Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Lukuvuoden alussa järjestetään vanhempainilta, jossa huoltajille kerrotaan arvioinnin luonteesta ja yleisistä periaatteista. Vanhempainillassa käsitelty materiaali lähetetään vanhemmille tiedoksi myös Wilman kautta.

Aihekokonaisuuksien alussa opettajat käyvät läpi oppiainekohtaiset keskeiset sisällöt ja oppimisen tavoitteet yhdessä oppilaiden kanssa. Oppilas asettaa lukukauden alussa tavoitteita omalle oppimiselleen opettajan ohjauksella.

Oppimiskeskustelut järjestetään syyslukukauden aikana. Oppimiskeskusteluihin osallistuu oppilas, huoltaja ja luokanvalvoja sekä tarvittaessa muita opettajia. Oppimiskeskusteluissa käydään läpi oppilaan oppimisen edistymistä.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Kruunuvuorenrannan peruskoulun käyttäytymisen arvioinnin pohjana käytetään koulun toimintaa ohjaavia periaatteita:

1. Kanna vastuuta turvallisuudesta.

2. Arvosta toista ihmistä.

3. Tee parhaasi koulutyössä.

4. Anna osaamisellesi arvoa.

5. Noudata saamiasi ohjeita.

6. Pidä huolta ympäristöstä.

Yllä mainittuihin periaatteisiin tutustutaan yhteisöllisesti lukuvuoden alussa ja niiden pohjalta asetetaan yksilöllisiä ja yhteisöllisiä tavoitteita. Periaatteet käydään läpi vanhempainilloissa ja ne lähetetään koteihin lukuvuositiedotteessa. Periaatteisiin voidaan palata huoltajien kanssa oppimiskeskusteluissa tai henkilökohtaisissa opetuksen järjestämistä koskevissa suunnitelmissa.

Tunne- ja vuorovaikutustaitoja harjoitellaan eri oppitunneilla säännöllisesti. Palautetta käyttäytymisestä annetaan erilaisissa koulupäivien vuorovaikutustilanteissa. Tarvittaessa oppilasta ohjataan ja hänelle opetetaan tilannekohtaista käyttäytymistä. Palaute voi kohdistua myös oppilasryhmään tai koko luokkaan. Tavoitteiden saavuttamisesta ryhmänä tai luokkana voidaan keskustella yhteisöllisesti esimerkiksi vanhempainilloissa.

Wilman kautta annettavan palautteen periaatteista kerrotaan myös vanhemmille ja oppilaille. Vanhempia kannustetaan keskustelemaan Wilma-merkinnöistä oppilaan kanssa kotona. Wilma-merkinnät otetaan tarvittaessa esille oppilaskohtaisissa oppimiskeskusteluissa.

Käyttäytymisen arviointi on jatkuvaa ja siihen osallistuvat kaikki oppilasta opettavat opettajat. Myös oppilas itse osallistuu käyttäytymisensä arviointiin. Oppilaan käyttäytymistä arvioidaan sanallisesti lukuvuositodistuksen liitteenä vuosiluokilla 1-3.

Käyttäytymisen arvioinnin perustana olevat kriteerit määritellään toimintasuunnitelmassa. Toteutumista arvioidaan yhteisesti määriteltyjen kriteerien pohjalta.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Jos oppilas on vaarassa jäädä vuosiluokalle tai saamassa ehdot, keskustellaan asiasta hyvissä ajoin moniammatillisesti koulun yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä sekä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa. Oppilaalle annetaan mahdollisuus osoittaa osaamistaan ja tavoitteiden saavuttamista monipuolisesti ja eri tavoin ennen ehtojen määräämistä. Ehtojen suorittaminen tapahtuu lukuvuoden päätyttyä tapauskohtaisesti erikseen sovittavalla tavalla. Mahdollisesta luokalle jäämisestä kerrotaan oppilaalle ja huoltajalle pian ehtojen suorittamisen jälkeen.

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaiset aineet arvioidaan merkinnällä hyväksytty/hylätty. Valinnaisaineista bändikoulu, liikuntaa monipuolisesti, kuvataide, kivaa kotiin ja ilmaisutaito ja luova kirjoittaminen voivat vaikuttaa korottavasti ennalta määritellyn emoaineen numeroarvosanaan.

Valinnaisaineiden emoaineet:

Bändikoulu – musiikki

Liikuntaa monipuolisesti – liikunta

Kuvataide – kuvataide

Kivaa kotiin – käsityö

Ilmaisutaito ja luova kirjoittaminen – suomen kieli ja kirjallisuus

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuoden alussa oppilaat kirjaavat itselleen lukuvuoden tavoitteet yhdessä luokanvalvojan kanssa.

Oppimiskeskustelut järjestetään syyslukukauden aikana. Oppimiskeskustelussa käydään läpi oppilaan osaamista, edistymistä ja tavoitteita. Oppimiskeskusteluun osallistuvat oppilas, huoltaja, luokanvalvoja ja tarvittaessa muita opettajia ja oppilashuollon henkilökuntaa.

Syyslukukauden lopussa vuosiluokkien 7-9 oppilaat saavat välitodistuksen.

Lukuvuoden lopussa oppilaat saavat lukuvuositodistuksen.

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet