Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Laajasalon peruskoululla on lukuvuosittain päivitettävä arvioinnin vuosikello, joka päivitetään ja hyväksytään osana lukuvuosittaista toimintasuunnitelmaa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Luokanopettaja tai –ohjaaja käy oppimiskeskustelun koulun arvioinnin vuosikellossa määritellyllä tavalla. Vuosikello hyväksytään vuosittain osana koulun toimintasuunnitelmaa. Oppimiskeskustelut: 1. - 5. lk. tammikuun loppuun mennessä ja 6. - 9. lk. syyslukukauden loppuun mennessä.

Tiedottaminen: arvioinnin yhteiset tavat ja ajankohdat tiedotetaan yhteisesti syksyllä koulun arviointitiedotteella, joka pohjautuu arvioinnin vuosikelloon. Opettajat informoivat oppiaineiden arvioinnin sisällöistä ja tavoista huoltajia lukuvuoden alussa.

Muut yhteistyön muodot: Huoltajat saavat muuta arviointipalautetta säännöllisesti opettajan lukuvuoden alussa tiedottamalla tavalla.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymisen tavoitteet pohjautuvat koulun järjestyssääntöihin, jotka ovat toimintasuunnitelmassa ja koulun kotisivuilla. Käyttäytymistä arvioidaan kolmesta näkökulmasta: muiden huomioon ottaminen eri tilanteissa, ympäristön huomioon ottaminen ja sääntöjen noudattaminen. Kriteerit eri arvosanoille on kuvattu vuosittaisen toimintasuunnitelman liitteessä.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Arvioinnin vuosikellossa määritellään oppilaalle annettavien lisänäyttöjen ajankohdasta ja suoritustavoista. Oppilaalle on annettava riittävästi aikaa näyttöjen antamiseen. Ajankohdat määritellään vuosikellossa.

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Yhden vuosiviikkotunnin sanallisesti arvioitavat valinnaiset aineet ja niiden emoaineet luokilla 8-9:

1. Lukio-opintoihin valmentava äidinkieli – äidinkieli ja kirjallisuus

2. Ilmaisutaito – äidinkieli ja kirjallisuus

3. Lukio-opintoihin valmentava matematiikka – Matematiikka

4. Ohjelmoinnillinen ajattelu - Matematiikka

5. Fysiikan syventävä kurssi - Fysiikka

6. Historian jalanjäljissä - Historia

7. Yrittäjyys - Yhteiskuntaoppi

8. Leivonta - Kotitalous

9. Kodinhoito ja ruokatalous - Kotitalous

10. Valokuvaus ja video - Kuvataide

11. Animaatiopaja – Kuvataide

12. Keramiikka ja kuvanveisto - Kuvataide

13. Luova ja kokeileva tekninen työ – Käsityö

14. Luova ja kokeileva tekstiilityö – Käsityö

15. Liikuntaa monipuolisesti – Liikunta

16. Liikunta, kehonhuolto ja rentoutus - Liikunta

17. Pallo- ja mailapelit - Liikunta

18. Valinnainen musiikki - Musiikki

19. Musiikin luova tuottaminen – Musiikki

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Laajasalon peruskoulussa annetaan 7.-9.-luokilla välitodistus numeroarviointina syyslukukauden päättyessä.

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet