Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Käpylän peruskoulussa

Elokuun aikana opettajat linjaavat kirjallisesti luokka-aste- ja aineryhmissä lukuvuoden tavoitteet.

• Luokilla 1-6: Syyskauden oppimiskeskusteluissa käydään läpi lukuvuoden oppimaan oppimisen ja oppiaineiden sisältötavoitteet. Opettaja palaa tavoitteisiin lukuvuoden aikana.

• Luokilla 7 – 9: Jokainen opettaja avaa kurssikohtaisesti kurssin sisältötavoitteet. Samalla hän keskustelee oppilaiden kanssa työtavoista ja näytöistä. Tavoitteet jaetaan oppilaille sähköiseen alustaan tai poimitaan opetussuunnitelmasta portfolioon.

 *Päättöluokilla 8 ja 9 opinto-ohjaajat tiedottavat oppilaita ja koteja päättöarvioinnin kriteereistä .

 *Oppilaan portfolioon keräytyy aineistoa arvioinnin tueksi, erityisesti luokilla 5 – 9.

 *Oppilas saa ohjaavaa ja kannustavaa palautetta oppimisestaan opintojen aikana.

Luokilla 1 – 9: Wilmaan merkitään oppilaan opintosuoritukset; kokeet, tuntikuulustelut yms. näkyviin huoltajille

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Käpylän peruskoulussa opiskelun tavoitteista ja arvioinnin perusteista tiedotetaan huoltajille lukuvuositiedotteessa ja koulun kotisivuilla, joissa on linkki opetussuunnitelman arviointiosuuteen. Lukuvuositiedotteessa julkaistaan karkea arviointiaikataulu, joka on kirjattu tämän opetussuunnitelman kohtaan 6.11.1.

Syyskauden ensimmäisissä kotien tapaamisissa käsitellään oppimisen sisällöllisiä tavoitteita. Luokkien 8 ja 9 huoltajien tapaamisissa käsitellään erityisesti päättöarvioinnin kriteereitä ja arvosanan muodostumista. Näille päättövaiheessa oleville oppilaille opinto-ohjaajat jakavat huoltajille ja oppilaille aineiden keskeiset sisällöt ja arviointitavat –yhteenvedon (joko paperilla tai sähköisesti).

Syyskauden oppimiskeskusteluissa käsitellään sekä oppilaan opiskeluvalmiuksia että ainekohtaisia tavoitteita.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Käpylän peruskoulussa käyttäytymisen tavoitteita ovat oppilaan kyky toimia hyviä tapoja noudattaen vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja ympäristön kanssa, kyky arvostaa omaa ja toisten työtä ja kyky noudattaa sääntöjä. Käyttäytymisen arvioinnin tarkoituksena on lisätä oppilaan tietoisuutta hyvän käyttäytymisen, rehellisyyden, muiden arvostamisen ja vastuullisen toiminnan merkityksestä sekä siitä, että jokaisen käyttäytyminen vaikuttaa yhteistyön onnistumiseen ja työrauhan säilymiseen.

Käyttäytymisen tavoitteet on kuvattu Hyvä Me –tavoitteissa. Hyvä Me –taulut ovat koulun seinillä nähtävissä ja niiden teemoja käsitellään vuosittain luokissa:

1) Annan tilaa toisille ja erilaisuudelle.

2) Edistän turvallisuutta.

3) Annan työrauhan.

4) Pidän huolta oppimisestani.

5) Olen hyvä sellaisena kuin olen.

6) Saan yrittää ja erehtyä, oppia ja innostua.

7) Välitän, kuuntelen, kannustan.

8) Pidän paikat siistinä.

9) Tervehdin.

10) Puhun hyvää toisista.

Oppilaan käyttäytymistä arvioidaan suhteessa määriteltyihin tavoitteisiin ja koulun järjestyssääntöjen noudattamiseen. Käyttäytymisen arviointiin osallistuvat kaikki oppilasta opettavat opettajat. Käyttäytymistä arvioidaan myös yhdessä oppilaan kanssa osana oppimiskeskustelua.

Luokilla 1 - 3 käyttäytymistä arvioidaan sanallisesti ja luokilla 4 – 9 numeroilla, ja arviointia voidaan täydentää sanallisesti. Käyttäytymistä arvioidaan kirjallisesti vähintään kerran lukuvuodessa. Käyttäytymisen arviointi perusteineen annetaan oppilaalle päättötodistuksen liitteenä.

Käyttäytymisen numeroarvioinnin kriteerit (luokat 4. – 9.), joita sovelletaan myös sanallista arviointia tehdessä. Arvosanojen kaikkien kriteerien ei tarvitse täyttyä. Epärehellinen ja / tai lainvastainen käyttäytyminen alentaa arvosanaa.

10 Erinomainen

               - käyttäytyy moitteettomasti ja noudattaa koulun sääntöjä

               - pyrkii aktiivisesti oikeudenmukaisuuteen ja ottaa oma-aloitteisesti muut huomioon

               - on ystävällinen, huomaavainen ja auttavainen

               - ottaa vastuuta yhteisistä asioista

               - suhtautuu vastuullisesti koulutyöhön ja oppimisympäristöön

9 Kiitettävä

               - käyttäytyy moitteettomasti

               - ottaa oma-aloitteisesti muut huomioon

               - on ystävällinen, huomaavainen ja auttavainen

               - toimii rakentavasti ryhmässä

               - suhtautuu vastuullisesti koulutyöhön ja oppimisympäristöön

8 Hyvä

               - käyttäytyy hyvin

               - noudattaa useimmiten sääntöjä

               - antaa työrauhan

               - ottaa muut huomioon

               - suhtautuu yleensä vastuullisesti koulutyöhön ja oppimisympäristöön

7 Tyydyttävä

               - vaatii toisinaan ohjausta

               - noudattaa sääntöjä vaihtelevasti

               - työrauhaongelmia

               - yhteistyötaidoissa puutteita

               - suhtautuu vaihtelevasti koulutyöhön ja oppimisympäristöön

6 Kohtalainen

               - vaatii jatkuvaa ohjausta

               - jatkuva sääntöjen rikkominen

               - työrauhaongelmia

               - yhteistyötaidoissa suuria puutteita

               - luvattomia poissaoloja

               - suhtautuu piittaamattomasti koulutyöhön ja oppimisympäristöön

5 Välttävä

               - vaatii jatkuvaa ohjausta, ei noudata koulun sääntöjä

               - käyttäytyy häiritsevästi ja väkivaltaisesti

               - luvattomia poissaoloja

               - välinpitämätön koulutyötä ja muita ihmisiä kohtaan

               - turmelee oppimisympäristöään

4 Hylätty

               - oppilas ei ole koulun keinoin ojennettavissa

               - taito kontrolloida käyttäytymistä puuttuu

               - uhkaa turvallisuutta

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Käpylän peruskoulussa tarjotaan oppilaalle jatkuvasti mahdollisuuksia näyttöihin opiskeltavissa aineissa. Tavoitteena on, että oppilas voi siirtyä vuosiluokkansa mukana eteenpäin. Jos oppilaalle on tulossa useita puuttuvia suorituksia, luokanopettaja / luokanvalvoja kutsuu oppilaan ja huoltajat sekä moniammatillisen ryhmän edustajia neuvotteluun. Yhdessä arvioidaan oppilaan mahdollisuudet antaa näyttöjä useissa keskeneräisissä oppiaineissa tai mahdollisia luokan kertaamisen hyötyjä.

Oppilas siirretään vuosiluokkiin sitomattomaan opetukseen, jos oppilaan vuosiluokan oppiaineita jää lukuvuoden päättyessä osin suorittamatta. Luokanvalvoja ja ko. aineopettaja yhdessä erityisopettajan kanssa kirjaavat oppilaalle oppimissuunnitelman suorituksen saamiseksi. Oppimissuunnitelmaan kirjataan huoltajan hyväksymä oppilaan arvio suoritusaikatauluksi. Luokanopettaja / luokanvalvoja seuraa opiskelun etenemistä ja suorituksia.

Opettaja kirjaa oppilaan tuen asiakirjaan oppilaan saamat tukitoimet ja näiden perusteella suunnitellaan seuraavat oppimisen tavoitteet mm. painoalueittain tapahtuva opetus.

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Käpylän peruskoulussa seuraavissa aineissa tarjotaan lyhytkursseja (alle 2vvt) , jotka arvioidaan sanallisesti. Seuraavilla kursseilla voi osoittaa erityistä osaamista ja siten korottaa varsinaisen emoaineen päättöarvosanaa: suomen kieli, englannin kieli, ympäristöoppi, maantieto, biologia, kotitalous, musiikki, kuvataide, käsityö ja liikunta, yhteiskuntaoppi.

Luonto ja tiede -soveltuvuusopinnoissa valinnaisaineena on Arjen ilmiöiden luonnontiedettä. Se muodostuu lyhytkursseista, joilla on eri emoaineita.

Yleiset kurssisisällöt ovat 7. vuosiluokalla vesi, 8. vuosiluokalla kasvitarhalla, kotitalouden kemiaa, tiedetemput sekä 9. vuosiluokalla ympäristökemiaa, kaupunkimaantiedettä, tähtitiedettä.

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Käpylän peruskoulussa oppilasta ja huoltajaa tiedotetaan ajoissa mahdollisista merkittävistä arvosanan muutoksista tai siitä, että oppilas ei saavuta asettamiaan tavoitteita. Ajoissa tiedottamisella varmistetaan se, että oppilaalle annetaan mahdollisuus antaa näyttöjä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Käpylän peruskoulussa oppilas saa palautetta oppimisestaan seuraavasti:

1. Oppimistavoitteiden asettelu kaikilla luokilla:

• Oppilaat asettavat oman opiskelunsa tavoitteet syyskuun aikana.

• Oppimisen tavoitteet tehdään ohjatusti ryhmässä

2. Oppimiskeskustelut käydään ennen syyslomaa (huoltaja kutsutaan mukaan luokka-asteiden 2- 9 oppilaiden keskusteluun / voidaan toteuttaa verkossa).

• Oppimistavoitteet käsitellään tässä keskustelussa.

• Tehostetun - ja erityisen tuen oppilaiden huoltajat kutsutaan mukaan keskusteluun ja samalla laaditaan tuen kuluvan lukuvuoden pedagogiset asiakirjat.

• Luokkien 1 oppilaiden osalta opettaja tapaa huoltajia ennen syyslomaa

3. Väliarviointi:

     * luokilla 5 – 7 saavat numerollisen väliarviointi jouluna

     * luokilla 8 ja 9 saavat välitodistuksen.

4. Oppimiskeskustelun arviointikeskustelut käydään (huoltaja voidaan kutsua mukaan / voidaan toteuttaa verkossa)

• luokilla 1 – 4 tammi-helmikuu, jolloin oppilaan osalta tehdään suunnitelma kevättä kohti. Samalla opettaja antaa arvion numerotasoisesta oppimisesta.

• Luokilla 5 – 9 huhti-toukokuussa, jolloin oppilaalla on mahdollisuus pohtia osaamisensa lisänäyttöjä ja tavoitteenasettelun realistisuutta.

• Tehostetun - ja erityisen tuen oppilaiden huoltajat kutsutaan mukaan keskusteluun ja samalla päivitetään / tarkistetaan pedagogiset asiakirjat

5. Lukuvuositodistus:

Kaikki oppilaat saavat lukuvuositodistukset keväällä:

  * luokilla 1- 3 annetaan sanallinen todistus

  * luokilla 4 –9 annetaan numerotodistus

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet