Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Pakilan ala-asteella syyslukukauden alussa järjestetään luokkakohtaiset vanhempainillat, joissa käydään läpi luokka-asteen keskeiset tavoitteet eri oppiaineissa sekä arviointikäytänteet. Oppilaat asettavat yhdessä vanhempien kanssa henkilökohtaiset tavoitteet lukuvuodelle. Asetettujen tavoitteiden pohjalta käydään oppimiskeskustelut oppilaan ja huoltajien kanssa marras-helmikuussa. Sekä oppilas että huoltajat saavat monipuolista arviointipalautetta oppilaan edistymisestä eri oppiaineissa lukuvuoden aikana. Lisäksi oppilaat harjoittelevat ikätasonsa mukaan erilaisia itse- sekä vertaisarvioinnin muotoja. Jokainen oppilas voi osoittaa omaa edistymistään joustavin, erilaisin tavoin lukuvuoden aikana. Lukuvuoden päätteeksi oppilaat saavat lukuvuositodistuksen.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Pakilan ala-asteella oppilaan tulee käyttäytyä yhdessä sovittujen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Koulussa harjoitellaan hyvien tapojen noudattamista kaikissa arjen tilanteissa. Oppilaalla on kouluyhteisön jäsenenä oma vastuunsa, joka ilmenee säännöllisenä osallistumisena koulutyöhön sekä reiluna ja arvostavana suhtautumisena koulutovereihin ja koulun aikuisiin. Jokainen kouluyhteisön jäsen on merkittävässä roolissa luotaessa rakentavaa ja kannustavaa ilmapiiriä. Toisten ihmisten arvostaminen sekä työn ja työrauhan kunnioittaminen ja sovituista tehtävistä huolehtiminen on koulutyössä välttämätöntä. Oppilas on velvollinen osallistumaan perusopetukseen ja suorittamaan annetut tehtävät sekä käyttäytymään asiallisesti.  

Käyttäytymisen arvioinnin kriteerit 3 - 6. luokilla

Arvosana 10

  Oppilas toimii aktiivisesti ja itsenäisesti koulutyön tavoitteiden saavuttamiseksi ja huolehtii erinomaisesti koulutehtävistään, välineistään ja aikatauluistaan. Oppilas osoittaa omaehtoisesti erittäin hyvää käytöstä ja suhtautuu myönteisesti päivittäiseen koulunkäyntiin. Samalla hän antaa esimerkin hyvästä käyttäytymisestä muille oppilaille. Oppilas osaa esittää mielipiteensä asiallisesti ja rakentavasti. Oppilas suhtautuu kaikkia kohtaan myönteisesti ja avuliaasti. Oppilas noudattaa koulun sääntöjä ilman rikkomuksia tai laiminlyöntejä.

Arvosana 9

  Oppilas toimii aktiivisesti ja itsenäisesti koulutyön tavoitteiden saavuttamiseksi ja huolehtii koulutehtävistään, välineistään ja aikatauluistaan. Oppilas osoittaa omaehtoisesti hyvää käytöstä ja suhtautuu myönteisesti päivittäiseen koulunkäyntiin. Samalla hän antaa esimerkin hyvästä käyttäytymisestä muille oppilaille. Oppilas osaa esittää mielipiteensä asiallisesti. Oppilas suhtautuu toisiin myönteisesti ja avuliaasti. Oppilas noudattaa koulun sääntöjä.

  Arvosana 8

  Oppilas toimii yleensä aktiivisesti ja itsenäisesti koulutyön tavoitteiden saavuttamiseksi ja huolehtii pääsääntöisesti koulutehtävistään, välineistään ja aikatauluistaan. Oppilas osoittaa yleensä hyvää käytöstä ja myönteistä asennetta päivittäisessä koulunkäynnissä. Oppilas osaa esittää mielipiteensä pääsääntöisesti asiallisesti. Oppilas suhtautuu toisiin myönteisesti. Oppilas noudattaa pääsääntöisesti koulun sääntöjä ja kantaa vastuun toiminnastaan.

  Arvosana 7

  Oppilas ei aina toimi koulutyön tavoitteiden saavuttamiseksi eikä huolehdi säännöllisesti koulutehtävistään, välineistään ja aikatauluistaan. Oppilaan asenne koulunkäyntiä kohtaan on toisinaan passiivinen. Oppilas esittää toisinaan mielipiteensä epäasiallisesti. Oppilaan suhtautuminen muita kohtaan on vaihtelevaa ja saattaa välillä olla epäkunnioittavaa ja muita häiritsevää. Oppilas rikkoo toisinaan koulun sääntöjä.

  Arvosana 6

  Oppilas ei juurikaan toimi koulutyön tavoitteiden saavuttamiseksi ja huolehtii harvoin koulutehtävistään, välineistään ja aikatauluistaan. Oppilaan asenne koulunkäyntiä kohtaan on usein välinpitämätön. Oppilaan suhtautuminen muita kohtaan on usein kielteistä ja epäkunnioittavaa sekä muita häiritsevää.

  Arvosana 5

  Oppilas ei toimi koulutyön tavoitteiden saavuttamiseksi eikä huolehdi koulutehtävistään, välineistään ja aikatauluistaan. Oppilaan asenne koulunkäyntiä kohtaan on kielteinen. Oppilaan suhtautuminen muita kohtaan on kielteistä ja epäkunnioittavaa ja hän häiritsee käytöksellään muita. Oppilas rikkoo jatkuvasti koulun sääntöjä ja suhtautuu rangaistuksiin välinpitämättömästi.

  Arvosana 4

  Oppilaan käyttäytyminen tekee koulunpidon vaikeaksi. Oppilaan asenne on täysin piittaamaton koulunkäyntiä kohtaan. Oppilas rikkoo tahallaan koulun sääntöjä, rangaistukset eivät tehoa häneen ja käyttäytymisessä voi olla rikollisia piirteitä.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Pakilan ala-asteella oppilas saa lukuvuoden päätteeksi lukuvuositodistuksen. Vuosiluokilla 1-3 oppilaalle annetaan sanallinen arviointi ja vuosiluokilla 4-6 numeroarvosanat. Lukuvuositodistuksen lisäksi oppilas saa lukuvuoden aikana monipuolista palautetta oppimisestaan, osaamisestaan ja edistymisestään. Oppilas asettaa lukukauden alussa tavoitteita omalle oppimiselleen opettajan ohjauksella ja ko. tavoitteiden toteutumista seurataan ja niitä voidaan tarkentaa ja muuttaa lukuvuoden aikana. Oppilaan kanssa käydään vähintään kerran vuodessa oppimiskeskustelu, johon huoltaja kutsutaan mukaan.

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet