Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Huoltajia informoidaan lukukausien alussa tai opiskeltavan jakson alussa oppiaineen opiskelun tavoitteista sekä arvioinnin periaatteista. Informointi tapahtuu Wilman välityksellä tai muun dokumentin avulla. 

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytyminen arvioidaan suhteessa koulun järjestyssääntöjen noudattamiseen (alla). Käyttäytymisen tarkemmat numerokohtaiset kriteerit ovat aina elokuussa julkaistavassa koulun syystiedotteessa (koulun kotisivuilla) ja Toimintasuunnitelmassa. 

• Oppilas toimii opettajien ohjeiden mukaisesti.

• Oppilas noudattaa yhteisiä aikatauluja. Hän tulee kouluun ja oppitunneille lukujärjestyksen mukaisesti ja lähtee kotiin koulun päätyttyä. 

• Oppilas antaa oppimis- ja työskentelyrauhan. Hän ei häiritse opetusta. 

• Oppilaalla mobiililaite saa olla esillä ja sitä voi käyttää oppitunneilla vain opettajan luvalla. 

• Oppilas on ystävällinen toisille ihmisille. Hän ei kiusaa. 

• Oppilas pitää omalta osaltaan koulun siistinä ja käyttäytyy rauhallisesti. 

• Oppilas viettää välitunnit välituntialueella.

• Oppilas pitää omalta osaltaan huolta turvallisuudesta. 

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Luonto ja tiede –painotettu opetus muodostaa 8. ja 9. luokilla lukuvuodelle 2 vvt kokonaisuuden ja se arvioidaan Luonto ja tiede oppiaineena numeerisesti. Yhteisiin oppiaineisiin kuuluvat osakokonaisuudet (1 vvt kurssit) eivät täten voi korottaa yhteisen aineen päättöarviointia.

Seuraavat valinnaisopinnot eivät vaikuta päättöarviointiin: Elokuvakurssi ja tietotekniikka.

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Merilahden peruskoulussa 1.-3. luokilla oppilas saa syyslukukauden päätteeksi kirjallista väliarviointipalautetta. Luokilla 4.-9. oppilas saa syyslukukauden päätteeksi välitodistuksen numeroarvosanoina.  

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet