Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Opettaja tiedottaa huoltajia syyslukukauden alussa esimerkiksi vanhempainillassa tai muulla sopivalla tavalla opiskelun tavoitteista sekä arvioinnin periaatteista ja käytänteistä. Tarkemmat ajankohdat määritellään vuosittain.

Opettaja käy oppimis- ja arviointikeskustelun oppilaan ja huoltajan kanssa yhdessä vähintään kerran lukuvuoden aikana. Keskustelun ajankohta määritellään vuosittain koulun toimintasuunnitelmassa.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Oppilaan käyttäytymistä arvioidaan jatkuvasti oppimisen ja työskentelyn yhteydessä. Käyttäytymisen arvioinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti seuraaviin tavoitteisiin:

1. Oppilas käyttäytyy ystävällisesti ja avuliaasti.

2. Oppilas toimii rehellisesti, luotettavasti ja oikeudenmukaisesti.

3. Oppilas arvostaa omaa ja toisten työtä.

4. Oppilas käyttäytyy hyvien tapojen mukaisesti.

5. Oppilas käyttää asiallista ja kunnioittavaa kieltä.

6. Oppilas ottaa huomioon toiset ihmiset eikä kiusaa muita.

7. Oppilas noudattaa koulun sääntöjä.

8. Oppilas suhtautuu vastuuntuntoisesti yhteiseen ja yksityiseen omaisuuteen.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuosittaisen oppimis- ja arviointikeskustelun ajankohta määritellään vuosittain koulun toimintasuunnitelmassa.

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet