Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Huoltajille kerrotaan opiskelun tavoitteista ja arvioinnin periaatteista lukuvuositiedotteessa ja vanhempainilloissa lukuvuoden alussa. Huoltajat ja oppilas kutsutaan oppilasta koskevaan oppimiskeskusteluun lukuvuoden puolivälissä. Huoltajille tiedotetaan oppilaan opinnoissa edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä säännöllisesti lukuvuoden aikana. Tiedottamisen tavat kirjataan lukuvuosittain toimintasuunnitelmaan.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Oppilaiden käyttäytymiselle asetetut tavoitteet Paloheinän ala-asteen koulussa:

Oppilas noudattaa koulussa yhteisesti sovittuja sääntöjä.

Oppilas käyttäytyy asiallisesti ja tilannetietoisesti koulupäivän aikana.

Oppilas kohtelee muita ihmisiä arvostavasti.

Oppilas toimii kouluympäristössä vastuullisesti. 

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Oppilas saa syyslukukauden päätteeksi viidennellä vuosiluokalla kirjallisen väliarvioinnin ja kuudennella vuosiluokalla välitodistuksen. 

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet