Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

PERIAATE

Suomenlinnan koulun arviointikello ohjaa koulun arviointikäytänteitä ja jaksottaa arvioinnin sykliseksi kokonaisuudeksi, jossa formatiivisella arvioinnilla on merkittävä rooli.

Arviointiprosessin perustarkoitus on, että se tukee oppilaan oppimista ja kehittymistä yksilöllisesti. Oppimaan oppiminen on pitkä prosessi, jonka myötä oppilaat oppivat ottamaan vastaan erilaista palautetta, kasvavat käyttämään eri menetelmiä omassa itsearvioinnissaan ja suuntaamaan tavoitteita uudelleen. Myös vertaispalautetta annettaessa luodaan oppilaiden kanssa arviointimenetelmiä, jotka tukevat oppilaiden edistymistä.

Suomenlinnan koulussa tuetaan oppilaan portfolisen ajattelun kehittymistä, jossa oppilaan ikäkausi huomioiden painotetaan oppijan omistajuutta, tavoitteiden asettelua, itsearviointia ja reflektointia.

Toimintasuunnitelmassa tarkennetaan käytänteet, miten vuoden aikana dokumentoidaan oppilaan edistymistä ja miten dokumentoidaan summatiiviseen arviointiin vaikuttava palaute.

ARVIOINTIKELLO

Suomenlinnan koulussa formatiivinen arviointi on keskeisessä asemassa oppilaan edistymisessä ja hyvinvoinnissa. Formatiivisen arvioinnin laatua kehitetään ja sen toimintaperiaatteet sekä sen dokumentoinnin tavat kirjataan vuosittain koulun toimintasuunnitelmaan.

Syksyllä oppilaat asettavat yhdessä opettajan ja huoltajan kanssa tavoitteet lukuvuodelle.

Tammikuun loppuun mennessä pidetään oppimiskeskustelut kaikille oppilaille. Oppimiskeskustelu käydään oppilaan, opettajan ja huoltajan kesken. Oppimiskeskustelussa tarkastellaan syksyn tavoitteiden saavuttamista ja suunnataan tavoitteet keväälle.

Loppukeväästä vanhemmat kutsutaan koululle tutustumaan ja keskustelemaan oppilaan vuoden aikana saaman palautteen koonnista. Työmuotoina suositaan toiminnallisia ja osallistavia työtapoja esim. ryhmämuotoista oppimiskeskustelua.

ITSEARVIOINTI

Itsearviointi edistää oppimista sellaisilla menetelmillä, jotka oppilas ymmärtää ja kokee tukea antaviksi. Opettajat huomioivat oppilaan iän ja ajattelutaitojen tuomat resurssit ja sopeuttavat arviointikeskustelut ja -menetelmät kunkin kehitystä palveleviksi. Oppilaiden kanssa suunnitellaan ja laaditaan tapoja dokumentoida, näyttää kirjallisesti tai suullisesti omaa edistymistään ja osaamista. Oppilaan oppimiskaari tallentuu esimerkiksi oppimispäiväkirjaksi tai portfolioksi, jonka dokumentoinnissa huomioidaan oppilaan ikäkauden taidot ja mahdollisuudet vastata itse oman edistymisensä dokumentoinnista.

OPPIMISKESKUSTELU

Oppimiskeskustelussa oppilaan ja huoltajan (huoltajien) kanssa tarkastellaan oppilaan oppimista edistäviä asioita, oppimisessa edistymistä ja osaamisen tasoa sekä oppimisen tavoitteita. Pääpaino keskustelussa on oppilaan vahvuuksissa ja positiivisessa tuessa oppimisen ja kasvamisen haasteissa.

Suomenlinnan ala-asteen koulun arvioinnin pysäkkimalli

Arvioinnin pysäkkimalli vuosiluokilla 1-3: Elo-syyskuussa pidetään pysäkki 1 eli ryhmätapaaminen. Ryhmätapaamisessa asetetaan tavoitteet yhdessä oppilaiden ja huoltajien kanssa. Marraskuussa pidetään pysäkki 2 eli ilmiöseminaari. Ilmiöseminaarissa oppilaat esittelevät edistymistään asettamissaan tavoitteissa. Joulukuussa pidetään pysäkki 3 eli kasvukeskustelu. Kasvukeskustelussa arvioidaan edistymistä ja suunnataan tavoitteet uudelleen. Maaliskuussa pidetään pysäkki 4 eli ilmiöseminaari. Ilmiöseminaarissa oppilaat esittelevät edistymistään asettamissaan tavoitteissa. Huhtikuussa pidetään pysäkki 5 eli kasvukeskustelu. Kasvukeskustelussa arvioidaan edistymistä suhteessa tavoitteisiin. Touko-kesäkuussa pidetään pysäkki 6, lukuvuositodistus on osa sanallista arviointia. Arvioinnin pysäkkimalli vuosiluokilla 4-6: Elo-syyskuussa pidetään pysäkki 1 A eli tavoitekeskustelu. Tavoitekeskustelussa asetetaan tavoitteet yhdessä oppilaan kanssa. Lokakuussa pidetään pysäkki 1 B eli ryhmätapaaminen. Ryhmätapaamisessa tarkastellaan tavoitteita yhdessä oppilaiden ja huoltajien kanssa. Marraskuussa pidetään pysäkki 2 eli ilmiöseminaari. Ilmiöseminaarissa oppilaat esittelevät edistymistään asettamissaan tavoitteissa. Joulukuussa pidetään pysäkki 3 eli kasvukeskustelu. Kasvukeskustelussa arvioidaan edistymistä ja suunnataan tavoitteet uudelleen. Maaliskuussa pidetään pysäkki 4 eli ilmiöseminaari. Ilmiöseminaarissa oppilaat esittelevät edistymistään asettamissaan tavoitteissa. Huhti-toukokuussa pidetään pysäkki 5 eli kasvukeskustelu. Kasvukeskustelussa arvioidaan edistymistä suhteessa tavoitteisiin. Touko-kesäkuussa pidetään pysäkki 6, lukuvuositodistus on osa sanallista arviointia.

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Syyslukukauden alussa vanhemmille kerrotaan koulun arvioinnin periaatteista ja korostetaan yhteistyön tärkeyttä sekä matalaa kynnystä yhteydenpitoon kodin ja koulun välillä

Oppimiskeskusteluja ennen huoltajilla on mahdollisuus esittää asioita, joita haluaa esille oppimiskeskusteluun. Huoltajille varataan riittävästi aikaa tulla kuulluiksi lapsen koulunkäynnistä.

Huoltajilla on mahdollisuus seurata sekä kommentoida oppilaan tavoitteita ja edistymistä lukuvuoden aikana. Toimintasuunnitelmaan kirjataan vuosittain työmuoto, joka voi olla mm. sähköinen portfolio.

Kevään lopussa huoltajilla on mahdollisuus tutustua oppilaan vuoden aikana saamaan palautteeseen koululla.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Koulun toiminta-ajatuksessa painotetaan oppilaiden osallisuutta, sekä vuorovaikutus- ja tunnetaitoja, joilla pyritään kehittämään ryhmädynamiikkaa ja sitä kautta vaikuttamaan oppilaiden väliseen myönteiseen vuorovaikutukseen ja samalla myös ehkäisemään syrjäytymistä.

Huoltajille kerrotaan lukuvuoden alussa koulun käyttäytymisen arvioinnin periaatteista ja korostetaan yhteistyön tärkeyttä sekä matalaa kynnystä yhteydenpitoon kodin ja koulun välillä.

Käyttäytymisen arvioinnissa otetaan painotetusti huomioon Suomenlinnan koulun vuorovaikutustaitojen oppimiseen harjoittava toimintakulttuuri.

Koulussa panostetaan ryhmäyttäviin toimintatapoihin, mikä näkyy niin arjen päivittäisessä luokkatyössä ja erilaisissa oppimisympäristöissä kuin ilmiöoppimisen koko koulua yhtenäistävissä opiskelujaksoissa ja yhteisöllisissä tapahtumissa (esim. juhlat, avoimet ovet ja ilmiöseminaarit).

Pienen koulun toimintakulttuurin perustaksi on luotu vuorovaikutusta lisäävä yhdysluokkamalli, jossa oppilaat kootaan iältään heterogeenisiksi kummiluokiksi. Kummiluokkatoiminnassa painottuu vanhempien oppilaiden esimerkillinen, huolehtiva ja toisia oppilaita kunnioittava tapa kommunikoida ja luoda turvallinen yhdessäolon kulttuuri. Kummina toimimisen taidot ovat tärkeä osa käyttäytymisen arviointia.

Oppilaan käytöstä ohjataan koulun arjessa luottavalla ja positiivisella kannustuksella mutta tarvittaessa myös korjaavilla keskusteluilla. Välittäminen ja välitön palaute ovat hyvä perusta kasvulle. Luokkakeskustelut ja draama ovat tehokkaita keinoja käyttäytymiseen liittyvien roolien ja pohdintojen avaamisessa. Ryhmän sisäisen luottamuksen kasvattamisella saadaan lisättyä syvyyttä vertaisarviointiin.

Käyttäytymisen tavoitteet

ITSENSÄ JA MUIDEN ARVOSTUS

Oppilas

• Osaa arvostaa itseään ja tuntee omat vahvuutensa.

• Osaa arvostaa toisia ihmisiä ja ottaa huomioon heidän erilaisuutensa.

• Pystyy käsittelemään ristiriitatilanteita.

VUOROVAIKUTUS

 Oppilas

• Toimii niin, ettei kukaan jää ryhmän ulkopuolelle.

• Osaa toimia yhdessä muiden kanssa.

• Ymmärtää oman toimintansa vaikutuksen

SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN

Oppilas

• Sitoutuu noudattamaan yhteisiä sääntöjä.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet