Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppilas asettaa yhdessä huoltajan kanssa henkilökohtaiset tavoitteet oppimisen ja työskentelyn edistymiselle. Oppilas arvioi omia henkilökohtaisia tavoitteitaan ennen oppimiskeskustelua. Syyslukukauden aikana pidetään vanhempainillat. Opettaja pitää huolta siitä, että oppilas ja oppilaan huoltajat saavat riittävästi tietoa oppilaan edistymisestä.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Laakavuoren ala-asteella tavoitteena on, että oppilas noudattaa koulun sääntöjä, käyttäytyy huomaavaisesti ja kohteliaasti sekä ylläpitää työrauhaa. Käyttäytymisen arviointi on jatkuvaa, ja oppilaalle annetaan siitä tarvittaessa yksilöllistä ohjaavaa palautetta. Ohjaavaa palautetta voi antaa kuka tahansa koulun henkilökunnasta. Käyttäytymisen arvosana määräytyy sen mukaan, kuinka hyvin oppilas on saavuttanut seuraavat tavoitteet:

Oppilas

- käyttäytyy ystävällisesti ja avuliaasti koulun kaikissa tilanteissa

- toimii rehellisesti, luotettavasti ja oikeudenmukaisesti

- käyttäytyy hyvien tapojen mukaisesti

- käyttää asiallista ja kunnioittavaa kieltä

- huomioi toiminnassaan toiset ihmiset eikä kiusaa muita

- noudattaa koulun sääntöjä

- suhtautuu vastuuntuntoisesti yhteiseen ja yksityiseen omaisuuteen

- kantaa vastuuta yhteisestä ympäristöstä.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Mikäli opettajilla herää huoli siitä, saako oppilas suoritettua hyväksytysti oppiaineiden tavoitteet, luokanopettaja tiedottaa asiasta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa huoltajaa ja sopii opintojen tuen tehostamisesta. Jos on vaarana, että seuraavalle vuosiluokalle siirtyminen estyy, opettaja kutsuu huoltajan/huoltajat tapaamiseen viimeistään helmikuussa. Tapaamisessa sovitaan loppulukuvuoden toimenpiteistä, joilla vuosiluokalta siirtyminen mahdollistuisi. Viimeistään tässä vaiheessa oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma.

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Oppilas saa vuosiluokilla 1-3 kirjallisen väliarvioinnin syyslukukauden viimeisenä päivänä.

Oppilas saa vuosiluokilla 4-6 välitodistuksen syyslukukauden viimeisenä päivänä.  

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet