Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Ei koulukohtaisia täsmennyksiä.

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Arvioinnin periaatteista ja käytänteistä tiedotetaan huoltajille lukuvuoden alussa Wilman kautta. Oppilaan oppimisesta ja edistymisestä lukuvuoden aikana tiedotetaan ensisijaisesti Wilman kautta. Arvioinnista ja oppimisen edistymisestä kullakin luokkatasolla keskustellaan myös vanhempainilloissa. Oppimiskeskustelut pidetään syyslukukauden aikana. Oppimiskeskustelussa pohditaan yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa oppilaan edistymistä opinnoissa, tarkennetaan tavoitteita ja keskustellaan arvioinnista. Mahdollisesta hylätyn suorituksen vaarasta tiedotetaan oppilaalle ja huoltajalle hyvissä ajoin.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Toimintaohjeet

Liikkuminen koulumatkoilla ja koulualue

●     Kuljen koulumatkat turvallisesti liikennesääntöjä noudattaen.

●     Huolehdin turvallisesta liikkumisesta esimerkiksi käyttämällä pyöräilykypärää.

●     Käyttäydyn asiallisesti ja ystävällisesti kulkiessani kouluun.

●     Menen koulupäivän jälkeen viivyttelemättä huoltajien kanssa sovittuun paikkaan.

●     Huolehdin kulkuvälineen sille osoitettuun parkkiin tai säilytystilaan. Olen vastuussa kulkuvälineestäni koulupäivän aikana.

●     Käytän kulkuvälinettä vain koulumatkoihin.

●     Pysyn koulualueella koulupäiväni ajan.

●     Poistun koulun tiloista ja koulualueelta koulupäiväni päätyttyä. 

 

Oppitunnit

●     Tulen ajoissa oppitunneille.

●     Jätän ulkovaatteet ja jalkineet oppituntien ajaksi niille tarkoitetuille säilytyspaikoille.

●     Annan kaikille oppimis- ja työrauhan.

●     Pidän tarvittavat työvälineet mukanani.

●     Huolehdin kotitehtävistäni.

 

Välitunnit

●     Kuljen välitunnille ja oppitunnille ripeästi ja hiljaisesti.

●     Vietän välitunnit sille varatulla välituntialueella.

●     Pukeudun ulkovälitunnille asianmukaisesti.

●     Vietän aikaa välitunnilla turvallisesti.

●     Käytän älylaitetta vain sille varatulla alueella välituntisin. 

 

Koululounas

●     Jätän ulkovaatteet, päähineen, puhelimeni ja reppuni niille osoitettuun paikkaan.

●     Liikun kouluravintolaan opettajan johdolla.

●     Pesen kädet huolellisesti ja pidän huolta hygieniasta. 

●     Ruokailen oikeassa lounasvuorossa.

●     Keskustelen kouluravintolassa hiljaisella äänellä vain oman pöytäseurueeni kanssa. 

●     Noudatan hyviä ruokailutapoja.

●     Pyrin maistamaan kaikkia ruokia ja otan ruokaa sen verran kuin jaksan syödä.

●     Noudatan lajitteluohjeita ja palautan astiat palautuspisteelle.

●     Poistun kouluravintolasta opettajan johdolla.

 

Käytös

●     Käyttäydyn ystävällisesti ja huomaavaisesti koulun oppilaita ja henkilökuntaa kohtaan.

●     Noudatan hyviä tapoja.

●     Käytän asiallista kieltä kiroilematta ja nimittelemättä muita.

●     Noudatan opintoretkillä saamiani ohjeita ja vierailukohteen sääntöjä.

 

Siisteys ja ympäristöstä huolehtiminen

●     Pidän ympäristöni siistinä ja viihtyisänä.

●     Pidän huolen omasta, muiden ja koulun omaisuudesta. 

●     Vastaan itse kouluun tuomasta henkilökohtaisesta omaisuudestani.

●     Pidän tavarat niille osoitetuissa säilytyspaikoissa. 

●     Olen korvausvelvollinen aiheuttamastani vahingosta.

●     Vien löytötavarat henkilökunnalle.

 

Turvallisuus ja päihteet

●     Noudatan koulun sääntöjä ja ohjeita.

●     Ilmoitan henkilökunnalle, jos huomaan kiusaamista tai häirintää.

●     Ilmoitan henkilökunnalle, jos huomaan turvallisuutta vaarantavia esineitä tai asioita kouluympäristössäni.

●     Päihteiden ja muiden alaikäisiltä kiellettyjen tuotteiden hallussapito sekä käyttö on kielletty.

 

Älylaitteiden käyttö

●     Käytän oppitunneilla älylaitteita opettajan ohjeiden mukaisesti.

●     Oppitunneilla pidän älylaitteeni äänettömällä.

●     Käytän koulun antamaa älylaitetta vain opiskeluun.

●     Älylaitteiden käytössä huomioin Suomen lain, tekijänoikeudet ja muiden yksityisyydensuojan.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Ei koulukohtaisia täsmennyksiä.

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Hyväksytty/hylätty -merkinnällä arvioitava alle kahden vuosiviikkotunnin valinnainen aine voi korottaa yhteisen oppiaineen päättöarvosanaa, jos oppilas on osoittanut erityistä osaamista valinnaisen aineen opiskelussa suhteessa oppiaineen tavoitteisiin ja päättöarvioinnin kriteereihin. Valinnaiset aineet, joita on mahdollista valita yksi vuosiviikkotunti, voivat toteutuessaan korottaa päättöarvosanaa. Näitä ovat seuraavat valinnaiset kurssit:

Englanti (A1)

Valinnainen englanti, Talking English 8. tai 9. lk

Valinnainen englanti, Basic English 8. tai 9. lk

Valinnainen englanti, Syventävä kurssi 8. tai 9. lk

Toinen kotimainen kieli (ruotsin kieli, A2 tai B1)

Valinnainen ruotsi 8. tai 9. lk

Valinnainen ruotsi, Vi ska tala svenska 8. tai 9. lk

Äidinkieli ja kirjallisuus (suomen kieli ja kirjallisuus tai suomi toisena kielenä ja kirjallisuus)

Ilmaisutaito 8. ja/tai 9. lk

Kotitalous

Valinnainen kotitalous 8. ja/tai 9. lk

Kuvataide

Valinnainen kuvataide ja teknologia 8. ja/tai 9. lk

Liikunta

Valinnainen liikunta 8. ja/tai 9. lk

Musiikki

Valinnainen musiikki, bändipaja 8. ja/tai 9. lk

Käsityö (kovat materiaalit)

Valinnainen tekninen työ 8. ja/tai 9. lk

Käsityö (pehmeät materiaalit)

Valinnainen tekstiilityö 8. ja/tai 9. lk

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Vuosiluokilla 4 - 9 oppilaalle annetaan syyslukukauden lopussa välitodistus ja lukuvuoden päättyessä lukuvuositodistus. Vuosiluokilla 1 – 3 oppilaalle annetaan lukuvuoden päättyessä lukuvuositodistus. Syyslukukauden lopussa 1 – 3 vuosiluokkien oppilaalle annetaan kirjallinen väliarviointipalaute. Arviointien tarkat ajankohdat ilmoitetaan koulun lukuvuositiedotteessa.  

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet