Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Lukukauden tai lukuvuoden alussa opettaja tiedottaa huoltajia ja oppilaita oppiaineen tavoitteista sekä arvioinnin yleisistä periaatteista ja käytänteistä.

Huoltajat ja oppilas kutsutaan vuosittain oppimiskeskusteluun luokanohjaajan kanssa.

Arvioitavien suoritusten arvosanat ja tuntimerkinnät ovat luettavissa Wilmasta, jolloin huoltaja voi seurata oppilaan oppimista ja edistymistä lukuvuoden aikana.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Meilahden yläasteen koulun oppilas ottaa huomioon toiset ihmiset, auttaa ja tukee muita. Hän huolehtii tunnollisesti omasta opiskelustaan, arvostaa muiden työtä, ylläpitää työrauhaa ja noudattaa yhteisiä sääntöjä.

Meilahden yläasteen oppilaan käyttäytymisen tavoitteet kriteerit ja koulun järjestyssäännöt kuvataan vuosittain kotiin jaettavassa lukuvuosioppaassa. Luokanohjaaja esittelee ja kertaa järjestyssäännöt ja käyttäytymisen kriteerit oppilaille lukuvuoden alkaessa. 

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

7.-luokkalaisille annetaan väliarviointi, joka julkaistaan wilmassa tammikuun loppuun mennessä. Väliarviointi annetaan numeroarviointina tai sanallisena hyväksytty -arviointina riippuen oppiaineesta. Yhden vuosiviikkotunnin oppiaineet fysiikka, kemia, terveystieto, uskonto/elämänkatsomustieto, biologia, maantieto arvioidaan sanallisesti hyväksytty-merkinnälllä 7. lk väliarvioinnissa. Kaikki muut oppiaineet arvioidaan numeroarvioina.

Välitodistus annetaan 8.- ja 9.-luokkalaisille tammikuun loppuun mennessä numeroarviointina.

Väliarvioinnin ja välitodistuksen antopäivämäärä tarkennetaan vuosittain toimintasuunnitelmassa. Huoltajia tiedotetaan arviointien julkaisemisesta wilmassa ja lukuvuositiedotteessa.

Lukuvuositodistus annetaan kevätlukukauden viimeisenä päivänä.  

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet