Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Arviointia toteutetaan oppimisen eri vaiheissa. Arvioinnin muotoina käytetään oppimiskeskusteluja, oppilaan itsearviointia, vertais- ja lukuvuosiarviointia. Vuosiluokilla 1-6 oppilas saa väliarviointipalautteen oppimiskeskustelussa. Arvioinnin periaatteet käydään lävitse opiskelun ja työskentelyn yhteydessä. Oppilaat arvioivat omaa oppimistaan, käyttäytymistään ja työskentelyään. Oppilas otetaan mukaan kehittämään arviointia. Myös huoltajilla on mahdollisuus osallistua prosessiin oppimiskeskustelujen kautta.

Arviointiprosessi, toimintamallit, kodin kanssa tehtävä yhteistyö ja arvioinnin aikataulut kirjataan vuosittain toimintasuunnitelmaan. Opettajien kesken käydään keskustelua siitä, mitä hyvään oppimisen arviointiin kuuluu sekä miten arviointityötä tehdään laadukkaasti. Samalla mietitään, onko arviointikäytänteitä ja toimintamalleja syytä kehittää.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Lukuvuoden aikana oppilas saa jatkuvaa palautetta käyttäytymisestään. Käyttäytymisen tavoitteiden saavuttamista arvioidaan sekä oppilaan itsearvioinnilla että oppimiskeskustelussa. Lukuvuositodistuksessa käyttäytyminen arvioidaan 1.-3. luokka-asteilla sanallisena ja 4.-6. luokka-asteilla numeroin. Käyttäytymisen tavoitteet: Toisten huomioiminen: Oppilas on myönteinen ja kohtelias. Käyttäytyminen on asiallista.

Ympäristön huomioiminen: Oppilas osallistuu turvallisen, rauhallisen ja viihtyisän oppimisympäristön ylläpitoon.

Toimintatapojen ja sääntöjen noudattaminen: Oppilas noudattaa hyviä käytöstapoja sekä koulun sääntöjä ja toimintaohjeita.

4.–6. luokkien käyttäytymisen arvioinnin kriteerit:

Arvosana 10:

• Toisten huomioiminen: Oppilas on kaikkia kohtaan myönteinen, kohtelias ja avulias. Oppilas toimii vastuullisesti ja luotettavasti.

• Ympäristön huomioiminen: Oppilas edistää omatoimisesti ja muita kannustaen turvallista, rauhallista ja viihtyisää oppimisympäristöä.

• Toimintatapojen ja sääntöjen noudattaminen: Oppilas noudattaa aktiivisesti hyviä käytöstapoja sekä koulun sääntöjä ja toimintaohjeita kaikissa tilanteissa.

Arvosana 9:

• Toisten huomioiminen: Oppilas on lähes aina kaikkia kohtaan myönteinen, kohtelias ja avulias. Oppilas toimii vastuullisesti ja luotettavasti.

• Ympäristön huomioiminen: Oppilas edistää omatoimisesti turvallista, rauhallista ja viihtyisää oppimisympäristöä.

• Toimintatapojen ja sääntöjen noudattaminen: Oppilas noudattaa lähes aina hyviä käytöstapoja sekä koulun  sääntöjä ja toimintaohjeita. 

Arvosana 8:

• Toisten huomioiminen: Oppilas on yleensä myönteinen ja kohtelias. Käyttäytyminen on asiallista.

• Ympäristön huomioiminen: Oppilas osallistuu turvallisen, rauhallisen ja viihtyisän oppimisympäristön ylläpitoon.

• Toimintatapojen ja sääntöjen noudattaminen: Oppilas noudattaa yleensä hyviä käytöstapoja sekä koulun  sääntöjä ja toimintaohjeita. 

Arvosana 7:

• Toisten huomioiminen: Oppilas suhtautuu toisiin vaihtelevasti ja on välillä epäkunnioittava.

• Ympäristön huomioiminen: Oppilas osallistuu vaihtelevasti turvallisen, rauhallisen ja viihtyisän

oppimisympäristön ylläpitoon.

• Toimintatapojen ja sääntöjen noudattaminen: Oppilas noudattaa hyviä käytöstapoja vaihtelevasti, eikä aina  noudata koulun sääntöjä ja toimintaohjeita. 

Arvosana 6:

• Toisten huomioiminen: Oppilas ei ota yleensä huomioon toisia ja käytös on epäkunnioittavaa.

• Ympäristön huomioiminen: Oppilas häiritsee turvallisen, rauhallisen ja viihtyisän oppimisympäristön ylläpitoa.

• Toimintatapojen ja sääntöjen noudattaminen: Oppilas ei noudata hyviä käytöstapoja, koulun sääntöjä ja  toimintaohjeita. Oppilaalla on luvattomia poissaoloja. 

Arvosana 5:

• Toisten huomioiminen: Oppilas huomioi kielteisesti toiset ja käytös on epäkunnioittavaa.

• Ympäristön huomioiminen: Oppilaan käyttäytyminen häiritsee toistuvasti turvallisen, rauhallisen ja viihtyisän  oppimisympäristön ylläpitoa. 

• Toimintatapojen ja sääntöjen noudattaminen: Oppilas ei piittaa hyvistä käytöstavoista, eikä noudata koulun  sääntöjä ja toimintaohjeita. 

Arvosana 4:

• Toisten huomioiminen: Oppilas käyttäytyy muita kohtaan aina kielteisesti ja epäkunnioittavasti.

• Ympäristön huomioiminen: Oppilaan käyttäytyminen häiritsee aina turvallisen, rauhallisen ja viihtyisän  oppimisympäristön ylläpitoa. 

• Toimintatapojen ja sääntöjen noudattaminen: Oppilas on täysin piittaamaton hyvistä käytöstavoista ja rikkoo  koulun sääntöjä ja toimintaohjeita päivittäin.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Arviointia toteutetaan oppimisen eri vaiheissa. Arvioinnin muotoina käytetään oppimiskeskusteluja, oppilaan

itsearviointia, vertais- ja lukuvuosiarviointia. Vuosiluokilla 1-6 oppilas saa väliarviointipalautteen

oppimiskeskustelussa. Arvioinnin periaatteet käydään lävitse opiskelun ja työskentelyn yhteydessä. Oppilaat  arvioivat omaa oppimistaan, käyttäytymistään ja työskentelyään. Oppilas otetaan mukaan kehittämään arviointia. 

Myös huoltajilla on mahdollisuus osallistua prosessiin oppimiskeskustelujen kautta.

Oppilaita ohjataan jatkuvaan itse- ja vertaisarviointiin. Arvioinnin periaatteet on käyty yhdessä läpi ja niistä  keskustellaan. Oppilaita opetetaan arvioimaan realistisesti oppimistaan ja työskentelyään. Samalla ohjataan antamaan vertaispalautetta. Itsearvioinnin dokumentteina voivat olla esim. arviointikansiot ja sähköiset portfoliot. 

Arviointikulttuurin yhtenäisyyttä tuetaan opettajien lukuvuosittain tapahtuvilla yhteisillä oppimiskeskusteluilla.

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet