Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Pukinmäenkaaren peruskoulussa huoltajille tiedotetaan arvioinnin yleisistä periaatteista ja käytännöistä lukuvuoden alkaessa luokkakohtaisissa vanhempainilloissa.

Aineenopettajat tiedottavat opetusryhmiensä oppilaiden huoltajia sähköisesti oman aineensa oppimis- ja työskentelytavoitteista ja arviointikäytänteistä vähintään lukukauden alkaessa. Luokanopettajat tiedottavat huoltajia vuosiluokan arvioinnin kokonaisuudesta.

Oppimiskeskustelut järjestetään 1.-, 3.- ja 7.-luokilla syyslukukauden aikana ja muilla luokka-asteilla väliarvioinnin jälkeen, talvilomaan mennessä. Keskusteluissa käydään läpi myös käyttäytymisen arviointikriteerit.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Työskentelyn arviointikriteerit osana oppiaineiden arviointia Pukinmäenkaaren peruskoulussa Kaikkien oppiaineiden arviointi perustuu valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin ja niissä oleviin hyvän osaamisen kuvauksiin. Työskentely arvioidaan erikseen vuosiluokilla 1-2 ja osana oppiainetta vuosiluokilla 3-9.

Erinomainen, kiitettävä (10-9)

Hyvä (8)

Tyydyttävä (7)

Kohtalainen, välttävä (6-5)

Taito toimia rakentavassa vuorovaikutuksessa

Taito työskennellä itsenäisesti

Taito suunnitella ja arvioida omaa työtään

Taito toimia vastuullisesti ja sinnikkäästi (pinnistellä)

Taito työskennellä ryhmässä

Taito säädellä omaa työtään

Toimit yhteisten oppimistavoitteiden mukaan kuunnellen ja keskustellen sekä toisia tukien.

Kykenet itsenäiseen ja vastuulliseen työskentelyyn ja tiedonhakuun.

Osaat suunnitella ja arvioida työskentelyäsi. Osaat löytää omat oppimisstrategiat ja käyttää niitä monipuolisesti.

Keskityt työhösi ja suoritat tehtäväsi pitkäjänteisesti loppuun. Otat vastuuta omasta opiskelustasi.

Toimit ryhmässä aktiivisesti ryhmän työtä edistäen ja muut huomioon ottaen.

Huolehdit ajallaan tehtävistäsi. Pidät vastuuntuntoisesti huolta välineistäsi ja teet työsi huolellisesti.

Toimit pääsääntöisesti yhteisten oppimistavoitteiden mukaan kuunnellen ja keskustellen.

Kykenet usein itsenäiseen ja vastuulliseen työskentelyyn ja tiedonhakuun.

Kykenet usein suunnittelemaan ja arvioimaan työtäsi. Kannat vastuuta tehtävistäsi. Osaat käyttää joitakin oppimisstrategioita.

Kykenet työskentelemään keskittyneesti.

Työskentelet ryhmässä ryhmän työtä edistäen.

Huolehdit yleensä tehtävistäsi. Huolehdit yleensä välineistäsi ja teet työsi huolellisesti.

Pystyt työskentelemään ajoittain ryhmän mukana. Tyydyt usein helpoimpaan vaihtoehtoon.

Itsenäinen tiedonhakusi ja työskentelysi vaatii ajoittain aikuisen tukea.

Tarvitset ohjausta työn suunnittelemisessa ja arvioinnissa.

Toimit keskittyneesti vain osan työskentelyaikaa. Keskittymiskykysi vaihtelee tehtävän mukaan.

Osallistut ryhmän työskentelyyn, mutta olet joskus passiivinen.

Huolehdit useimmiten tehtävistäsi ja välineistäsi. Työsi jälki on ajoittain epäselvää.

Työskentelet välinpitämättömästi ja vastahakoisesti.

Tarvitset jatkuvaa apua itsenäiseen työskentelyyn ja tiedonhakuun. Toimit lyhytjänteisesti ja työsi jää usein kesken.

Työsi suunnittelu ja arviointi on hankalaa ohjauksesta huolimatta. Et kanna vastuuta opiskelustasi.

Sinulla on jatkuvasti vaikeaa keskittyä. Työsi jää usein kesken.

Työskentelysi ryhmässä on usein välinpitämätöntä ja jopa häiritsevää.

Sinulla on usein tehtävät tekemättä. Unohtelet tai hukkaat tavaroitasi ja työvälineitäsi. Työsi jälki on epäselvää.

Käyttäytymisen arviointi

Pukinmäenkaaren peruskoulu

Käyttäytymisen kriteerit

9/10 kiitettävä

8 hyvä

7 tyydyttävä

6 kohtalainen

5 välttävä

Järjestyssäännöt ja toimintatavat

Noudatat koulun sääntöjä.

Noudatat useimmiten koulun sääntöjä

Noudatat valikoiden koulun sääntöjä.

Osoitat välinpitämättömyyttä koulun sääntöjä kohtaan.

Et noudata koulun sääntöjä.

Muiden ihmisten huomioon ottaminen

Tulet toimeen kaikkien kanssa jokaisen yksilöllisyyttä kunnioittaen.

Pystyt toimimaan kaikkien kanssa jokaisen yksilöllisyyttä kunnioittaen.

Pystyt useimmiten toimimaan kaikkien kanssa.

Pystyt toimimaan toisten kanssa vain valikoiden.

Et pysty toimimaan muiden kanssa

Vuorovaikutus ja hyvät tavat

Autat ja kannustat muita oma-aloitteisesti. Käytät asiallista ja tilanteeseen sopivaa kieltä.

Autat ja kannustat muita. Käytät useimmiten asiallista ja tilanteeseen sopivaa kieltä

Autat ja kannustat muita valikoiden. Sinun on toisinaan vaikea käyttää tilanteeseen sopivaa kieltä.

Sinun on vaikea käyttäytyä asiallisesti ja käyttää tilanteeseen sopivaa kieltä.

Käytöksesi ja Kielenkäyttösi on epäasiallista.

Turvallinen kouluyhteisö

Edistät turvallista kouluympäristöä ja työrauhaa.

Ylläpidät turvallista kouluympäristöä ja työrauhaa.

Sinun on vaikea antaa työrauha muille

Häiritset toistuvasti toisten työskentelyä.

Vaikeutat toisten työskentelyä.

Ympäristö

Pidät aktiivisesti huolta kouluympäristöstä.

Pidät huolta kouluympäristöstä.

Pidät yleensä huolta kouluympäristöstä.

Pidät harvoin huolta kouluympäristöstä.

Laiminlyöt kouluympäristöstä huolehtimisen.

Jos oppilas täyttää kaikki kiitettävän arvosanan kriteerit, hän saa arvosanan 10. Jos vain osa kriteereistä täyttyy, arvosana on yhdeksän.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Opettaja ottaa kotiin yhteyttä välittömästi huolen ilmaannuttua tai viimeistään marraskuussa, mikäli oppilas on saamassa väliarvioinnissa hylätyn arvosanan. Luokanopettaja/ohjaaja välittää tiedon myös oppilashuollon henkilöstölle.

Oppiaineissa, joissa opetus päättyy syyslukukauden loppuun, järjestetään hylätyn arvosanan saaneille erillinen näyttö tammikuussa.

Opettaja ottaa kotiin yhteyttä välittömästi huolen ilmaannuttua tai viimeistään huhtikuussa, mikäli oppilas on saamassa lukuvuosiarvioinnissa hylätyn arvosanan. Luokanopettaja/ohjaaja välittää tiedon myös oppilashuollon henkilöstölle.

Ehdot on mahdollista suorittaa kesäkuun 15. päivään mennessä seuraavalla vuosiluokalle siirtymiseksi. Rehtori ilmoittaa kotiin ehtojen suoritusajankohdan ja tuloksen.

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

1.-3. luokilla annetaan syyslukukauden päättyessä sanallinen väliarviointi ja luokka-asteilla 4-9 välitodistus.

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet