Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Pohjois-Haagan ala-asteen koulussa arviointikäytänteet esitellään huoltajille lukuvuoden alkaessa sekä vanhempainilloissa että tiedottein. Luokan- ja aineenopettajat tiedottavat eri oppiaineiden tavoitteista ja arvioinnista lukuvuoden alussa. Lisäksi oppilas saa jatkuvaa palautetta oppimisestaan lukuvuoden aikana.

Lukuvuoden puolivälissä järjestetään oppimiskeskustelu luokanopettajan, oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa. Tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö noudattaa perusopetuslaissa määriteltyä käytäntöä. 

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Koulussamme käyttäytymisen tavoitteet ovat seuraavat:

Oppilas noudattaa hyviä tapoja.

Oppilas noudattaa koulun sääntöjä ja ohjeita.

Oppilas käyttäytyy asiallisesti ja tilanteen vaatimalla tavalla.

Oppilas kohtelee muita ihmisiä arvostavasti.

Oppilas edistää toiminnallaan turvallista ja tasavertaista kouluyhteisöä.

Oppilas huolehtii ympäristöstään. 

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa käydään oppimiskeskustelu lukuvuoden puolessa välissä. Oppilas saa lukuvuositodistuksen lukuvuoden lopussa. 

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet