Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Kontulan ala-asteen koulussa järjestetään luokan oma tai luokka-asteen yhteinen vanhempainilta lukuvuoden alussa. Vanhempainillassa esitellään lukuvuoden oppimisen tavoitteet ja arvioinnin periaatteet. Huoltajia ohjataan tutustumaan myös Kontulan ala-asteen koulun opetussuunnitelmaan.

Ennen syyslukukauden päättymistä järjestetään oppimiskeskustelu, jossa ovat läsnä huoltaja, oppilas ja opettaja. Kevätlukukaudella järjestetään oppimiskeskustelu, jossa läsnä ovat oppilas ja opettaja. Huoltajia tiedotetaan kevään oppimiskeskustelusta. Huoltajat osallistuvat keskusteluun, jos se on oppilaan oppimistilanteeseen nähden tarpeellista.

Jos oppilaalle on tehty pedagoginen arvio ja hänet on siirretty tehostettuun tukeen, päivittää luokanopettaja yhteistyössä muiden oppilasta opettavien opettajien kanssa oppilaan oppimissuunnitelman syyslukukauden alussa. Oppilaalle, jolla on erityisen tuen päätös, laaditaan lukuvuoden alussa henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Erityisen ja tehostetun tuen oppilaiden oppimissuunnitelmat tarkistetaan ja tarkennetaan huoltajien ja oppilaan kanssa ennen syyslomaa. Suunnitelmat arvioidaan kevätlukukauden lopussa. Huoltajia ja oppilasta tavataan aina asiakirjojen laatimisen ja arvioinnin yhteydessä.

Valmistavan opetuksen oppilaalle laaditaan yksilöllinen opinto-ohjelma kolmen kuukauden kuluessa opetuksen aloittamisesta. Valmistavan opetuksen päättyessä oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma yleiseen tukeen vähintään vuodeksi.

Lukuvuoden päätteeksi oppilaille annetaan lukuvuositodistus, jossa arvioidaan oppimista suhteessa luokka-asteen sisältötavoitteisiin.

Huoltajia tiedotetaan arviointiin vaikuttavista näytöistä, esimerkiksi kokeista, kirjoitelmista ja muista tuotoksista lukuvuoden aikana. 

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymisen tavoitteet 

Kontulan ala-asteen koulussa käyttäytymistä arvioidaan seuraavien tavoitteiden mukaisesti:

Noudatat yhteisiä sääntöjä  

 • Oppilas noudattaa koulun järjestyssääntöjä ja luokassa sovittuja toimintatapoja.

 • Oppilas saapuu ajoissa oppitunnille eikä ole turhaan pois koulusta.

 • Oppilas noudattaa koulun aikuisten antamia ohjeita.

Käyttäydyt muita ihmisiä arvostavalla tavalla

 • Oppilas on avulias, ystävällinen ja huomaavainen toisia kohtaan.  

 • Oppilas kunnioittaa toisen ihmisen fyysistä ja psyykkistä koskemattomuutta.

 • Oppilas ymmärtää erilaisuutta ja ottaa toiset myönteisesti huomioon.

 • Oppilas ei syrji muita. Oppilas ei haasta riitaa.

 • Oppilaan kielenkäyttö henkilökuntaa ja muita oppilaita kohtaan on asiallista ja kunnioittavaa.

Käyttäydyt tilanteeseen sopivalla tavalla

 • Oppilas on luotettava ja vastuuntuntoinen.  

 • Oppilas antaa työrauhan.

 • Oppilas noudattaa ja edistää hyviä ruokailutapoja.

 • Oppilas käyttäytyy kunnioittavasti koulun yhteisissä tilaisuuksissa.

 • Oppilas ottaa vastuun käyttäytymisestään ja ristiriitatilanteiden selvittämisestä.

 • Oppilas toimii omien ryhmiensä ja koulunsa yhteishengen kohottamiseksi.

Kunnioitat ympäristöäsi

 • Oppilas huolehtii yhteisistä tarvikkeista ja kunnioittaa toisen omaisuutta.

 • Oppilas käyttää koulun omaisuutta asiallisesti ja siististi.

 • Oppilas huolehtii kouluympäristön siisteydestä.

Käyttäytymisen arvioinnin arviointiasteikko ja –kriteerit

Vuosiluokilla 1-3 käyttäytymisen arviointi on sanallista. Vuosiluokilla 4-6 käyttäytyminen arvioidaan numeroarvosanalla.

Sanallinen arviointiasteikko vuosiluokilla 1-3

Olet saavuttanut tavoitteet erinomaisesti

 • Oppilas ymmärtää ja toimii koulun sääntöjen ja annettujen ohjeiden mukaan.

 • Oppilas käyttäytyy avuliaasti, ystävällisesti ja huomaavaisesti toisia kohtaan.  

 • Oppilas auttaa toisia oma-aloitteisesti omien kykyjensä ja taitojensa mukaan.

 • Oppilaan kielenkäyttö henkilökuntaa ja muita oppilaita kohtaan on asiallista ja kunnioittavaa.  

 • Oppilas kunnioittaa toisen ihmisen fyysistä ja psyykkistä koskemattomuutta.

 • Oppilas esittää omat mielipiteensä asiallisesti ja kunnioittaa toisten mielipiteitä ja osaamista.

 • Oppilas ymmärtää erilaisuutta ja ottaa toiset myönteisesti huomioon.

 • Oppilas joutuu harvoin ristiriitatilanteisiin ja tarvittaessa osaa ottaa vastuun käyttäytymisestään.  

 • Oppilas huolehtii koulutyöstään ja omalta osaltaan työrauhasta.

 • Oppilas tukee ryhmän toimintaa omalla esimerkillään.

 • Oppilas noudattaa ja edistää hyviä ruokailutapoja.

 • Oppilas osaa toimia itsenäisesti vastuuta vaativissa tehtävissä.

 • Oppilas käyttäytyy kunnioittavasti koulun yhteisissä tilaisuuksissa.

 • Oppilas huolehtii yhteisistä tarvikkeista ja kunnioittaa toisen omaisuutta.

 • Oppilas käyttää koulun omaisuutta asiallisesti ja siististi.

 • Oppilas huolehtii kouluympäristön siisteydestä ohjeiden mukaisesti ja oma-aloitteisesti.

Olet saavuttanut tavoitteet hyvin

 • Oppilas toimii pääsääntöisesti koulun sääntöjen ja annettujen ohjeiden mukaan.

 • Oppilas käyttäytyy useimmiten avuliaasti, ystävällisesti ja huomaavaisesti toisia kohtaan.

 • Oppilas auttaa toisia omien kykyjensä ja taitojensa mukaan.

 • Oppilaan kielenkäyttö henkilökuntaa ja muita oppilaita kohtaan on asiallista ja kunnioittavaa.  

 • Oppilas kunnioittaa toisen ihmisen fyysistä ja psyykkistä koskemattomuutta.

 • Oppilas esittää omat mielipiteensä asiallisesti ja kunnioittaa toisten mielipiteitä ja osaamista.

 • Oppilas ottaa vastuun käyttäytymisestään ja ristiriitatilanteiden selvittämisestä.

 • Oppilas huolehtii koulutyöstään ja omalta osaltaan työrauhasta.

 • Oppilas noudattaa hyviä ruokailutapoja.

 • Oppilas käyttäytyy kunnioittavasti koulun yhteisissä tilaisuuksissa.

 • Oppilas huolehtii yhteisistä tarvikkeista ja kunnioittaa toisen omaisuutta.

 • Oppilas käyttää koulun omaisuutta asiallisesti ja siististi.

 • Oppilas huolehtii kouluympäristön siisteydestä ohjeiden mukaisesti.

Olet saavuttanut tavoitteet tyydyttävästi

 • Oppilas tuntee ja hyväksyy koulun säännöt, mutta noudattaa niitä vaihtelevasti.

 • Oppilas pyrkii käyttäytymään avuliaasti, ystävällisesti ja huomaavaisesti toisia kohtaan.

 • Oppilas pyrkii asialliseen ja kunnioittavaan kielenkäyttöön henkilökuntaa ja muita oppilaita kohtaan. Toisinaan kielenkäyttö on epäkohteliasta.

 • Oppilas pyrkii kunnioittamaan toisen ihmisen fyysistä ja psyykkistä koskemattomuutta.

 • Oppilas esittää omat mielipiteensä useimmiten asiallisesti ja huomioi toisten mielipiteet.

 • Oppilas tarvitsee aikuisen tukea ottaakseen vastuun omasta käyttäytymisestään ja tilanteiden selvittämisestä.

 • Oppilas huolehtii useimmiten koulutyöstään ja työrauhasta omalta osaltaan.

 • Oppilas noudattaa useimmiten hyviä ruokailutapoja.

 • Oppilas pyrkii käyttäytymään kunnioittavasti koulun yhteisissä tilaisuuksissa.

 • Oppilas huolehtii ohjattuna yhteisistä tarvikkeista ja kunnioittaa toisen omaisuutta.

 • Oppilas käyttää ohjattuna koulun omaisuutta asiallisesti ja siististi.

 • Oppilas huolehtii kouluympäristön siisteydestä aikuisen tukemana.

Olet saavuttanut tavoitteet hyväksytysti

 • Oppilas tuntee koulun säännöt, mutta tarvitsee aikuisen ohjausta niitä noudattaakseen.

 • Oppilas tarvitsee aikuisen ohjausta käyttääkseen asiallista ja kunnioittavaa kieltä henkilökuntaa ja muita oppilaita kohtaan. Kielenkäyttö on usein epäkohteliasta.

 • Oppilas tarvitsee usein aikuisen ohjausta kunnioittaakseen toisen ihmisen fyysistä ja psyykkistä koskemattomuutta.

 • Oppilas pyrkii esittämään omat mielipiteensä asiallisesti.

 • Oppilas tarvitsee aikuisen tukea ottaakseen vastuun omasta käyttäytymisestään ja tilanteiden selvittämisestä.

 • Oppilas tarvitsee usein aikuisen ohjausta huolehtiakseen koulutyöstään ja työrauhasta.

 • Oppilas tarvitsee usein aikuisen ohjausta noudattaakseen hyviä ruokailutapoja.

 • Oppilas tarvitsee usein aikuisen ohjausta käyttäytyäkseen kunnioittavasti koulun yhteisissä tilaisuuksissa.

 • Oppilas tarvitsee aikuisen ohjausta huolehtiakseen yhteisistä tarvikkeista ja kunnioittaakseen toisen omaisuutta.

 • Oppilas käyttää koulun omaisuutta aikuisen ohjaamana.

 • Oppilas huolehtii vaihtelevasti kouluympäristön siisteydestä aikuisen tukemana.

Et ole saavuttanut tavoitteita hyväksytysti

 • Oppilas on piittaamaton koulutyöskentelystä ja yhteisistä säännöistä.  

 • Oppilas rikkoo tahallaan sääntöjä. Tuesta huolimatta oppilas käyttäytyy vilpillisesti ja epäkunnioittavasti ja häiritsee jatkuvasti työrauhaa ja koulunkäyntiä.  

 • Oppilas ei osaa ottaa vastuuta omasta käyttäytymisestään ja tilanteiden selvittämisestä, vaikka aikuinen tukee häntä.

Numeerinen arviointi vuosiluokalla 4-6

Arvosana 10 (erinomainen):

 • Oppilas toimii koulun sääntöjen ja annettujen ohjeiden mukaan.

 • Oppilas käyttäytyy avuliaasti, ystävällisesti ja huomaavaisesti toisia kohtaan ja kannustaa esimerkillään muita oppilaita.

 • Oppilas auttaa toisia oma-aloitteisesti omien kykyjensä ja taitojensa mukaan.

 • Oppilaan kielenkäyttö henkilökuntaa ja muita oppilaita kohtaan on asiallista ja kunnioittavaa.  

 • Oppilas kunnioittaa toisen ihmisen fyysistä ja psyykkistä koskemattomuutta.

 • Oppilas esittää omat mielipiteensä asiallisesti ja kunnioittaa toisten mielipiteitä ja osaamista.

 • Oppilas ymmärtää erilaisuutta ja ottaa toiset myönteisesti huomioon.

 • Oppilas joutuu harvoin ristiriitatilanteisiin ja tarvittaessa osaa ottaa vastuun käyttäytymisestään.  

 • Oppilas osoittaa vastuullisuutta kaikessa koulutyössä ja huolehtii työrauhasta.

 • Oppilas tukee ryhmän toimintaa omalla esimerkillään.

 • Oppilas noudattaa ja edistää hyviä ruokailutapoja.

 • Oppilas osaa toimia itsenäisesti vastuuta vaativissa tehtävissä ja osoittaa oma-aloitteisuutta yhteisten asioiden hoitamisessa.

 • Oppilas käyttäytyy kunnioittavasti koulun yhteisissä tilaisuuksissa.

 • Oppilas huolehtii yhteisistä tarvikkeista ja kunnioittaa toisen omaisuutta.

 • Oppilas käyttää koulun omaisuutta asiallisesti ja siististi.

 • Oppilas huolehtii kouluympäristön siisteydestä ohjeiden mukaisesti ja oma-aloitteisesti.

Arvosana 9 (kiitettävä):

 • Oppilas toimii koulun sääntöjen ja annettujen ohjeiden mukaan.

 • Oppilas käyttäytyy avuliaasti, ystävällisesti ja huomaavaisesti toisia kohtaan.  

 • Oppilas auttaa toisia oma-aloitteisesti omien kykyjensä ja taitojensa mukaan.

 • Oppilaan kielenkäyttö henkilökuntaa ja muita oppilaita kohtaan on asiallista ja kunnioittavaa.  

 • Oppilas kunnioittaa toisen ihmisen fyysistä ja psyykkistä koskemattomuutta.

 • Oppilas esittää omat mielipiteensä asiallisesti ja kunnioittaa toisten mielipiteitä ja osaamista.

 • Oppilas ymmärtää erilaisuutta ja ottaa toiset myönteisesti huomioon.

 • Oppilas joutuu harvoin ristiriitatilanteisiin ja tarvittaessa osaa ottaa vastuun käyttäytymisestään.  

 • Oppilas huolehtii koulutyöstään ja omalta osaltaan työrauhasta.

 • Oppilas tukee ryhmän toimintaa omalla esimerkillään.

 • Oppilas noudattaa ja edistää hyviä ruokailutapoja.

 • Oppilas osaa toimia itsenäisesti vastuuta vaativissa tehtävissä.

 • Oppilas käyttäytyy kunnioittavasti koulun yhteisissä tilaisuuksissa.

 • Oppilas huolehtii yhteisistä tarvikkeista ja kunnioittaa toisen omaisuutta.

 • Oppilas käyttää koulun omaisuutta asiallisesti ja siististi.

 • Oppilas huolehtii kouluympäristön siisteydestä ohjeiden mukaisesti ja oma-aloitteisesti.

Arvosana 8 (hyvä):

 • Oppilas toimii pääsääntöisesti koulun sääntöjen ja annettujen ohjeiden mukaan.

 • Oppilas käyttäytyy useimmiten avuliaasti, ystävällisesti ja huomaavaisesti toisia kohtaan.

 • Oppilas auttaa toisia omien kykyjensä ja taitojensa mukaan.

 • Oppilaan kielenkäyttö henkilökuntaa ja muita oppilaita kohtaan on asiallista ja kunnioittavaa.  

 • Oppilas kunnioittaa toisen ihmisen fyysistä ja psyykkistä koskemattomuutta.

 • Oppilas esittää omat mielipiteensä asiallisesti ja kunnioittaa toisten mielipiteitä ja osaamista.

 • Oppilas ottaa vastuun käyttäytymisestään ja ristiriitatilanteiden selvittämisestä.

 • Oppilas huolehtii koulutyöstään ja omalta osaltaan työrauhasta.

 • Oppilas noudattaa hyviä ruokailutapoja.

 • Oppilas käyttäytyy kunnioittavasti koulun yhteisissä tilaisuuksissa.

 • Oppilas huolehtii yhteisistä tarvikkeista ja kunnioittaa toisen omaisuutta.

 • Oppilas käyttää koulun omaisuutta asiallisesti ja siististi.

 • Oppilas huolehtii kouluympäristön siisteydestä ohjeiden mukaisesti.

Arvosana 7 (tyydyttävä):

 • Oppilas tuntee ja hyväksyy koulun säännöt, mutta noudattaa niitä vaihtelevasti.

 • Oppilas pyrkii käyttäytymään avuliaasti, ystävällisesti ja huomaavaisesti toisia kohtaan.

 • Oppilas pyrkii asialliseen ja kunnioittavaan kielenkäyttöön henkilökuntaa ja muita oppilaita kohtaan. Toisinaan kielenkäyttö on epäkohteliasta.

 • Oppilas pyrkii kunnioittamaan toisen ihmisen fyysistä ja psyykkistä koskemattomuutta.

 • Oppilas esittää omat mielipiteensä useimmiten asiallisesti ja huomioi toisten mielipiteet.

 • Oppilas tarvitsee aikuisen tukea ottaakseen vastuun omasta käyttäytymisestään ja tilanteiden selvittämisestä.

 • Oppilas huolehtii useimmiten koulutyöstään ja työrauhasta omalta osaltaan.

 • Oppilas noudattaa useimmiten hyviä ruokailutapoja.

 • Oppilas pyrkii käyttäytymään kunnioittavasti koulun yhteisissä tilaisuuksissa.

 • Oppilas huolehtii ohjattuna yhteisistä tarvikkeista ja kunnioittaa toisen omaisuutta.

 • Oppilas käyttää ohjattuna koulun omaisuutta asiallisesti ja siististi.

 • Oppilas huolehtii kouluympäristön siisteydestä aikuisen tukemana.

Arvosana 6 (kohtalainen):

 • Oppilas tuntee koulun säännöt, mutta tarvitsee aikuisen ohjausta niitä noudattaakseen.

 • Oppilas tarvitsee aikuisen ohjausta käyttääkseen asiallista ja kunnioittavaa kieltä henkilökuntaa ja muita oppilaita kohtaan. Kielenkäyttö on usein epäkohteliasta.

 • Oppilas tarvitsee usein aikuisen ohjausta kunnioittaakseen toisen ihmisen fyysistä ja psyykkistä koskemattomuutta.

 • Oppilas pyrkii esittämään omat mielipiteensä asiallisesti.

 • Oppilas tarvitsee aikuisen tukea ottaakseen vastuun omasta käyttäytymisestään ja tilanteiden selvittämisestä.

 • Oppilas tarvitsee usein aikuisen ohjausta huolehtiakseen koulutyöstään ja työrauhasta.

 • Oppilas tarvitsee usein aikuisen ohjausta noudattaakseen hyviä ruokailutapoja.

 • Oppilas tarvitsee usein aikuisen ohjausta käyttäytyäkseen kunnioittavasti koulun yhteisissä tilaisuuksissa.

 • Oppilas tarvitsee aikuisen ohjausta huolehtiakseen yhteisistä tarvikkeista ja kunnioittaakseen toisen omaisuutta.

 • Oppilas käyttää koulun omaisuutta aikuisen ohjaamana.

 • Oppilas huolehtii vaihtelevasti kouluympäristön siisteydestä aikuisen tukemana.

Arvosana 5 (välttävä):

 • Oppilas tarvitsee aikuisen ohjausta koulun sääntöjä noudattaakseen.

 • Oppilas ei aina pyri noudattamaan koulun sääntöjä ja suhtautuu seuraamuksiin välillä välinpitämättömästi.

 • Oppilaan kielenkäyttöön pitää puuttua toistuvasti. Kielenkäyttö on usein epäkohteliasta.

 • Oppilas tarvitsee usein aikuisen ohjausta kunnioittaakseen toisen ihmisen fyysistä ja psyykkistä koskemattomuutta.

 • Oppilas tarvitsee paljon aikuisen ohjausta esittääkseen mielipiteensä asiallisesti.

 • Oppilas tarvitsee paljon aikuisen tukea tilanteiden selvittämisestä. Oppilaalle on vaikeaa ottaa vastuu omasta käytöksestään.

 • Oppilaan on vaikea huolehtia koulutyöstä ja työrauhasta, vaikka aikuinen tukee häntä.

 • Oppilaan on vaikea noudattaa hyviä ruokailutapoja, vaikka aikuinen tukee häntä.

 • Oppilaan on vaikea käyttäytyä kunnioittavasti koulun yhteisissä tilaisuuksissa, vaikka aikuinen tukee häntä.

 • Oppilaan on vaikea käyttää koulun omaisuutta asiallisesti, vaikka aikuinen tukee häntä.

Arvosana 4 (hylätty):

 • Oppilas on piittaamaton koulutyöskentelystä ja yhteisistä säännöistä.  

 • Oppilas rikkoo tahallaan sääntöjä. Tuesta huolimatta oppilas käyttäytyy vilpillisesti ja epäkunnioittavasti ja häiritsee jatkuvasti työrauhaa ja koulunkäyntiä.  

 • Oppilas ei osaa ottaa vastuuta omasta käyttäytymisestään ja tilanteiden selvittämisestä, vaikka aikuinen tukee häntä.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet