Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Syyslukukauden aikana pidetään vanhempainillat.

Syyslukukaudella oppilas asettaa yhdessä opettajan kanssa lukuvuoden henkilökohtaiset tavoitteet opiskelulleen ja työskentelylleen. Luokissa käsitellään kyseisen vuosiluokan sisältöjä ja tavoitteita ennen niiden asettamista. Huoltaja osallistuu tavoitteiden asettamiseen.

Arvioinnin käytänteistä informoidaan huoltajia syyslukukauden alussa tiedotteella.

Oppilas arvioi edistymistään ennen kevään oppimiskeskustelua. Opettaja käyttää lukuvuoden aikana monipuolisia ikätason huomioivia arviointimenetelmiä. Arvioinnilla myös ohjataan oppilaan edistymistä. Opettaja pitää huolta siitä, että oppilas ja oppilaan huoltajat saavat riittävästi tietoa oppilaan edistymisestä. Oppimiskeskusteluun tarjotaan huoltajalle mahdollisuus osallistua. Lisäksi tarvittaessa järjestetään tapaamisia tai keskusteluita huoltajan kanssa lukuvuoden aikana. 

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Mellunmäen ala-asteen koulussa tavoitteena on, että oppilas noudattaa koulun sääntöjä, käyttäytyy huomaavaisesti ja kohteliaasti sekä ylläpitää työrauhaa. Käyttäytymisen arviointi on jatkuvaa, ja oppilaalle annetaan siitä tarvittaessa ohjaavaa palautetta. Ohjaavaa palautetta voi antaa kuka tahansa koulun henkilökunnasta. Käyttäytymisen arvosana määräytyy sen mukaan, kuinka hyvin oppilas on saavuttanut seuraavat tavoitteet:

- Sääntöjen ja ohjeiden noudattaminen

- Hyvien tapojen noudattaminen

- Ryhmän jäsenenä toimiminen ja toisten huomioiminen

- Opiskeluympäristöstä ja tavaroista huolehtiminen 

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Mikäli opettajalla herää huoli siitä, saako oppilas suoritettua hyväksytysti oppiaineiden tavoitteet, luokanopettaja tiedottaa asiasta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa huoltajaa ja sopii opintojen tuen tehostamisesta. Jos on vaarana, että seuraavalle vuosiluokalle siirtyminen estyy, opettaja kutsuu huoltajan/huoltajat tapaamiseen, jossa pyritään löytämään keinoja oppimisen turvaamiseksi. 

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Tavoitteet lukuvuodelle asetetaan syyslukukauden alussa.

Väliarviointi edistymisestä annetaan oppimiskeskustelun yhteydessä kevätlukukauden alkupuolella.

Lukuvuosiarviointi annetaan lukuvuositodistuksessa. 

Vuosiluokilla 1. – 3. arviointi annetaan sanallisena ja vuosiluokilla 4. – 6. –luokilla numeroarvosanoin. 

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet