Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Arvioinnin yleiset periaatteet ja käytänteet tiedotetaan huoltajille lukuvuoden alussa ilmestyvässä lukuvuositiedotteessa.

Oppimiskeskustelut käydään kaikilla vuosiluokilla oppilaan ja huoltajan kanssa kaksi kertaa lukuvuoden aikana. Syksyn keskustelussa asetetaan tavoitteita lukuvuodelle ja kevään keskustelussa arvioidaan tavoitteiden toteutumista. Syksyn oppimiskeskustelu voi olla henkilökohtainen tai ryhmässä tapahtuva. Kevään oppimiskeskustelu on aina henkilökohtainen.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Latokartanon peruskoulussa käyttäytymiselle asetetut tavoitteet perustuvat koulun järjestyssääntöihin ja käyttäytymisodotuksiin.

Oppilaan käyttäytymiselle asetettuja tavoitteita ovat:

• Oppilas noudattaa koulun sääntöjä ja ohjeita.

• Oppilas toimii muut huomioon ottaen.

• Oppilas ei kiusaa.

• Oppilas käyttää asiallista kieltä.

• Oppilas käy säännöllisesti koulua.

• Oppilas antaa työrauhan itselle ja muille.

• Oppilas pitää hyvää huolta kouluympäristöstä.

Latokartanon peruskoulussa käyttäytymisestä annetaan vuosiluokilla 1–3 sanallinen arvio lukuvuositodistuksen liitteellä. Numeroarvosana annetaan vuosiluokilla 4-8 lukuvuositodistuksessa sekä vuosiluokilla 7-9 välitodistuksessa. Arviota oppilaan käyttäytymisestä ei merkitä 9. luokan päättötodistukseen.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Latokartanon peruskoulussa seuraavat sanallisesti arvioitavat valinnaisaineet voivat vaikuttaa korottavasti yhteisen aineen päättöarvosanaan:

Produktio ja Bändikurssi--> musiikki

Nyt leivotaan ja Ruokamatka maailman ympäri--> kotitalous

Valokuvaus ja media, Avoin ateljee sekä Graafinen suunnittelu ja sarjakuva --> kuvataide

Remake, Avoin vertas ja Minä sisustan --> käsityö

Rytmiä liikuntaan ja Parempaan kuntoon --> liikunta

Paikallista historiaa--> historia

Vastuullinen vaikuttaminen ja Valinnainen yhteiskuntaoppi --> yhteiskuntaoppi

Ohjelmointi --> matematiikka

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Latokartanon peruskoulussa vuosiluokilla 1-8 oppilaille annetaan lukuvuositodistus lukuvuoden lopussa. Lukuvuositodistuksen arviointi vuosiluokilla 1-3 on sanallista. Vuosiluokilla 4-8 oppilaiden arviointi on numeerista. Perusopetuksen päättävä oppilas saa päättötodistuksen.

Vuosiluokilla 4-9 oppilaat saavat lukuvuositodistuksen lisäksi syyslukukauden päätteeksi välitodistuksen, jossa arviointi on numeerista.

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet