Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Puotilan ala-asteen koulussa lukuvuoden tavoitteet sekä arvioinnin perusteet esitellään luokkien vanhempainillassa lukukauden alussa. Oppimisen ja kasvun tavoitteet käsitellään oppilaan kanssa suullisesti ja ne kirjataan itsearviointilomakkeeseen lukuvuoden alussa.

Huoltajat saavat muuta arviointipalautetta oppilaan oppimisesta ja edistymisestä lukuvuoden aikana eri tavoin. Jatkuvan yhteydenpidon välineenä käytetään sähköisiä välineitä.

Oppimiskeskustelut pidetään viikkoon viisi mennessä. Huoltajat kutsutaan mukaan oppimiskeskusteluun.

Itsearviointilomakkeeseen kirjatut oppimisen ja kasvun tavoitteet seuraavat koko lukuvuoden formatiivisen arvioinnin välineenä. Tavoitteiden saavuttaminen arvioidaan oppilaan kanssa ennen lukuvuositodistusten jakoa.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymisen ohjaus sekä käyttäytymiseen liittyvien tietojen ja taitojen opettaminen ovat osa koulun ja kodin kasvatustehtävää. Koulussa oppilaita ohjataan ottamaan huomioon muut ihmiset ja ympäristö sekä noudattamaan yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja sääntöjä. Heille opetetaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa asiallista ja tilannetietoista käyttäytymistä sekä hyviä tapoja.

Oppilailla on kouluyhteisön jäseninä oma vastuunsa. Se ilmenee säännöllisenä osallistumisena koulutyöhön, reiluna ja arvostavana suhtautumisena koulutovereihin ja koulun aikuisiin sekä yhteisten sääntöjen noudattamisena. Toisten ihmisten loukkaamattomuuden sekä työn ja työrauhan kunnioittaminen ja sovituista tehtävistä huolehtiminen on koulutyössä välttämätöntä.

Käyttäytymistä arvioidaan ja oppilaille annetaan käyttäytymisestä ohjaavaa palautetta suhteessa opetussuunnitelmassa käyttäytymiselle asetettuihin tavoitteisiin. Käyttäytymien tavoitteet perustuvat koulun kasvatustavoitteisiin, yhteisön toimintakulttuuria määrittäviin linjauksiin ja järjestyssääntöihin. Oppilailla ja huoltajilla on mahdollisuus osallistua koulun kasvatustavoitteita ja käyttäytymiselle asetettavia tavoitteita koskevaan keskusteluun ja tavoitteiden määrittelyyn.

Käyttäytymisen arvioinnissa erityisen tärkeä on huolehtia, että arviointi ei kohdistu oppilaan persoonaan, temperamenttiin eikä muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Käyttäytyminen arvioidaan todistuksissa omana kokonaisuutena, eikä se vaikuta oppiaineesta saatavaan arvosanaan tai sanalliseen arvioon.

Käyttäytymisen arvioinnin lähtökohtana on opetussuunnitelman kasvatustavoitteiden mukainen oppilaan hyvä osaaminen (arvosana 8). Arvioinnin tulee olla oppilaan ikätason ja edellytykset huomioivaa. Käyttäytymisen arvioinnista vastaavat oppilasta opettavat opettajat. Harkintavalta rajatapauksissa on todistuksen antavalla luokanopettajalla tai -valvojalla.

Käyttäytymisen arvioinnin kohteita ovat:

• hyvien tapojen noudattaminen

• sääntöjen ja ohjeiden noudattaminen

• muiden ihmisten arvostava kohtelu

• ympäristön huomioon ottaminen

• asiallinen ja tilannetietoinen käyttäytyminen

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet