Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Maatullin peruskoulun arviointikulttuuri on kannustavaa ja osallistavaa. Arvioinnin tuella autetaan oppilasta huomaamaan omia vahvuuksiaan. Maatullin peruskoulun toimintasuunnitelmaan kirjataan vuosittaiset tarkennukset. Maatullin peruskoulun arviointikulttuuriin kuuluu, että aineenopettajat ovat vahvasti mukana oppilaan oppimisen arvioinnissa sekä pedagogisten asiakirjojen laadinnassa.

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Maatullin peruskoulussa luokanopettaja tai luokanvalvoja käy oppilaan kanssa lukuvuosittain marras-helmikuun aikana oppimiskeskustelun, johon huoltaja kutsutaan mukaan. Aineenopettajilla on mahdollisuus pitää oppimiskeskustelu tarvittaessa. Huoltajilla on myös mahdollisuus toivoa oppimiskeskustelua.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Maatullin peruskoulussa oppilaan tavoitteena on hyvä käytös. Oppilas noudattaa hyviä käytöstapoja, mikä tarkoittaa toisten huomioon ottamista, kunnioittamista ja työ- sekä opiskelurauhan edistämistä. Oppilas noudattaa ohjeita ja sääntöjä sekä ymmärtää oman vastuunsa yhteisön toimivuuden edistämiseksi. Maatullin peruskoulussa oppilas vaalii toiminnallaan ympäristöä ja luontoa. Maatullin peruskoulussa oppilas luo omalla hyvällä käytöksellään turvallisuutta koulupäivään.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Maatullin peruskoulussa toimitaan kuntakohtaisen opetussuunnitelman mukaan.

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Maatullin peruskoulussa sanallisesti arvioitavassa laajuudeltaan alle 2vvt:n valinnaisaineessa osoitettu erityinen osaaminen voi vaikuttaa korottavasti yhteisen oppiaineen päättöarvosanaan. Sanallisesti arvioitavan valinnaisaineen tulee tällöin selkeästi liittyä johonkin oppiaineeseen, jonka tavoitteita valinnaisaine syventää.  

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Sanallisen arvioinnin ja numeroarvosanan antaminen eri oppiaineissa ja käyttäytymisen arvioinnissa Helsingin kaupungin peruskouluissa

Maatullin peruskoulussa vuosiluokilla 1-3 annetaan sanallinen lukuvuositodistus, vuosiluokilla 4-8 annetaan numeerinen lukuvuositodistus ja vuosiluokalla 9 päättötodistus lukuvuoden päätteeksi. Välitodistus annetaan luokka-asteilla 6-9 syyslukukauden lopuksi.

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet