Noudattaa yhteisiä sopimuksia.

On luotettava ja rehellinen.

Muiden ihmisten arvostava kohtelu

Oppilas:

Suhtautuu tasa-arvoisesti toisiin ihmisiin.

Kykenee yhteistyöhön sekä aikuisten että toisten oppilaiden kanssa.

Auttaa toisia.

Ylläpitää työrauhaa.

Vastustaa kiusantekoa ja kiusaamista.

Ympäristön huomioon ottaminen

Oppilas:

Kunnioittaa omaa ja toisten työtä.

Huolehtii koulun yhteisistä tavaroista ja tiloista.

Suhtautuu koulutyöhön positiivisesti.

Ottaa huomioon kestävän kehityksen periaatteet arjessa.

Asiallinen ja tilannetietoinen käyttäytyminen

Oppilas:

Sopeutuu toimimaan erilaisissa ryhmissä ja edistää yhteistä työskentelyä.

Käyttäytyy tilanteen mukaisesti.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet