Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppilaan oppimisen arvioinnin ja huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön muodot kuvataan tarkemmin Porolahden peruskoulun arvioinnin vuosikellossa. Syksyllä lukuvuoden alkaessa pidetään kaikilla vuosiluokilla vanhempainillat, joissa tiedotetaan arvioinnin käytänteistä, periaatteista ja ajankohdista. Oppimiskokonaisuuksien tavoitteet tiedotetaan huoltajille Wilman kautta. Oppilaiden kanssa käytetään erikseen sovittua digitaalista ympäristöä. Oppimisen näytöt kirjataan Wilmaan kaikilla vuosiluokilla.

Huoltajat osallistuvat marras-joulukuussa pidettäviin oppimiskeskusteluihin kaikilla vuosiluokilla. Ajankohta tarkennetaan Porolahden peruskoulun vuosikellossa.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Porolahden peruskoulussa käyttäytymistä arvioidaan käyttäytymisen kriteerien avulla, jotka perustuvat koulun järjestyssääntöihin.

5.-9. luokkien käyttäytymisen arvioinnin kriteerit:

Tavoite:

muiden huomioon ottaminen

ympäristön huomioon ottaminen

sääntöjen noudattaminen

10 erinomainen

Oppilas on toiset huomioon ottava, kohtelias ja ystävällinen. Hän on yhteistyökykyinen, avulias, oma-aloitteinen ja rehellinen. Hän toimii positiivisena ja kannustavana esimerkkinä muille sekä kunnioittaa toisten erilaisuutta. Hän osaa antaa rakentavaa palautetta muiden työskentelystä ja auttaa luokkatovereitaan oma-aloitteisesti. Hän on koulumyönteinen ja tavoitteellinen. Hän käyttäytyy vastuullisesti sosiaalisessa mediassa ja sähköisissä oppimisympäristöissä.

Oppilas huolehtii yhteisestä omaisuudesta ja siisteydestä. Hän toimii yleisten hyvien käytöstapojen mukaisesti myös koulualueen ulkopuolella tapahtuvassa opetuksessa ja kannustaa tähän myös muita.

Oppilas noudattaa koulun sääntöjä ja annettuja ohjeita. Hän toimii rakentavasti ja tilanteen vaatimalla tavalla.

9 kiitettävä

Oppilas käyttäytyy asiallisesti ja tilannetajuisesti. Oppilas on yhteistyöhaluinen. Yhteistyö muiden kanssa sujuu häiriöittä. Oppilas hyväksyy muiden erilaisuuden. Oppilas arvostaa muiden työtä ja auttaa pyydettäessä. Hän hoitaa koulutyön tavoitteellisesti. Hän käyttäytyy vastuullisesti sosiaalisessa mediassa ja sähköisissä oppimisympäristöissä.

Oppilas huolehtii yhteisestä omaisuudesta ja siisteydestä. Hän osaa toimia yleisten hyvien käytöstapojen mukaisesti myös koulualueen ulkopuolella tapahtuvassa opetuksessa.

Oppilas noudattaa koulun sääntöjä ja annettuja ohjeita. Hän toimii tilanteen vaatimalla tavalla.

8 hyvä

Oppilas käyttäytyy asiallisesti ja hoitaa koulutyön. Hän ei yleensä häiritse työrauhaa ja tulee toimeen muiden kanssa. Hän kykenee tarvittaessa asialliseen yhteistyöhön ja huolehtii annetuista tehtävistä. Oppilas käyttäytyy asiallisesti sosiaalisessa mediassa ja sähköisissä oppimisympäristöissä.

Oppilas pitää ympäristönsä siistinä eikä tahallisesti vahingoita koulun tai muiden omaisuutta. Hän osaa toimia annettujen ohjeiden mukaan myös koulualueen ulkopuolella tapahtuvassa opetuksessa.

Oppilas noudattaa koulun sääntöjä ja annettuja ohjeita.

7 tyydyttävä

Oppilas käyttäytyy useimmiten asiallisesti mutta tarvitsee toisinaan ohjausta käyttäytymisessään ja kielenkäytössään. Hän hoitaa koulutyön yleensä säännöllisesti. Hän ei osallistu aina oppimistapahtumaan ja saattaa joskus häiritä oppitunnilla. Oppilasta joutuu joskus opastamaan vuorovaikutustilanteissa ja tukemaan yhteistyössä muiden kanssa. Oppilas tarvitsee satunnaisesti ohjausta käyttäytymisessä sosiaalisessa mediassa ja sähköisissä ympäristöissä.

Oppilas ei aina huolehdi työskentely-ympäristönsä siisteydestä. Hän tarvitsee myöskin ohjausta yhteisen omaisuuden kunnioittamisessa. Hän tarvitsee käytökseensä ohjausta toimiessaan koulualueen ulkopuolella tapahtuvassa opetuksessa.

Hän noudattaa useimmiten sääntöjä ja annettuja ohjeita.

6 kohtalainen

Oppilas tarvitsee paljon tukea ja ohjausta käyttäytymisessään ja kielenkäytössään. Hän loukkaa toisten fyysistä ja henkistä koskemattomuutta satunnaisesti. Hänellä on vaikeuksia tehdä yhteistyötä muiden kanssa ja arvostaa muiden työtä. Hän laiminlyö myös omaa koulutyötään ja häiritsee oppimistilanteita. Sosiaalisen median ja sähköisten oppimisympäristöjen asiallinen käyttö on oppilaalle haastavaa.

Oppilas on välinpitämätön työskentely-ympäristönsä siisteydestä ja kunnosta eikä noudata ohjeita. Oppilas tarvitsee jatkuvaa ohjausta ja opastusta toimiessaan koulualueen ulkopuolella tapahtuvassa opetuksessa.

Oppilas noudattaa koulun sääntöjä vaihtelevasti. Hänellä on satunnaisia luvattomia poissaoloja.

5 välttävä

Oppilas käyttäytyy asiattomasti ja on haluton yhteistyöhön. Hän loukkaa toisten fyysistä ja henkistä koskemattomuutta toistuvasti. Oppilas ei arvosta toisten työtä ja häiritsee käytöksellään oppimistilanteita. Hänen toimintansa sosiaalisessa mediassa ja sähköisissä oppimisympäristöissä on usein epäasiallista ja vahinkoa tuottavaa.

Oppilas sotkee ja tuhoaa yhteistä omaisuutta tahallisesti. Hän ei osaa käyttäytyä tilanteen mukaisesti koulualueen ulkopuolella tapahtuvassa opetuksessa.

Oppilas jättää tahallisesti noudattamatta koulun sääntöjä ja ohjeita.

4 hylätty

Oppilaan käytös on normaaliin kouluyhteisöön sopimatonta.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Erillisen näytön päivämäärät tarkennetaan lukuvuosittain toimintasuunnitelmassa.

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Seuraavat Porolahden peruskoulun oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet ja tällaisista oppimääristä koostuvat kokonaisuudet arvioidaan sanallisesti hyväksytty- merkinnällä ja ne voivat korottaa yhteisen oppiaineen päättöarvosanaa.

8. luokalla:

Äidinkieli ja kirjallisuus: ilmaisutaito, luova kirjoittaminen

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus: ilmaisutaito, luova kirjoittaminen ja suomen kielen kurssi

Englanti: englannin kertauskurssi

Historia: kotikaupunkini Helsinki

Matematiikka: pelimatematiikka

Kemia: kokeellista kemiaa

Musiikki: laulukurssi, musiikin syventävä kurssi

Kuvataide: kuvataiteen syventävä kurssi, kuvaviestinnän kurssi

Kotitalous: Lupa kokata

Käsityö: teknisen käsityön kurssi, teknologiakasvatus, tekstiilikäsityön kurssi

Liikunta: liikunnan kurssi

9. luokalla

Äidinkieli ja kirjallisuus: ilmaisutaito, luova kirjoittaminen

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus: ilmaisutaito, luova kirjoittaminen ja suomen kielen kurssi

Englanti: englannin kertauskurssi, englannin syventävä kurssi

Ruotsi: arkipäivän ruotsia

Historia: kotikaupunkini Helsinki

Matematiikka: pelimatematiikka

Kemia: kokeellista kemiaa

Musiikki: laulukurssi, musiikin syventävä kurssi

Kuvataide: kuvataiteen syventävä kurssi, kuvaviestinnän kurssi

Kotitalous: Lupa kokata, omaan kotiin

Käsityö: teknisen käsityön kurssi, teknologiakasvatus, tekstiilikäsityön kurssi

Liikunta: liikunnan kurssi

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Väliarvioinnin muodoista tiedotetaan huoltajia lukuvuoden alkaessa Wilman kautta ja vanhempainilloissa. Porolahden peruskoulussa annetaan vuosiluokilla 6-7 numeerinen väliarviointi kirjallisena ja vuosiluokilla 8-9 numeerinen välitodistus kirjallisena syyslukukauden viimeisenä koulupäivänä.

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet