Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppilaiden oppimisesta ja edistymisestä tiedotetaan huoltajille. Arvioinnista ja oppimisen edistymisestä keskustellaan luokkakohtaisissa vanhempainilloissa ja hojks-palavereissa. Hojks-palaverit toimivat oppimiskeskusteluina. Ne käydään kaikilla vuosiluokilla oppilaan ja huoltajien kanssa lokakuun loppuun mennessä. Syksyn tapaamisessa asetetaan tavoitteita lukuvuoden opiskelulle. Keväällä arvioidaan tavoitteiden toteutumista.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymisen tavoitteet Karviaistien koulussa:

 Oppilas käyttäytyy ystävällisesti ja kohteliaasti.

 Oppilas käyttää asiallista ja kunnioittavaa kieltä.

 Oppilas ottaa huomioon toiset ihmiset.

 Oppilas arvostaa omaa ja toisten työtä sekä omaisuutta.

 Oppilas noudattaa koulun sääntöjä ja sopimuksia.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Äidinkielen ja kirjallisuuden sekä ympäristöopin sanallisesti arvioitavat valinnaiset kurssit voivat korottaa näiden yhteisten aineiden päättöarvosanaa.

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Väliarviointi annetaan syyslukukauden päättyessä 1.-7.luokkalaisille. 8.luokkalaiset ja 9.luokkalaiset saavat välitodistuksen syyslukukauden päätteeksi. 

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet