Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Katajanokan ala-asteen koulussa keskustellaan lukuvuoden alussa opiskelun tavoitteista, laaja-alaisista tavoitteista sekä arvioinnin yleisistä periaatteista ja käytänteistä opettajien kesken sekä luokissa yhdessä oppilaiden kanssa, ja niistä tiedotetaan huoltajille syyslukukauden aikana. Tavoitteenasettelua jaksotetaan siten, että luokassa oppimistavoitteista keskustellaan jokaisen oppimisjakson alkaessa.

Oppilas valitsee laaja-alaisista tavoitteista itselleen sopivat lukuvuositavoitteet. Tavoitteen täyttyessä tavoitteenasettelua jatketaan.

Syyslukukaudella oppilas, opettaja ja huoltaja tapaavat oppimiskeskustelussa.

Kevätlukukaudella oppilas ja opettaja käyvät itsearvioinnin pohjalta ohjauskeskustelun, johon tarvittaessa huoltaja kutsutaan mukaan.

Lukuvuoden päätteeksi 1.-3.-luokkalaiset saavat sanallisen arvioinnin lukuvuositodistuksessa, jonka liitteenä on käyttäytymisen arviointi. 4.-6. luokkien oppilaat saavat lukuvuoden päätteeksi numeroarvioinnin lukuvuositodistuksessa.

Oppilaat saavat monipuolista palautetta työskentelystä, oppimisesta ja edistymisestä opettajiltaan lukuvuoden aikana.

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Luokanopettaja informoi huoltajia tavoitteista ja arvioinnista syyslukukaudella yhteisissä tapaamisissa (esim. vanhempainilta ja oppimiskeskustelu), joita voidaan pitää myös sähköisten kanavien kautta.

Arviointipalautteen muodoista sovitaan lukuvuoden alussa ja ne kirjataan toimintasuunnitelmaan lukuvuosittain.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Katajanokan ala-asteen koulussa käyttäytymisen arviointi kohdistuu siihen, miten oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön sekä noudattaa sääntöjä.

Tavoitteet

  • Oppilas noudattaa yhdessä sovittuja sääntöjä.

  • Oppilas ottaa muut huomioon, antaa kaikille työrauhan ja luo toiminnallaan myönteistä ilmapiiriä.

  • Oppilas toimii tilanteeseen sopivalla tavalla.

  • Oppilas huolehtii välineistä ja ottaa vastuuta ympäristöstä.

  • Oppilas osallistuu rakentavasti koulun toimintaan.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuoden päätteeksi 1.-3.-luokkalaiset saavat sanallisen arvioinnin lukuvuositodistuksessa, jonka liitteenä on käyttäytymisen arviointi. 4.-6. luokkien oppilaat saavat lukuvuoden päätteeksi numeroarvioinnin lukuvuositodistuksessa.

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Katajanokan ala-asteen koulussa ei anneta välitodistuksia.

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet