Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Munkkivuoren ala-asteen koulussa järjestetään lukuvuoden alkaessa luokan / luokka-asteen vanhempainilta, jossa huoltajille kerrotaan lukuvuoden opiskelun keskeiset tavoitteet sekä arvioinnin periaatteet ja käytänteet.

Lukuvuoden alkaessa opettaja käy oppilaidensa kanssa läpi lukuvuoden tavoitteita. Oppilaat asettavat omia tavoitteita opiskelulleen syyskuun puoliväliin mennessä. Huoltajalla on mahdollisuus osallistua tavoitteen asetteluun.

Huoltajille tarjotaan mahdollisuus varata tapaamisaika luokanopettajan kanssa syyslukukauden alkupuolella.

Väliarviointi annetaan koulussamme dokumentoitavana oppimiskeskusteluna. Oppimiskeskustelun ajankohta tarkennetaan lukuvuosittain toimintasuunnitelmassa ja tiedotetaan hyvissä ajoin huoltajille. Keskusteluun osallistuvat opettaja, huoltaja(t) ja oppilas sekä tarvittaessa oppilashuoltotyöryhmän edustaja tai muita opettajia. Oppimiskeskustelussa arvioinnin kohteina ovat työskentelytaidot, edistyminen eri oppiaineissa / oppimisprosessi sekä käyttäytyminen. Lisäksi keskustelussa käydään läpi yleisiä koulunkäyntiin vaikuttavia asioita kuten koulunkäyntimotivaatiota jne. Keskustelussa oppilaalla ja huoltajilla on mahdollisuus tuoda esiin oppilaan opiskeluun liittyviä asioita. Oppimiskeskustelussa määritellään yhteisesti loppulukuvuoden opiskelun / oppimisen tavoitteet ja sovitaan niiden seurannasta huhti-toukokuussa.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymiselle asetetut tavoitteet perustuvat koulun toimintatapoihin ja järjestyssääntöihin.

Oppilas käyttäytyy asiallisesti ja tilannetietoisella tavalla.

Oppilas huolehtii työrauhasta.

Oppilas ottaa muut huomioon.

Oppilas pitää huolta yhteisestä ympäristöstä.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Munkkivuoren ala-asteen koulussa arviointiin osallistuvat kaikki oppilaan opetukseen osallistuvat opettajat.

Jokaisella luokka-asteella koulussamme annetaan keväällä lukuvuositodistus. 1.– 3. -luokilla oppilaat saavat sanallisen arvioinnin ja 4 .–6. luokilla numeroarvioinnin.

Väliarviointi annetaan koulussamme dokumentoitavana oppimiskeskusteluna, jonka ajankohta tarkennetaan lukuvuosittain toimintasuunnitelmassa.

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet