Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Koulumme tiedottaa lukuvuoden alkaessa yhteisesti arvioinnin yleisistä periaatteista ja käytänteistä sekä käyttäytymisen arviointikriteereistä.

Kalasataman peruskoulussa opettajat tiedottavat huoltajille ja oppilaille lukuvuoden aikana oppiaineiden keskeisistä tavoitteista ja arviointikriteereistä ja -menetelmistä lukuvuoden osalta.

Kalasataman peruskoulussa painotamme jatkuvaa arviointia. Arvioinnissa korostetaan oppilaan vahvuuksia ja yksilöllisyyttä ja kehittymisen mahdollisuutta. Jokainen oppilas on lähtökohtaisesti hyvä ja arvokas ja omaa myönteisen asenteen kehittymiseensä. Oppilaan itse- ja vertaisarviointia kehitämme vahvaksi osaksi portfoliotyöskentelyä ja ilmiöoppimisen prosessia.

Arvioinnissa noudatamme koulun ihmis- ja oppimiskäsityksen periaatteita. (Nämä periaatteet lisätään myös opsiin koulukohtaisiin täsmennyksiin kohtiin 2.2.1 arvolähtökohtien ja eettisten periaatteiden toteutuminen koulussa ja 2.3 oppimiskäsitys).

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Kalasataman peruskoulussa oppimiskeskustelu on osa arviointia. Syyslukukaudella oppilaat kirjaavat oppimisen tavoitteitaan oppimiskeskustelulomakkeeseen kuluvalle lukuvuodelle. Käyttäytymisen arvioinnin kriteerit käydään tässä yhteydessä myös yhdessä läpi. Tammi-helmikuussa käydään varsinainen oppimiskeskustelu kokonaisuudessaan yhdessä oppilaan, huoltajan ja opettajan kanssa. Mikäli oppilaalle laaditaan erillinen henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (hojks) tai oppimissuunnitelma (oppsu), em. asiat kirjataan tähän asiakirjaan, jolloin oppimiskeskustelu toteutuu tätä kautta.

Koulu tarkentaa oppilaan oppimisen ja osaamisen arvioinnissa huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön muodot ja tavat sekä tiedottamisen ajankohdat.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

KALASATAMAN PERUSKOULUN KÄYTTÄYTYMISEN ARVIOINTIKRITEERIT VUOSILUOKILLA 1.-9. IKÄTASOON SUHTEUTETTUNA

• Käyttäytymisen arviointi perustuu opetussuunnitelmaan kirjattuihin käyttäytymisen osa-alueiden kriteereihin. Huoltajilla ja oppilailla on ollut mahdollisuus vaikuttaa käyttäytymisen arvioinnin kriteeristöön.

Käyttäytymisen arviointi on jatkuvaa ja formatiivista arviointia tehdään koko lukuvuoden aikana. Yksilölliset tavoitteet otetaan huomioon arvioinnissa. Arvioinnin kriteeristö käydään läpi oppimiskeskustelussa yhdessä huoltajan ja oppilaan kanssa. Yksilölliset tavoitteet otetaan huomioon henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Hyvien tapojen noudattaminen

􀂃 toimii kohteliaasti

􀂃 toimii kannustavasti

􀂃 on rehellinen

􀂃 kielen- ja äänenkäyttö on toisia kunnioittavaa.

􀂃 huomioi toiset ihmiset

Sääntöjen ja ohjeiden noudattaminen

􀂃 toimii annettujen ohjeiden mukaisesti

􀂃 ottaa vastuuta yhteisten asioiden hoidosta

􀂃 käy säännöllisesti koulua

􀂃 noudattaa koulun yhteisiä sääntöjä ja sopimuksia

Muiden ihmisten arvostava kohtelu

􀂃 hyväksyy erilaisuutta

􀂃 ei kiusaa eikä hyväksy kiusaamista

􀂃 toisen kunnioittaminen

􀂃 kohtelee muista ystävällisesti

􀂃 ottaa toiset mukaan yhteiseen toimintaan

Ympäristön huomioon ottaminen

􀂃 Omista ja yhteisistä välineistä huolehtiminen

􀂃 oppimisympäristön viihtyvyydestä ja siisteydestä huolehtiminen

􀂃 toimii ympäristöä kunnioittaen

􀂃 edistää ja ylläpitää toiminnallaan oppimisympäristön työrauhaa

􀂃 edistää omalla toiminnallaan oppimisympäristön turvallisuutta

Asiallinen ja tilannetietoinen käyttäytyminen

􀂃 käyttäytyy asianmukaisesti päivittäisessä koulutyössä ja erilaisissa oppimisympäristöissä koulun ulkopuolella

􀂃 sietää pettymyksiä

􀂃 kuuntelee aikuista

􀂃 korjaa omaa käyttäytymistään saadun palautteen perusteella

􀂃 haluaa sovitella ristiriitoja

Käyttäytymisen arvosanan muodostamisen kriteerit ovat yhtenäiset vuosiluokkien 1.-3.arviointiasteikon kanssa mikä vahvistetaan kaupunkitasoisesti.

Vuosiluokilla 1-3 lukuvuositodistuksessa käytettävä arviointiskaala:

Olet saavuttanut tavoitteet erinomaisesti

Olet saavuttanut tavoitteet hyvin

Olet saavuttanut tavoitteet tyydyttävästi

Olet saavuttanut tavoitteet hyväksytysti

Et ole saavuttanut tavoitteita hyväksytysti

Käyttäytymisen numeerisen arvosanan muodostamisen kriteerit Kalasataman koulussa 4.-9.lk

Erinomainen (10)

• Oppilas hallitsee erinomaisesti yllä mainitut tavoitteet.

• Oppilas on esimerkillinen käytöksessään kaikissa tilanteissa

• Oppilas kannustaa omalla esimerkillään muitakin toimimaan samoin yllä mainittujen tavoitteiden suhteen.

Kiitettävä (9)

• Oppilas hallitsee kiitettävästi yllä mainitut tavoitteet.

• Oppilaan toiminta ei ole vaatinut erityistä keskustelua ja ohjausta.

Hyvä (8)

• Oppilas hallitsee hyvin yllä mainitut tavoitteet.

• Jossakin näistä oppilaan toiminta on vaatinut keskustelua ja ohjausta, mutta hän on kyennyt kehittämään taitojaan näillä osa-alueilla arviointijakson aikana.

Tyydyttävä (7)

• Oppilas hallitsee tyydyttävästi yllä mainitut tavoitteet.

• Joissakin näistä oppilaan toiminta on vaatinut keskustelua ja ohjausta, mutta hän on pyrkinyt kehittämään taitojaan näillä osa-alueilla arviointijakson aikana.

Kohtalainen (6)

• Oppilas hallitsee kohtalaisesti yllä mainitut tavoitteet.

• Oppilaan toiminta on vaatinut keskustelua ja ohjausta useiden tavoitteiden suhteen arviointijakson aikana. Hän on ajoittain pyrkinyt kehittämään taitojaan näillä osa-alueilla, mutta hän ei ole juurikaan onnistunut siinä.

Välttävä (5)

• Oppilas hallitsee välttävästi yllä mainitut tavoitteet.

• Oppilaantoiminta on toistuvasti vaatinut keskustelua ja ohjausta kaikkien tavoitteiden suhteen, mutta hän ei ole pystynyt kehittämään taitojaan arviointijakson aikana.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Koulukohtainen osuus: ei koulukohtaisia lisäyksiä.

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Kalasataman peruskoulussa

Koulussa ei ole sellaisia yhden vuosiviikkotunnin kestoisia valinnaisaineita, jotka arvioitaessa hyväksytty/hylätty-asteikolla voisivat korottaa jonkun oppiaineen/emoaineen arvosanaa.

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Kalasataman peruskoulussa annetaan lukuvuositodistus kaikilla vuosiluokilla ja välitodistus vuosiluokilla 6.-9. Tämän lisäksi oppilas ja huoltaja osallistuvat oppimiskeskusteluun tammi-helmikuussa. Todistus on sanallinen vuosiluokilla 1.-3. ja numeerinen vuosiluokilla 4.-9.

Koulussamme toteutetaan 2-jaksojärjestelmää mutta tarvittaessa opetus voidaan toteuttaa myös useammassa jaksossa lukuvuoden aikana.

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet