Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Munkkiniemen ala-asteen koulussa tiedotetaan huoltajille opiskelun tavoitteista sekä arvioinnin yleisistä periaatteista ja käytänteistä lukuvuoden alussa julkaistavassa lukuvuositiedotteessa ja lukuvuoden alussa järjestettävissä vanhempainilloissa. Jokaisen oppilaan kanssa käydään vähintään kerran lukuvuodessa oppimiskeskustelu, johon huoltajat kutsutaan mukaan. Oppimiskeskustelusta tiedotetaan lukuvuositiedotteessa ja erillisessä tiedotteessa ennen oppimiskeskustelujen alkamista. Oppilas saa jatkuvaa palautetta oppimisestaan, edistymisestään ja työskentelystään sekä käyttäytymisestään säännöllisesti lukuvuoden aikana. Tiedottamisen tavat ja ajankohdat kirjataan lukuvuosittain toimintasuunnitelmaan. 

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Munkkiniemen ala-asteen koulussa oppilas noudattaa annettuja ohjeita ja koulun järjestyssääntöjä sekä hyviä tapoja. Oppilas kohtelee muita ihmisiä ja ympäristöä arvostavasti. Oppilas osaa käyttäytyä tilannetietoisesti eri tilanteisiin sopivalla tavalla. 

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Munkkiniemen ala-asteen koulussa oppilas saa lukuvuositodistuksen lukuvuoden lopussa vuosiluokilla 1–6. Oppilaan väliarviointi tehdään vuosiluokilla 1–6 lukuvuoden puolessa välissä järjestettävässä oppimiskeskustelussa. Oppimiskeskustelusta tiedotetaan lukuvuositiedotteessa lukuvuoden alussa ja erillisessä tiedotteessa ennen oppimiskeskustelujen alkamista. Arviointien ajankohdat ja tiedottamisen muodot kirjataan lukuvuosittain toimintasuunnitelmaan. 

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet