Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Opettaja kertoo huoltajille arvioinnin periaatteista ja käytänteistä syyslukukauden alussa järjestettävässä vanhempainillassa. Lukuvuositiedotteessa on huoltajille tiedoksi arvioinnin vuosikello, josta selviää arviointiaikataulu. Marras- joulukuun aikana opettaja käy huoltajien ja oppilaan kanssa oppimiskeskustelun. Oppimiskeskustelussa käsitellään koulunkäynnin sujumista ja kirjataan tavoitteita opiskelulle ja oppimiselle oppimiskeskustelun pohjalta. Helmi-maaliskuussa opettaja käsittelee tavoitteiden saavuttamista oppilaan kanssa koulussa ja koteja tiedotetaan keskustelun sisällöstä. Oppilaan käyttäytymisen sekä työskentelytaitojen arviointilomakkeet lähetetään koteihin kaksi kertaa lukuvuodessa.

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Meilahden ala-asteella

Opettaja kertoo huoltajille arvioinnin periaatteista ja käytänteistä syyslukukauden alussa järjestettävässä vanhempainillassa. Lukuvuositiedotteessa on huoltajille tiedoksi arvioinnin vuosikello, josta selviää arviointiaikataulu. Marras- joulukuun aikana opettaja käy huoltajien ja oppilaan kanssa oppimiskeskustelun. Oppimiskeskustelussa käsitellään koulunkäynnin sujumista ja kirjataan tavoitteita opiskelulle ja oppimiselle oppimiskeskustelun pohjalta. Helmi-maaliskuussa opettaja käsittelee tavoitteiden saavuttamista oppilaan kanssa koulussa ja koteja tiedotetaan keskustelun sisällöstä. Oppilaan käyttäytymisen sekä työskentelytaitojen arviointilomakkeet lähetetään koteihin kaksi kertaa lukuvuodessa.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymisen tavoitteena on tilanteeseen sopiva arvostava vuorovaikutus muiden kanssa. Lisäksi tavoitteina ovat:

- toisten huomioiminen

- työn arvostaminen

- sääntöjen noudattaminen

- ympäristöstään huolehtiminen

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Syyslukukauden alussa oppilas käy keskustelua kotona huoltajien kanssa koulunkäynnistään ja kirjaa vanhemman avustuksella lukuvuodelle alustavia tavoitteita koulunkäyntiin liittyen. Syyslukukauden loppupuolella (marras-joulukuu) käytävässä oppimiskeskustelussa oppilas saa suuntaa antavat arviot osaamisestaan ja edistymisestään eri oppiaineissa. Keskustelussa opettaja, oppilas ja huoltajat keskustelevat oppilaan koulunkäynnistä ja asettavat oppilaalle henkilökohtaisia tavoitteita opiskelulle ja oppimiselle. Oppilas arvioi omaa käyttäytymistään sekä työskentelytaitojaan neljä kertaa lukuvuodessa. Keväällä (maaliskuu) oppilas ja opettaja arvioivat yhdessä, miten syksyllä asetetut tavoitteet on saavutettu. Lukuvuoden lopuksi oppilas saa lukuvuositodistuksen.

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet