Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Lukukauden tai lukuvuoden alussa kukin opettaja tiedottaa huoltajia oman oppiaineensa tavoitteista sekä arvioinnin yleisistä periaatteista ja käytänteistä.

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointia käsitellään huoltajien, oppilaan ja opettajan yhteisessä oppimiskeskustelussa syyslukukauden lopussa. Ennen oppimiskeskustelua huoltajat ja oppilas osallistetaan keskusteluun. Oppimiskeskustelun aikana dokumentoidaan keskeiset oppimista ja hyvinvointia tukevat tavoitteet.

Arvioitavien suoritusten arvosanat tai arviointipalaute tallennetaan oppilastietojärjestelmään, jolloin huoltaja voi seurata oppilaan oppimista ja edistymistä lukuvuoden aikana

Oppimiskeskustelun ajankohta kirjataan lukuvuosittain toimintasuunnitelmaan ja tiedotetaan lukuvuoden alussa huoltajille.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Lukuvuoden alussa käyttäytymisen arvioinnin perusteet ja koulun järjestyssäännöt tiedotetaan koteihin ja käsitellään luokissa opettajan johdolla.

Koulun järjestyssäännöissä on kuvattu hyvän käytöksen tavoitteet. Luokanohjaaja käy nämä tavoitteet läpi oppilaiden kanssa vuosittain lukuvuoden alkaessa.

Hyvän käytöksen tavoitteet

Oppilas

• noudattaa opettajan tai koulun aikuisen antamia ohjeita ja yleisiä järjestyssääntöjä.

• suhtautuu myönteisesti muihin ihmisiin, osallisuuteen ja yhteisöllisyyden kehittämiseen.

• ei kiusaa eikä tue kiusaamista ja on reilu kaveri jokaiselle

• on ajoissa oppitunneilla asianmukaiset opiskeluvälineet mukanaan.

• pitää omalta osaltaan huolen yhteisistä tiloista ja työvälineistä.

• käyttää mobiililaitetta opettajan ohjeiden ja hyvien tapojen mukaisesti.

• pukeutuminen on tarkoituksenmukaista ja tilanteeseen sopivaa.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Ne äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen valinnaiskurssit, jotka liittyvät kirjoittamiseen ja kirjallisuuteen, voivat vaikuttaa korottavasti äidinkielen ja kirjallisuuden päättöarviointiin.

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

7. luokalla annetaan numeerinen välitodistus.

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet