Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Jokaisesta oppiaineesta on laadittu luokkatasoiset tiivistetyt oppimisen tavoitteet. Tavoitteet ohjaavat opetuksen suunnittelua ja arviointia ja ohjaavat oppilaiden omien tavoitteiden asettamista ja oman taitotason arviointia. Arvioinnin ajatus tulee oppilaille ja vanhemmille tutuksi jokaisen oppilaan oman “ Kasvun puun” avulla. “Kasvun puu” visualisoi tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan ja seurataan muun muassa portfolion avulla. Jokaisen oppilaan henkilökohtainen portfolio on kuvaus luokkakohtaisesti valituista oppimisen prosesseista. Portfoliota käytetään sekä itseoppimisen välineenä, että muistojen albumina. Portfolio on osa kokonaisarviointia

Arvioinnin tavoissa otetaan huomioon oppiaineiden ominaispiirteet ja oppiaineeseen läheisesti liittyvät laaja-alaiset taidot. Arvioinnin tapoja ovat suulliset ja kirjalliset kyselyt, näytöt, kokeet ja testit, itsearviointi, vertaisarviointi ja opettajan antama palaute, sekä kasvatuskeskustelut, joissa huoltajat voivat olla mukana. Arviointiin liittyvää palautetta voivat antaa kaikki oppilasta opettavat opettajat, koulukaverit, opetusryhmän jäsenet, huoltajat ja oppija itse.

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Lukuvuoden alussa pidettävässä vanhempainillassa käydään arviointikäytänteet yleisesti ja luokkakohtaisesti läpi. Syyslukukauden lopussa pidetään oppimiskeskustelut, jossa jokainen oppilas ja huoltaja tavataan henkilökohtaisesti. Oppimiskeskustelun tavoite on käydä läpi oppilaan koulukuulumiset ja oppimisen edistyminen.

Wilman kautta ja koulun muiden tiedotuskanavien välityksellä huoltajalla on mahdollisuus seurata oppilaan koulunkäyntiä. Opettaja pitää toimintasuunnitelmassa yhdessä sovituilla tavoilla. huolta, että huoltajat ovat tietoisia oppilaan edistymisestä. Oppilas jakaa halutessaan pääsyn portfolioon huoltajiensa kanssa

Kevätlukukauden päätteeksi oppilas saa lukuvuositodistuksen, jossa annetaan arvio eri oppiaineiden tavoitteiden toteutumisesta.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymisen arviointi kohdistuu kivan kaverin taitojen edistymiseen, hyvien tapojen, sekä koulun järjestyssääntöjen ja luokassa yhteisesti sovittujen sääntöjen noudattamiseen.

TAVOITTEET

HYVIEN TAPOJEN NOUDATTAMINEN

Oppilas

-käyttäytyy asiallisesti ja ystävällisesti päivittäin koulussa.

-hallitsee tilanteeseen sopivat käytöstavat luokassa, siirtymissä, ruokalassa, välitunneilla, yhteisissä tapahtumisissa, retkillä ja muussa koulun toiminnassa.

SÄÄNTÖJEN JA OHJEIDEN NOUDATTAMINEN

Oppilas

-toimii yhteisten sääntöjen mukaisesti

-noudattaa annettuja ohjeita

-toimii rehellisesti

-noudattaa aikatauluja

MUIDEN IHMISTEN JA YMPÄRISTÖN HUOMIOIMINEN

Oppilas

-viestii toisia kunnioittavalla tavalla ja osaa tervehtiä

-arvostaa toisten työtä

-kantaa vastuuta tavaroista ja ympäristöstä

-toimii avuliaasti ja empaattisesti

-rohkaisee muita hyvää

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Koskelan ala-asteen koulussa annetaan vain lukuvuositodistus. Syyslukukauden ilmiöjaksolla oppilas asettaa itselleen oppimisen ja kasvun tavoitteen, jonka toteutumista arvioidaan lukukauden lopussa yhdessä huoltajien kanssa oppimiskeskustelussa. Oppimiskeskustelun käynti kirjataan Wilmaan. Tavoitteeseen ja sen toteutumiseen palataan kevätlukukauden ilmiöjaksolla oppilaan kanssa käytävässä keskustelussa.

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet