Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Syyslukukauden aikana oppilas asettaa opiskelulleen tavoitteita. Nämä tavoitteet kirjataan ja tiedotetaan myös koteihin. Lukuvuoden puolivälissä tarkastellaan oppilaan edistymistä asettamiensa tavoitteiden suuntaan oppimiskeskustelussa yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa. Lukuvuoden päättyessä oppilas ja opettaja käyvät arviointikeskustelun. Tässä keskustelussa tarkastellaan asetettujen tavoitteiden toteutumista. Keskustelu käydään ennen lukuvuositodistuksen antamista. Koulun arviointiprosessia tarkennetaan toimintasuunnitelmassa ja arvioidaan toimintakertomuksen laatimisen yhteydessä lukuvuosittain.

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Lukuvuoden alussa huoltajia tiedotetaan opiskelun tavoitteista, arvioinnin periaatteista ja käytänteistä luokan huoltajatapaamisessa, sekä koulun yleisten tiedotuskanavien kautta. Lukuvuoden kuluessa huoltajat kutsutaan vähintään kerran oppilasta koskevaan oppimiskeskusteluun. Lukuvuoden lopussa oppilaat saavat lukuvuositodistuksen.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Kaisaniemen ala-asteen koulussa on yhteiset säännöt niin aikuisille kuin lapsille. Arvopohja, eettiset periaatteet ja yhteiset säännöt asettavat keskeiset tavoitteet käyttäytymiselle sekä sen arvioinnille. Hyvät tavat antavat lapselle varmuutta ja valmiuksia toimia uusissa tilanteissa. Hyvillä tavoilla tarkoitetaan rehellisyyttä, kohteliasta käyttäytymistä ja toisen ihmisen tilan sekä koskemattomuuden kunnioittamista.

Koulun kasvatustehtävään kuuluu ryhmässä toimimisen ja käyttäytymisen ohjaaminen sekä vuorovaikutustaitojen kehittäminen. Vuorovaikutustaidoilla tarkoitetaan kykyä kuunnella toisia, taitoa esittää perusteltuja mielipiteitä, kunnioittaa toisten näkemyksiä, kulttuuritaustaa sekä elämän arvoja. Kasvatustilanteissa korostetaan erilaisuuden arvostamista, toisten huomioon ottamista, huomaavaisuutta ja tahdikkuutta. Tilanteeseen sopiva käyttäytyminen koulussa ja koulun ulkopuolella valmistavat lapsia itsenäisten ratkaisujen ja valintojen tekemiseen. Oppilasta kannustetaan iloitsemaan niin omasta kuin toisten onnistumisista.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuoden puolessa välissä väliarviointi toteutetaan oppimiskeskusteluna. Lukuvuoden lopussa oppilaat saavat lukuvuositodistuksen.

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet