Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Lukuvuoden alussa rehtori ja opettajat käyvät läpi arviointiprosessia ja sopivat arviointikäytänteistä. Nämä kirjataan toimintasuunnitelmaan. Saman luokka-asteen opettajat suunnittelevat yhdessä lukuvuoden arviointikäytänteet lukuvuoden alussa ja tarkentaen lukuvuoden aikana. Huoltajia tiedotetaan arviointikäytänteistä ja vuosiluokan ydintavoitteista vanhempainilloissa.

Syyslukukauden aikana käydään oppimiskeskustelut oppilaan, opettajan ja huoltajien kesken. Oppimiskeskustelua ennen oppilas on asettanut itselleen tavoitteita lukuvuotta varten. Nämä kirjataan ylös oppimiskeskustelulomakkeeseen. Keskustelussa seurataan oppilaan edistymistä suhteessa omiin ja vuosiluokan tavoitteisiin. Keväällä oppilas ja opettaja käyvät oppimiskeskustelun, jossa palataan uudestaan tavoitteisiin ja edistymiseen. Tavoitteissa edistyminen kirjataan syksyn lomakkeeseen ja se lähetetään huoltajille.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Metsolan ala-asteen koulussa on asetettu käyttäytymiselle seuraavia tavoitteita. Oppilas käyttäytyy ystävällisesti, arvostavasti ja reilusti muita kohtaan. Oppilas kunnioittaa työtä, työrauhaa ja omaisuutta. Lisäksi oppilas osallistuu säännöllisesti koulutyöhön sekä noudattaa koulun sääntöjä ja ohjeita. 

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Metsolan ala-asteen koulussa oppilaat saavat lukuvuoden päätteeksi lukuvuosiarvioinnin. Vuosiluokilla 1.-3. lukuvuositodistus on sanallinen ja luokilla 4.-6. numeerinen. Lisäksi lukuvuoden aikana käydään syyslukukauden aikana oppimiskeskustelu yhdessä oppilaan ja huoltajien kanssa sekä keväällä opettajan ja oppilaan välillä.

Huoltajia tiedotetaan lukuvuoden alussa arviointiprosessin käytänteistä muun muassa vanhempainillassa.

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet