Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Maunulan ala-asteella pidetään joka lukuvuoden alussa vanhempainilta, jossa huoltajille tiedotetaan kyseisen luokka-asteen tavoitteista. Huoltajille annetaan tietoa oppilaan edistymisestä ja henkilökohtaisista tavoitteista käytettävissä olevilla työkaluilla lukuvuoden aikana. Oppimiskeskustelut pidetään vuosittain joulu- tammikuussa. 

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Maunulan ala-asteen koulussa käytettävät arviointitavat ovat kuvattuna alla olevaan kukkamalliin.

Arviointitavat ovat tavoitemittari, piirtäminen, kirjalliset kokeet, ryhmäkoe, suulliset kokeet, esitelmä, toiminta, urakka, välineellä esittäminen, toisille opettaminen, tutkielman pitäminen, työpäiväkirja, TVT (blogi, videot, animaatiot...), keskustelu, itsearviointi ja vertaisarviointi.

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymiselle asetetut tavoitteet perustuvat koulun toimintatapoihin ja järjestyssääntöihin.

1) Oppilas noudattaa hyviä tapoja.

2) Oppilas noudattaa ohjeita ja sääntöjä.

3) Oppilas kohtelee muita ihmisiä kunnioittavasti.

4) Oppilas ottaa huomioon ympäristön.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Koulun arviointikäytänteistä tiedotetaan huoltajille lukuvuoden alussa. Koulun viides- ja kuudesluokkalaisille annetaan välitodistukset syyslukukauden lopussa. Oppimiskeskustelut pidetään joulu- tammikuussa. 

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet